Opony Goodyear Wrangler At Adv 255/60R20 113H Xl Lr M+S 4X4

809,30

Opis

Opony Goodyear Wrangler At Adv 255/60R20 113H Xl Lr M+S 4X4

Opony letnie Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure w rozmiarze 255/60 R20 113H XL, LR

Opony letnie Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 255/60 R20. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 255 mm. Druga z liczb w rozmiarze 255/60 R20 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach letnich Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure 255/60 R20 jest to 60% z 255, czyli 153 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 255/60 R20 – tutaj wynosi ona 20 cali. Omawiane opony letnie Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure 255/60 R20 maj? indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 113. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 1150 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Volvo S60, BMW Seria 7, Porsche Cayenne, BMW X6 czy BMW Seria 5. Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon letnich Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure 255/60 R20 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? C, za hamowanie na mokrej nawierzchni C, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 71 dB.

Opony do auta 4×4 / SUV

Opony do aut typu SUV/4×4 to odpowied? na rosn?c? popularno?? tego typu pojazdów. Auta te zwykle maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci od osobówek, dlatego opony do nich przeznaczone charakteryzuj? si? wi?ksz? no?no?ci? i sztywniejszymi, cz?sto wzmocnionymi ?cianami bocznymi dla zapewnienia odpowiedniej stabilno?ci podczas jazdy. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon Wrangler All-Terrain Adventure 255/60 R20 czyli ocena ha?asu, spalania…

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Wrangler All-Terrain Adventure (model) oraz 20 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony 255/60 R20 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Dzi?ki informacji o ha?asie na zewn?trz auta zamieszczonej na etykiecie unijnej na opony, kierowca decyduj?c si? na wybór danego modelu wie z jakim ha?asem wi??e si? jego u?ytkowania. Zewn?trzny ha?as toczenia opony jest generowany w czasie jazdy i mierzony w decybelach. Na etykiecie wyra?a go piktogram obejmuj?cy od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opon? najcichsz?, a trzy – najg?o?niejsz?. Dane widoczne na etykiecie obejmuj? jednak tylko g?o?no?? na zewn?trz samochodu, a nie w kabinie. Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 255/60 R20 (rozmiar).

Firma Goodyear

Opony Goodyear nale?? do klasy premium i od wielu lat ciesz? si? opini? jednych z najlepszych na rynku. Pierwsze modele marki by?y stosowane ju? w pierwszych samochodach poruszaj?cych si? po drogach, mi?dzy innymi legendarnym Fordzie T. Obecnie na oponach Goodyear je?d?? niezliczone ilo?ci pojazdów na ca?ym ?wiecie. Oferuj? one najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, co przek?ada si? na szereg zwyci?stw w testach, tysi?ce pozytywnych opinii kierowców oraz zaufanie producentów aut, którzy cz?sto stosuj? opony Goodyear jako oryginalne wyposa?enie swoich pojazdów.

Symetryczna rze?ba bie?nika

W oponach z bie?nikiem symetrycznym jego dwie po?owy stanowi? swoje lustrzane odbicie, a opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy. Bie?nik symetryczny przek?ada si? na do?? przeci?tne osi?gi przy wy?szych pr?dko?ciach i na mokrej drodze, dlatego w oponach osobowych praktycznie si? go nie stosuje (jedynie w starszych modelach). Opony osobowe z bie?nikiem symetrycznym s? stosunkowo tanie. Tego typu rze?b? mo?na spotka? w modelach zaprojektowanych z my?l? o samochodach dostawczych lub ci??arowych.

Oznaczenia 113H, XL, LR oraz Kevlar, M+S

Napisy „113” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1150 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Model Wrangler All-Terrain Adventure (Goodyear 255/60 R20) posiada homologacj? LR (Land Rover, Range Rover). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie Kevlar – odporno?? na przebicia i rozci?cia zapewnia poczucie pewno?ci podczas jazdy w terenie oraz M+S – mud and Snow czyli opony przeznaczone do jazdy po b?ocie i ?niegu.

Opona na sezon letni

Opony letnie przeznaczone s? do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?redni dobowy poziom temperatur zaczyna regularnie przekracza? 7 st. C (wynika to z w?a?ciwo?ci ich mieszanek gumowych). Tego typu opony maj? za zadanie zapewni? bezpiecze?stwo na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedni komfort jazdy i optymalne zu?ycie paliwa. Najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Wrangler All-Terrain Adventure

Goodyear ka?demu kupuj?cemu opony marki udziela gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji (mo?na j? znale?? na ?cianie bocznej w numerze DOT). Gwarancja na opony Goodyear dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania opon, ich konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi podczas produkcji. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji kierowcy przyznawana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwych opon (tym wy?sza, im mniej zu?yty by? wadliwy produkt).

Opinie kierowców rozmiaru 255/60 R20 o oponach Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium, poniewa? s? produkowane w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i oferuj? osi?gi na najwy?szym poziomie. Opinie o oponach letnich Goodyear prezentuj? si? nast?puj?co: „nie mam ?adnych zastrze?e? do tych opon, doskona?e na zakr?tach, ?wietne na mokrej nawierzchni – jestem bardzo zadowolony za zakupu”; „dobrze trzymaj? si? drogi na ?ukach, opony dla ceni?cych sobie komfort jazdy”; „spad?o spalanie, a droga hamowania z du?ych pr?dko?ci potrafi zaskoczy? na plus”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

otomoto volvo, sprawdzenie wyposażenia po vin, ranking samochodów hybrydowych, citroen c5 3.0, wyrobienie karty kierowcy, kymco dink, umowa kupna i sprzedazy auta, skoda octavia 2016, ładowanie akumulatora, tarcze hamulcowe ceramiczne, kontrolka dpf vw, skoda rapid nowa, xv subaru, ford mondeo mk4 spalanie

zapach do samochodu dr marcus