Opony Michelin Latitude Alpin 205/70R15 96T

590,00

Opis

Opony Michelin Latitude Alpin 205/70R15 96T

Opony zimowe Michelin Latitude Alpin w rozmiarze 205/70 R15 96T

Opony zimowe Michelin Latitude Alpin w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 205/70 R15. Ich indeks pr?dko?ci wynosi T – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 190 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Michelin Latitude Alpin 205/70 R15 ma warto?? 96. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 96 przek?ada si? na 710 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 205/70 R15 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 205 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 143,50), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 15 cali). W przypadku rozmiaru 205/70 R15 omawianego modelu etykieta prezentuje si? nast?puj?co: E za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 72 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Michelin Latitude Alpin 205/70 R15 montowane s? w samochodach typu Honda CR-V (I), Renault Clio, Renault Megane, Hyundai i30, Ford Focus itd.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony do aut typu SUV/4×4 charakterystyk? bardzo przypominaj? modele osobowe – ich zadaniem jest zapewnienie w szczególno?ci stabilnego i komfortowego prowadzenia auta na asfalcie oraz oszcz?dno?ci paliwa. Wiele opon do aut typu SUV/4×4 to warianty modeli osobowych. Samochody typu SUV s? ci??sze od osobówek i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do nich przeznaczone maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony premium s? produkowane mi?dzy innymi przez koncerny Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli. Charakteryzuje je doskona?a stabilno?? w zró?nicowanych warunkach, wysoka odporno?? na zu?ycie, niska emisja ha?asu czy oszcz?dno?? paliwa. W efekcie opony premium zajmuj? czo?owe miejsca w testach organizowanych przez najwi?ksze organizacje i czasopisma motoryzacyjne oraz mog? pochwali? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników. Opony premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku.

Etykieta unijna opon Latitude Alpin 205/70 R15 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Latitude Alpin (model) oraz 15 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Michelin (producent), zimowe (sezon) oraz 205/70 R15 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 14 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 15 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Kierunkowa rze?ba bie?nika to najlepszy wybór dla kierowców, którzy oczekuj? od opon doskona?ego prowadzenia na wodzie, b?ocie po?niegowym czy ?niegu (jest ona stosowana w modelach letnich, zimowych i ca?orocznych. Oferuj? one 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Opony kierunkowe mo?na rozpozna? po rowkach uko?nych, które zbiegaj? si? do centrum opony (uk?ad bie?nika przypomina litery „V” lub „U”). Opony kierunkowe nale?y zawsze montowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” znajduje si? na ?cianie bocznej).

Oznaczenia 96T, GRNX oraz 3PMSF

Napisy „96” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. 3PMSF (three-peak mountain snow flake) pe?noprawne oznaczenie dla opony zimowej. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie GRNX – opona energooszcz?dna.

Opony zimowe

Opony zimowe to segment ogumienia, który najlepiej sprawdza si? na ?niegu, lodzie i b?ocie po?niegowym oraz w dni, podczas których ?rednia dobowa temperatura spada poni?ej 7 st. C. Takie osi?gi wynikaj? z bie?nika i mieszanki gumowej opon zimowych. Rze?ba ma najcz??ciej kszta?t kierunkowy (do mocniejszych samochodów oferowane s? te? modele asymetryczne) pokryty g?st? sieci? lameli, które chwytaj? si? ?niegu. Mieszanka gumowa opon zimowych zachowuje elastyczno?? na mrozie, co przek?ada si? na dobr? przyczepno?? zim?.

Gwarancja na opony Latitude Alpin

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 205/70 R15 o oponach Michelin Latitude Alpin

Opinie o oponach zimowych Michelin publikowane na ró?nego rodzaju forach internetowych czy portalach spo?eczno?ciowych pokazuj?, ?e modele francuskiej marki ciesz? si? bardzo du?ym uznaniem w?ród kierowców i przez wi?kszo?? z nich s? polecane. W przyk?adowych opiniach o oponach zimowych Michelin mo?emy znale?? nast?puj?ce zwroty: „dopracowane pod ka?dym wzgl?dem”, „niezawodne nawet w g??bokim ?niegu”, „samochód jeszcze nigdy nie by? tak ?atwy do opanowania zim?” czy „opony zimowe Michelin to klasa sama w sobie”.

Michelin: Opony terenowe zimowe

filtry powietrza samochodowe, peugeot boxer 2018, nowy ssangyong korando, ford transit connect 2021, seat ibiza 1.4 16v 85 km opinie, wymiana plynu hamulcowego, ilość oleju w silniku, jaguar xe wymiary, opel astra 1, silnik 1 6 mpi, regeneracja pompa wtryskowa opel zafira 2.0 dti cena

yyyyy