Opony Michelin Crossclimate Suv 255/45R20 Xl 105W

1 195,00

Opis

Opony Michelin Crossclimate Suv 255/45R20 Xl 105W

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate SUV w rozmiarze 255/45 R20 105W XL

Opony na sezon letni oraz zimowy Michelin CrossClimate SUV 255/45 R20 105 W s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Volvo XC90 (I), Porsche Cayenne, Volvo S60, BMW Seria 5, Renault Grand Scenic czy BMW X5. Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 255) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 45), a wi?c 114,75. Litera „R” oznacza, ?e opony Michelin CrossClimate SUV 255/45 R20 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 20 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi W, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 270 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 105 (dopuszczalne obci??enie to 925 kg). Jak wygl?da etykieta opon Michelin CrossClimate SUV 255/45 R20 105 W? Hamowanie na mokrej nawierzchni to klasa B, opory toczenia C, a ha?as zewn?trzny to 70 dB.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony 4×4 przeznaczone s? do samochodów z nap?dem na cztery ko?a, które cz?sto poruszaj? si? po bezdro?ach (nie myli? z SUV). W zwi?zku z tym opony do aut terenowych wyposa?one s? w agresywny bie?nik o wyra?nych blokach i odporno?ci na zapychanie si? b?otem, kamieniami czy traw?. Opony terenowe dziel? si? na przystosowane do ka?dego terenu (A/T – all terrain – mniej agresywny bie?nik, tak?e na asfalt), b?otnistego (M/T – wi?ksza zdolno?? terenowa, ale dopuszczalna jazda po asfalcie) czy Extrem (rzadziej spotykane, wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama.

Etykieta unijna opon CrossClimate SUV 255/45 R20 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 20 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 255/45 R20 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Michelin (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 255/45 R20 (rozmiar).

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy, obok asymetrycznego, jest obecnie najcz??ciej stosowanym rozwi?zaniem w przypadku opon osobowych. Uk?ad rowków w oponach kierunkowych przypomina litery „V”, „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie rozwi?zanie zapewnia 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami bie?nika. Ponadto opony kierunkowe zapewniaj? wysok? stabilno?? i sterowno?? pojazdu podczas jazdy na wprost i wed?ug wielu kierowców maj? bardzo atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 105W, XL oraz FR

Napisy „105” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 925 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne (wielosezonowe) naj?atwiej rozpozna? po nazwie, która kojarzy si? z czterema porami roku – „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd. Ogumienie tego typu jest kompromisem pomi?dzy osi?gami opon letnich a zimowych (opony ca?oroczne w czasie zimy s? lepsze od letnich, ale s?absze od zimowych). Potwierdzeniem ich zimowych w?a?ciwo?ci jest symbol 3PMSF. Najcz??ciej s? wybierane do jazdy po mie?cie przez kierowców o umiarkowanym lub spokojnym stylu prowadzenia auta.

Gwarancja na opony CrossClimate SUV

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 255/45 R20 o oponach Michelin CrossClimate SUV

Opinie o oponach ca?orocznych Michelin maj? w wi?kszo?ci przypadków bardzo pozytywny wyd?wi?k. Nowoczesna konstrukcja i ich wysoka niezawodno?? sprawiaj?, ?e wi?kszo?? kierowców kupi?aby opony ca?oroczne Michelin ponownie. W opiniach mo?emy przeczyta?, ?e „nie odbiegaj? od letnich w ciep?e dni, dobre zachowanie na mokrym”, „pozytywne zaskoczenia w zró?nicowanych warunkach – radz? sobie nawet podczas ostrzejszego ataku zimy”, „bardzo komfortowe, dobre na suchej i mokrej drodze”.

Michelin: Opony ca?oroczne

lakierowanie krok po kroku, grand cherokee 2019, samochody dobrze zabezpieczone przed korozją, jeep renegade night eagle, jak odblokować pas bezpieczeństwa, audi q5 s line, mini cooper s cena, ferrari f430 cena, hilux otomoto, diablo lamborghini, cena disla, otomito, ustawianie geometrii kół cena, honda vfr800x crossrunner, e39 bmw, peugeot 307 sw tuning, dobór wycieraczek, fiesta mk3

yyyyy