Opony General Grabber At3 255/65R17 114 S Fr Bsw Suv

793,00

Opis

Opony General Grabber At3 255/65R17 114 S Fr Bsw Suv

Opony ca?oroczne General Grabber AT3 w rozmiarze 255/65 R17 114/110S

Zadaniem opon General Grabber AT3 255/65 R17 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony ca?oroczne. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 255 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (65 w milimetrach wynosi 165,75), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 17 cali). Opony General Grabber AT3 255/65 R17 maj? maj? indeks pr?dko?ci S (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 180 km/h) i indeks no?no?ci 114/110 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1180/1060 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu VW Golf, BMW X5 czy BMW Seria 5. W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? F w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), B za hamowanie na mokrej drodze i 75 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

Grabber AT3 w rozmiarze 255/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 to odpowied? na rosn?c? popularno?? tego typu pojazdów. Auta te zwykle maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci od osobówek, dlatego opony do nich przeznaczone charakteryzuj? si? wi?ksz? no?no?ci? i sztywniejszymi, cz?sto wzmocnionymi ?cianami bocznymi dla zapewnienia odpowiedniej stabilno?ci podczas jazdy. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – ekonomiczna. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy General pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej s? najcz??ciej wybierane przez kierowców mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu poszukuj? oszcz?dno?ci. Bardzo cz?sto opony klasy ekonomicznej korzystaj? ze starszych rozwi?za? technologicznych w porównaniu do marek klasy ?redniej czy premium, ale tak?e oferuj? dobry poziom osi?gów w ró?nych obszarach. Najcz??ciej wybierane marki opon klasy ekonomicznej to General, Sunny, Kormoran, PowerTrac, D?bica, Matador i Riken.

Etykieta unijna opon Grabber AT3 255/65 R17 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena F Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „F” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Grabber AT3 (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Na unijnej etykiecie do??czonej do opony znajduje si? skala okre?laj?ca przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To wa?ny parametr decyduj?cy o tym, czy jazda jest bezpieczna, warto zatem zwróci? na niego uwag? wybieraj?c opony do swojego auta. Wyra?a si? go na skali od A do F (oznaczenia D i G s? puste w przypadku opon do aut osobowych), gdzie A okre?la najkrótsz? drog? hamowania, a zatem najbezpieczniejsz? opon?. W sytuacji awaryjnej ka?dy metr ró?nicy w d?ugo?ci drogi hamowania ma znaczenie, dlatego dobrze jest wybiera? ogumienie z jak najwy?sz? klas? przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz – 75 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach.

Firma General (grupa Continental)

General to ameryka?ska marka nale??ca do koncernu Continental. Specjalizuje si? w produkcji opon ekonomicznych ??cz?cych bezpiecze?stwo i optymalne osi?gi z korzystn? cen?. Dzi?ki przynale?no?ci do Continental, General ma dost?p do innowacyjnych rozwi?za?, najnowszej technologii, a tak?e rozbudowanego systemu dystrybucyjnego. Wieloletnie do?wiadczenie oraz gwarancja producenta obowi?zuj?c? przez 7 lat od zakupu, sprawiaj? ?e ogumienie General cieszy si? pozytywnymi opiniami milionów u?ytkowników.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie General Grabber AT3 255/65 R17 114/110 S? Poznaj jej wady i zalety

Model Grabber AT3 (General) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 114/110S oraz LT

Napisy „114/110” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1180/1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie LT – ang. Light Truck, opona mo?e by? stosowana równie? przez lekkie ci??arówki.

Opona na sezon letni oraz zimowy

General Grabber AT3 255/65 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne, zwane te? wielosezonowymi, polecane s? kierowcom, którzy mieszkaj? w miejscu o ?agodnym klimacie (zima bez du?ych mrozów, lato bez upa?ów). Ich w?a?ciwo?ci stanowi? kompromis pomi?dzy osi?gami opon letnich i zimowych. Opony ca?oroczne przystosowane s? do jazdy na ?niegu (?wiadczy o tym symbol trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Ich bie?nik cz?sto dzieli na dwie strefy – bardziej zimow? z lamelami i letni?. Opony ca?oroczne w nazwie maj? zwykle skojarzenie z 4 porami roku: 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd.

Gwarancja na opony Grabber AT3

General to producent opon klasy ekonomicznej, który na swoje opony udziela gwarancji obowi?zuj?cej przez 7 lat od daty zakupu. Marka nale?y do koncernu Continental, co oznacza, ?e w jej przypadku obowi?zuj? takie same zasady reklamacji, jak w przypadku innych marek tego giganta oponiarskiego. Opony nale?y reklamowa? w sytuacji zauwa?enia wady fabrycznej, je?eli jednak nabywca nie jest pewien co do okoliczno?ci powstania usterki, warto poradzi? si? specjalistów z serwisu oponiarskiego, którzy okre?l? dalsze post?powanie.

Opinie kierowców rozmiaru 255/65 R17 o oponach General Grabber AT3

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

General: Opony terenowe ca?oroczne

pojazd uprzywilejowany definicja, obwodnica jarocina kiedy, bmw x5 f 15, ford sierra rs, czym czyścić kokpit samochodu, clio 3 grandtour, dane autocentrum, wtrysk efi lpg, golf r32

yyyyy