Opony Hankook Winter i*cept evo3 W330A 275/55R19 111 H FR 3 –

366,00

Opis

Opony Hankook Winter i*cept evo3 W330A 275/55R19 111 H FR 3 –

Opony zimowe D?bica Frigo HP2 w rozmiarze 205/45 R17 88V XL

Opony zimowe D?bica Frigo HP2 w rozmiarze 205/45 R17 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Toyota Yaris (III FL 2), Mini Cooper (III), Peugeot 207 (I FL), Renault Clio (IV), Citroen C3 (II) czy Peugeot 208 (II). Omawiany rozmiar oznacza, ?e opona posiada szeroko?? 205 mm, jej wysoko?? profilu (procent z szeroko?ci) wynosi 45 (czyli 92,25 mm), a ?rednica 17 cali. Omawiane opony D?bica Frigo HP2 205/45 R17 maj? indeks pr?dko?ci V (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 88 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 560 kg).

Opona osobowa

Frigo HP2 w rozmiarze 205/45 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe oferuj? dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, a przy tym zapewniaj? odpowiedni komfort jazdy i cz?sto niskie opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa. Montuje si? je w autach miejskich, klasy ?redniej, rodzinnych sedanach i kombi, a tak?e luksusowych limuzynach i samochodach sportowych. W zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych kierowcy mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – ekonomiczna. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy D?bica pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej oferowane s? w ramach marek D?bica, Laufenn, Riken, Kormoran, Achilles i wielu innych (w tym pochodz?cych z Chin). Tego typu produkty charakteryzuj? si? dobrymi osi?gami w ró?nych warunkach drogowych, ale o nieco ni?szym poziomie ni? opony klasy ?redniej czy premium. Z tego powodu opony klasy ekonomicznej polecane s? kierowcom mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu poszukuj? oszcz?dno?ci.

Etykieta unijna opon Frigo HP2 205/45 R17 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Jako ciekawostk? dodam, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Wspomn? tak?e, ?e 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony 205/45 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon) – uzyska? ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska.

Firma D?bica (marka Goodyear)

Opony D?bica pozycjonowane s? w klasie bud?etowej – najcz??ciej wybieraj? je kierowcy o spokojnym stylu jazdy czy pokonuj?cy ma?e przebiegi roczne. Polska marka od wielu lat nale?y do koncernu Goodyear i korzysta z jego rozwi?za? technologicznych. Dzi?ki temu za niewielkie pieni?dze mo?na naby? produkt charakteryzuj?cy si? wysok? jako?ci?. Do najbardziej popularnych modeli obecnie zalicza si?: Passio 2, Presto HP i UHP (na lato), Frigo 2, Frigo HP i HP2 (na zim?) oraz Navigator 2 (ca?oroczne).

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Frigo HP2 (D?bica) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony wyposa?one w bie?nik kierunkowy charakteryzuj? si? rowkami sko?nymi, które biegn? w kierunku centrum opony oraz szerokimi rowkami obwodowymi. Taka rze?ba przypomina kszta?tem liter? „V” lub „U”, a ogumienie w ni? wyposa?one nale?y zamontowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” na ?cianie bocznej). Do najwi?kszych zalet opon kierunkowych nale?y znakomite odprowadzanie wody (a tak?e b?ota po?niegowego i ?niegu w przypadku zimowych). Omawiana rze?ba jest spotykana w?ród modeli wszystkich klas na lato, zim? lub ca?orocznych.

Oznaczenia 88V, XL, FP oraz 3PMSF, M+S

Napisy „88” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 560 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

D?bica Frigo HP2 205/45 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to produkty, które zapewniaj? bezpiecze?stwo na ?niegu, b?ocie po?niegowym, wodzie i w niskich temperaturach (?rednio poni?ej 7 st. C). Bie?nik opon zimowych najcz??ciej jest kierunkowy, a w przypadku modeli do mocniejszych aut zwykle mamy do czynienia z asymetrycznym. Ka?dy z tych bie?ników pokryty jest sieci? lameli – naci?? poprawiaj?cych stabilno?? na ?liskiej nawierzchni. Opony letnie zim? nie sprawdzaj? si?, poniewa? nie posiadaj? takich rozwi?za?. Pomocne w wyborze opon zimowych s? testy i opinie kierowców.

Gwarancja na opony Frigo HP2

Opony D?bica charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? wykonania, a gwarancja na produkty marki obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji (podobnie jak w przypadku innych modeli osobowych oferowanych przez koncern Goodyear). Standardowo gwarancj? obj?te s? wszelkie wady zwi?zane z konstrukcj?, jako?ci? wykonania czy materia?ami u?ytymi do produkcji opony. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji, producent zobowi?zuje si? do zwrotu ?rodków finansowych w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego produktu.

Opinie kierowców rozmiaru 205/45 R17 o oponach D?bica Frigo HP2

Opinie i recenzje opon publikowane w Internecie przez ich u?ytkowników to jeden z najbardziej miarodajnych sposobów na poznanie zalet i wad poszczególnych modeli. Kierowcy ch?tnie dziel? si? swoj? wiedz? i spostrze?eniami na temat u?ytkowanych modeli, dlatego warto korzysta? z ich do?wiadczenia wybieraj?c optymalne opony do swojego samochodu. D?bica od lat utrzymuje si? w czo?ówce najch?tniej kupowanych opon przez polskich kierowców. O zimowych modelach tego producenta jeden z u?ytkowników pisze: „jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak doskonale zachowuj? si? na mokrych i ?liskich nawierzchniach”.

D?bica: Opony terenowe zimowe

sprawdz nr vin, mercedes w202, dekoder vinu, tryby skrzyni biegów, samochody panek, kia ceed 2.0 benzyna, fiat ducato maxi, ogrzewanie samochodowe, badania kierowców zawodowych, kary itd

yyyyy