MICHELIN 215/65R17 98T

250,00

Opis

MICHELIN 215/65R17 98T

Opony letnie Michelin Primacy 4 w rozmiarze 215/65 R17 103V XL, S1

Opony Michelin Primacy 4 przeznaczone s? na sezon letni, ich rozmiar w prezentowanym przyk?adzie to 215/65 R17, a indeksy pr?dko?ci i no?no?ci odpowiednio V i 103. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h opona wytrzyma obci??enie do 875 kg. Omawiany rozmiar 215/65 R17 pasuje do samochodów typu VW Tiguan (II), Peugeot 3008 (II), Peugeot 5008 (II), Jeep Compass (MK) czy Audi A8. Warto pami?ta?, ?e w rozmiarze opony 215/65 R17 pierwsza liczba oznacza jej szeroko?? w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 65% z 215 wynosi 139,75 ), litera to typ konstrukcji opony (najcz??ciej radialny, ale mo?e by? te? diagonalny), a trzecia liczba (tutaj 17) to mierzona w calach ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model.

Opona do samochodów osobowych

Opony osobowe to produkty, które projektowane s? z my?l? o autach miejskich, klasy ?redniej, rodzinnych sedanach i kombi, a tak?e luksusowych limuzynach i samochodach sportowych. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia w zró?nicowanych warunkach, a tak?e komfortu i optymalnego zu?ycia paliwa (poprzez redukcj? oporów toczenia). Kierowcy mog? wybiera? spo?ród opon osobowych klasy bud?etowej, ?redniej i premium. Niektóre z nich maj? wzmocnion? konstrukcj?, rant ochronny lub technologi? Run Flat.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli.

Etykieta unijna opon Primacy 4 215/65 R17 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Jako ciekawostk? dodam, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 215/65 R17 (rozmiar) oraz letnie (sezon) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Wspomn? tak?e, ?e 2 produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Michelin (producent), letnie (sezon) oraz 215/65 R17 (rozmiar) – uzyska?y ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Na koniec informacja, i? 31 produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 17 cali (?rednica) oraz premium (klasa) – uzyska?o ocen? „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i od ponad 100 lat uznawane s? z jedne z najlepszych na rynku (wykorzystywane s? mi?dzy innymi w rajdach samochodowych). Produkowane s? w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie i z wykorzystaniem najlepszych jako?ciowo sk?adników. W efekcie mog? pochwali? si? wysokimi osi?gami, co potwierdzaj? testy, etykiety i opinie u?ytkowników. Opony letnie, zimowe i ca?oroczne Michelin do ró?nego rodzaju samochodów dost?pne s? w ponad 171 krajach ?wiata.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny to rze?ba, która dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Zadaniem pierwszej z nich jest zapewnienie odpowiedniej stabilno?ci podczas pokonywania zakr?tów. Druga z nich odpowiada g?ównie za odprowadzanie wody. Opony asymetryczne bardzo cz?sto s? polecane do samochodów o wi?kszej mocy zarówno na sezon letni, jak i zimowy. Oferuj? one doskona?e panowanie nad autem przy wy?szej pr?dko?ci oraz zu?ywaj? si? bardzo powoli i równomiernie. Bie?nik asymetryczny jest uznawany za najbardziej zaawansowany technologicznie.

Oznaczenia 103V, XL oraz S1

Napisy „103” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 875 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie S1 – opona o obni?onych oporach toczenia.

Opona na sezon letni

Opony letnie to produkty, które s? tworzone z my?l? o zapewnieniu wysokiej przyczepno?ci i sprawnego hamowania, a tak?e komfortu jazdy i oszcz?dno?ci paliwa w warunkach panuj?cych na drogach w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni – w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. W oponach letnich (dziel?cych si? na klasy bud?etow?, ?redni? i wy?sz?) stosowane s? g?ównie bie?niki kierunkowe i asymetryczne. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony Primacy 4

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 215/65 R17 o oponach Michelin Primacy 4

Opinie o oponach letnich Michelin prezentuj? si? bardzo pozytywnie. Wi?kszo?? kierowców ocenia poszczególne modele bardzo wysoko, co potwierdza wyniki opon marki w testach czy parametry umieszczone na etykietach. W przyk?adowych recenzjach mo?na przeczyta?, ?e „trzymaj? si? ?wietnie podczas intensywnych opadów deszczu – nie trzeba korzysta? z pomocy ABS; „bardzo dobre zarówno podczas upa?ów, jak i w ch?odniejsze deszczowe dni”; „bezpieczne, komfortowe i oszcz?dne – warte polecenia”.

Michelin: Opony letnie

ghent, czas na przerejestrowanie samochodu 2021, db11, clio 1.2 opinie, samochody bez prawa jazdy, kjs samochody, seat leon cupra st, hongqi, samochody dwuosobowe, zawieszenie citroen c5, audi q7 spalanie, audi s3 autocentrum, ile oleju, ładowarka do obornika, kombajn claas, włoskie otomoto, amerykańskie samochody policyjne, astra h forum, obudowa filtra powietrza peugeot 307, vw golf dane techniczne, kia rio 1.2

yyyyy