Opony Kormoran Suv Summer 245/60R18 105H

261,00

Opis

Opony Kormoran Suv Summer 245/60R18 105H

Opony letnie Kormoran SUV Summer w rozmiarze 245/60 R18 105H

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 245/60 R18 omawianych opon letnich? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 245 mm (24,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 60 to nic innego jak 60% z 245, czyli 147 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 18 cali, czyli 45,72 cm. Prezentowane opony Kormoran SUV Summer 245/60 R18 maj? indeks no?no?ci 105 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 925 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 210 km/h, co daje indeks pr?dko?ci H. Model letni oraz zimowy Kormoran SUV Summer 245/60 R18 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? E za poziom oporów toczenia, klas? C za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 70 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Kormoran SUV Summer 245/60 R18 s? projektowane z my?l? o samochodach typu BMW X5, BMW Seria 5, VW Passat, BMW X3 czy Mercedes CLS.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony terenowe to wyspecjalizowane produkty, które przeznaczone s? do samochodów 4×4 poruszaj?cych si? po ró?nego rodzaju bezdro?ach. Nie nale?y ich myli? z oponami do aut typu SUV, ale czasami s? montowane tak?e i w tym typie samochodów. Opony terenowe typu All Terrain (A/T) mog? by? u?ytkowane zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Modele typu Mud Terrain (M/T) lepiej radz? sobie w terenie, ale mo?na na nich je?dzi? równie? po drogach publicznych. Rzadziej spotykane Extrem przeznaczone s? g?ównie w teren.

Klasa – ekonomiczna. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony klasy ekonomicznej s? wybierane przez kierowców, którzy nie dysponuj? zbyt du?ym bud?etem na zakup ogumienia, posiadaj? auto o mniejszej mocy lub preferuj? spokojny styl jazdy. W przypadku opon klasy ekonomicznej stosowane s? bardziej uniwersalne bie?niki i nieco mniej zaawansowane mieszanki gumowe – cz?sto s? to technologie obecne kilka sezonów wcze?niej w oponach wy?szych klas. Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród opon klasy ekonomicznej ciesz? si?: D?bica, Kormoran, Sava, Barum, Nexen, Dayton, Laufenn czy Imperial.

Etykieta unijna opon SUV Summer 245/60 R18 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Kormoran (producent), letnie (sezon) oraz 245/60 R18 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena C Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 245/60 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa).

Firma Kormoran (marka Michelin)

Kormoran to polska marka opon, która zaliczana jest do klasy bud?etowej (zwanej tak?e ekonomiczn?). Dzi?ki wykorzystaniu technologii koncernu Michelin jej modele optymalnie ??cz? osi?gi na dobrym poziomie z atrakcyjnymi cenami. Najch?tniej wybierane s?: Gamma B2, Road Performance, Impulser B3 (letnie) oraz Snowpro B2 i B4 (zimowe). Opony Kormoran s? ch?tnie wybierane przez kierowców o spokojnym stylu jazdy, posiadaj?cych auto o mniejszej mocy czy pokonuj?cych ma?e przebiegi roczne.

Symetryczna rze?ba bie?nika

W oponach z bie?nikiem symetrycznym obie po?owy bie?nika s? takie same. W zwi?zku z tym mo?na je dowolnie zamontowa? na feldze, gdy? strona czy kierunek toczenia opony nie maj? tu wp?ywu na w?a?ciwo?ci jezdne. Takie opony ?atwo przek?ada si? na samochodzie, do ich najwi?kszych zalet nale?? te? wi?ksza odporno?? na zu?ycie i ni?sze koszty produkcji. Z drugiej strony bie?nik symetryczny zapewnia bardzo przeci?tne w?a?ciwo?ci jezdne (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach). W zwi?zku z tym jest obecnie stosowany g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 105H

Napisy „105” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 925 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych.

Opona na sezon letni

Opony letnie to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy samochodem je?d?? g?ównie po mie?cie, preferuj? spokojny styl prowadzenia auta. Montujemy je gdy ?rednia dobowa temperatura powietrza przekracza 7 st. Celsjusza.

Gwarancja na opony SUV Summer

Gwarancja na opony Kormoran obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu (podobnie jak na produkty innych marek wchodz?cych w sk?ad grupy Michelin). Standardowo obejmuje ona wszystkie wady zwi?zane z konstrukcj? opon, ich jako?ci? wykonania czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Je?li zakupione opony zosta?y odpowiednio zamontowane i s? u?ytkowane w prawid?owy sposób, a po wykonaniu ekspertyzy producent stwierdzi fabryczn? wad?, to reklamacja zostanie uznana. W efekcie kierowca mo?e otrzyma? nowy towar, zwrot kosztów zakupu lub rekompensat? w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia wadliwego produktu.

Opinie kierowców rozmiaru 245/60 R18 o oponach Kormoran SUV Summer

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Kormoran: Opony terenowe letnie

ile mozna miec promili jadac autem, sprzedałem samochód kupujący chce go zwrócić, ford kuga 1.5 ecoboost 182 km opinie, mercedes gla amg 2020, honda cr v iii spalanie, ford c max grand wymiary, audi a6 waga

yyyyy