Metzeler RACETEC RR SLICK R 200/60 R17

1 202,08

Opis

Metzeler RACETEC RR SLICK R 200/60 R17

Metzeler RACETEC RR SLICKOpona Slick do profesjonalnych wy?cigów, opracowana i przetestowana w wy?cigach szosowych.Najwy?sza przyczepno??, zwinno?? i przewidywalno?? przez ca?y czas.Precyzja trajektorii i stabilno?? przy du?ych pr?dko?ciach.Mo?liwo?? dostosowania do ró?nych asfaltów, temperatur i konfiguracji motocykla.Spójno?? wyników w trakcie d?ugiego wy?cigu drogowego.Przednia mieszanka. Jedn? z najbardziej charakterystycznych cech RACETEC RR SLICK jest wszechstronno?? zastosowania w szerokim zakresie asfaltów i temperatur. Z tego powodu nale?y dokona? wyboru mieszanki opon przednich w zale?no?ci od tego, czy kierowca preferuje wi?ksz? stabilno?? i precyzj? podczas wchodzenia w zakr?t (wersja K2), ni? przewidywalno?? i wyczucie „przyczepno?ci do kraw?dzi” (wersja K1). Przewidywalno?? opon wy?cigowych to mo?liwo?? ostrze?enia kierowcy, gdy granica przyczepno?ci jest bliska. Podczas gwa?townego hamowania i pochylania si? podczas skr?tu w zakr?cie, kierowca odczuje to ostrze?enie w postaci z?agodzenia prowadzenia w po??czeniu z podsterowno?ci? spowodowan? po?lizgiem przedniego wózka. Zdolno?? poradzenia sobie z tak? sytuacj? jest czynnikiem przyczyniaj?cym si? do przyspieszenia wy?cigów. Neutralna charakterystyka RACETEC RR SLICK ostrzega je?d?ca, gdy zbli?aj? si? limity, dzi?ki czemu zawodnik mo?e poczu? lepsz? kontrol? i ?ciga? swój najlepszy czas okr??enia.Tylnia mieszanka. Je?li chodzi o tyln? opon?, wybór wersji opiera si? na wspó?czynniku tarcia asfaltu (wysoka si?a / tarcie i niska si?a / tarcie, w zale?no?ci od toru lub wy?cigu drogowego) i temperatury asfaltu (z progiem oko?o 25°/30°). Wa?nym aspektem rozwoju zwi?zków by?a koncentracja na wydajno?ci, poprzez u?ycie (mile i/lub okr??enia) i czas (cykle termiczne). Dodanie okre?lonych ?ywic do receptur zwi?zków i zastosowanie specyficznego procesu mieszania pozwala na stosowanie RACETEC RR SLICK przez kilka cykli termicznych.Obs?uga i zwinno??. W tylnych oponach RACETEC RR SLICK wprowadzono istotn? aktualizacj? zmiany wymiarów polegaj?c? na przewymiarowaniu serii 180 i 190. Tradycyjny rozmiar supersportu 180/55 zosta? przekszta?cony w 180/60. Podobnie tradycyjny tylny model superbike 190/55 ewoluowa? do 200/60. RACETEC RR SLICK ma ostrzejszy i szerszy kontur, co oznacza wi?ksz? powierzchni? styku pod ka?dym k?tem pochylenia. Profil przyspiesza przej?cie z pionu na k?t pochylenia, co oznacza, ?e ??szybciej osi?gasz k?t pochylenia, a tym samym wi?ksz? przyczepno?? przy pe?nym pochyleniu szybciej.Wszystkie rodzaje asfaltów, temperatury i konfiguracje. RACETEC RR SLICK zosta? opracowany w celu osi?gni?cia wysokiej zdolno?ci dostosowywania w szerokiej gamie motocykli i oferuje ?atw? konfiguracj?. Jednowarstwowe konstrukcje tylnych opon sprawiaj?, ?e s? one bardzo podobne do tych, które stosuje si? w seryjnej produkcji hipersportowych maszyn, co umo?liwia stosowanie ci?nienia w oponach zbli?onego do zalecanego przez producenta motocykla. Jest to zaleta i na pewno pomaga w konfiguracji. Mieszanki RACETEC RR SLICK s? niezwykle wszechstronne, zaprojektowane i przetestowane pod k?tem szerokiego zakresu zastosowa?, zarówno pod wzgl?dem chropowato?ci asfaltu, jak i powi?zanego zakresu temperatur pracy.

Metzeler: Opony motocyklowe i do skuterów

znak strefa 30, znak p-14, izera samochód cena, polonez 2020, jak zakładać łańcuchy na koła, audi a4 b8 s line kombi, fiat ełk, dawka śmiertelna alkoholu, jazda po rondach, renault clio iii kombi, hyundai santa fe ii opinie, serwis klimatyzacji r1234yf cena, mazda cx 5 test, skutery świętokrzyskie, ceny paliw w usa, ford fiesta kutno, zipp 50

yyyyy