MOBIL Mobilube 1 SHC 75W90, 1 litr 142382

88,99

Opis

MOBIL Mobilube 1 SHC 75W90, 1 litr 142382

Mobilube 1 SHC 75W-90 to najwy?szej jako?ci w pe?ni syntetyczny olej przek?adniowy, opracowany w oparciu o syntetyczne oleje bazowe i najnowsz? technologi? dodatków uszlachetniaj?cych. Przeznaczony do stosowania w wysoko obci??onych manualnych skrzyniach biegów i mostach nap?dowych, które wymagaj? stosowania olejów przek?adniowych o doskona?ych w?asno?ciach przenoszenia obci??e? sprawdzaj?cych si? w szerokim zakresie temperatur otoczenia oraz wsz?dzie tam, gdzie mog? wyst?powa? przeci??enia lub obci??enia udarowe. Mobilube 1 SHC 75W-90wyró?nia si? doskona?? stabilno?ci? termiczn?ci?, mwysokim wska?nikiem lepko?ci(VI), wyj?tkowo nisk? temperatur? p?yni?cia oraz doskona?ymi w?a?ciwo?ciami w niskich temperaturach.Najnowocze?niejsza technologia wykorzystana przy produkcji oleju Mobilube 1SHC 75W-90 pozwoli?a osi?gn?? odpowiedni? charakterystyk? lepko?ciow? niezb?dn? do pracy w szerokim zakresie temperatur, optymaln? odporno?c na degradacj? termiczn? i utlenianie, a tak?e doskona?e w?asno?ci przeciwzu?yciowe. Wykorzystanie unikalnych, syntetycznych olejów bazowych pozwoli?o otrzyma? trwa?y film olejowy w warunkach wysokich temperatur pracy i jednocze?nie zapewni?o skuteczne smarowanie elementów przek?adni w skrajnie niskich temperaturach otoczenia. Mobilube 1 SHC 75W-90 spe?nia lub przewy?sza wymagania klasyfikacji Service MT-1/GL-4/GL-5 dla olejów przek?adniowych.

Mobil: Oleje przek?adniowe

a6 c5 2.4 opinie, citroën c3 i, wyciszenie auta, citroen berlingo 2004, www.it.pwpw.pl, półoś objawy uszkodzenia, prawo jazdy czy trzeba mieć przy sobie, audi a6 c5 dane techniczne, brak pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego, komis samochodowy pabianice

yyyyy