Opony D?bica FRIGO 235/65R17 108H

487,00

Opis

Opony D?bica FRIGO 235/65R17 108H

Opony zimowe D?bica Frigo SUV w rozmiarze 235/65 R17 108H XL

Opony zimowe D?bica Frigo SUV 235/65 R17 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 235/65 R17 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 235 mm). Wysoko?? profilu to 65 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 152,75. ?rednica tego modelu ma z kolei 17 cali. Indeks no?no?ci modelu D?bica Frigo SUV 235/65 R17 to 108, a indeks pr?dko?ci H. Za hamowanie na mokrej drodze produkt otrzyma? klas? E na etykiecie, E w kategorii oporów toczenia i 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony 235/65 R17 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak Hyundai Santa Fe (CM Restyling), Volvo XC60 (I), VW Touareg (I), Hyundai Santa Fe (DM), Porsche Cayenne (I) czy BMW X5 (E53). Konstrukcja opon zimowe D?bica Frigo SUV 235/65 R17 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opona do auta 4×4 / SUV

Frigo SUV w rozmiarze 235/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover s? bardzo cz?sto poszukiwane przez kierowców ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? tego typu samochodów. Bardzo cz?sto maj? rant ochronny felgi lub technologi? Run Flat, je?li budowa samochodu tego wymaga. Auta typu SUV maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do aut SUV maj? wy?sz? no?no?? i bardziej sztywne ?ciany boczne. Bie?niki s? takie same, jak w modelach osobowych (cz?sto nazwa opony ma tylko dopisek SUV w ramach jednego modelu).

Klasa – ekonomiczna. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy D?bica pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej s? wybierane przez kierowców, którzy nie dysponuj? zbyt du?ym bud?etem na zakup ogumienia, posiadaj? auto o mniejszej mocy lub preferuj? spokojny styl jazdy. W przypadku opon klasy ekonomicznej stosowane s? bardziej uniwersalne bie?niki i nieco mniej zaawansowane mieszanki gumowe – cz?sto s? to technologie obecne kilka sezonów wcze?niej w oponach wy?szych klas. Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród opon klasy ekonomicznej ciesz? si?: D?bica, Sava, Goodride, Riken, Apollo, Sunny i Barum.

Etykieta unijna opon Frigo SUV 235/65 R17 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Hamowanie na mokrym – ocena E Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali.

Firma D?bica (marka Goodyear)

Opony D?bica pozycjonowane s? w klasie bud?etowej – najcz??ciej wybieraj? je kierowcy o spokojnym stylu jazdy czy pokonuj?cy ma?e przebiegi roczne. Polska marka od wielu lat nale?y do koncernu Goodyear i korzysta z jego rozwi?za? technologicznych. Dzi?ki temu za niewielkie pieni?dze mo?na naby? produkt charakteryzuj?cy si? wysok? jako?ci?. Do najbardziej popularnych modeli obecnie zalicza si?: Passio 2, Presto HP i UHP (na lato), Frigo 2, Frigo HP i HP2 (na zim?) oraz Navigator 2 (ca?oroczne).

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Frigo SUV (D?bica) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony wyposa?one w bie?nik kierunkowy charakteryzuj? si? rowkami sko?nymi, które biegn? w kierunku centrum opony oraz szerokimi rowkami obwodowymi. Taka rze?ba przypomina kszta?tem liter? „V” lub „U”, a ogumienie w ni? wyposa?one nale?y zamontowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” na ?cianie bocznej). Do najwi?kszych zalet opon kierunkowych nale?y znakomite odprowadzanie wody (a tak?e b?ota po?niegowego i ?niegu w przypadku zimowych). Omawiana rze?ba jest spotykana w?ród modeli wszystkich klas na lato, zim? lub ca?orocznych.

Oznaczenia 108H, XL, FP oraz 3PMSF, M+S

Napisy „108” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1000 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami.

Opona zimowa

D?bica Frigo SUV 235/65 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to produkty, których konstrukcja umo?liwia bezpieczne w podró?owanie w trudnych warunkach od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Mieszanka gumowa takich opon zachowuje swoje w?a?ciwo?ci w mro?ne dni, a bie?nik pokryty lamelami u?atwia zapanowanie nad samochodem na ?niegu, wodzie i b?ocie po?niegowym. Najcz??ciej spotykan? rze?b? w przypadku opon zimowych jest kierunkowa, nast?pnie asymetryczna (w mocniejszych samochodach). Przed zakupem opon na zim? warto zapozna? si? opiniami kierowców czy wynikami testów opon. Pozwoli to wybra? najlepszy model dla siebie.

Gwarancja na opony Frigo SUV

Gwarancja na opony D?bica obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji (dotyczy to modeli osobowych, dostawczych, motocyklowych i 4×4). Reklamacji podlegaj? wady zwi?zane z materia?ami u?ytymi do produkcji, jako?? wykonania opon czy ich konstrukcja. W przypadku jej uznania wadliwa opona przechodzi na w?asno?? producenta, a nabywca otrzymuje rekompensat? w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia jej zu?ycia. Warto wiedzie?, ?e warunki gwarancji na opony D?bica s? takie same, jak w przypadku innych marek nale??cych do koncernu Goodyear.

Opinie kierowców rozmiaru 235/65 R17 o oponach D?bica Frigo SUV

Opony zimowe D?bica to pewno?? prowadzenia w zró?nicowanych warunkach pogodowych dost?pna dla wszystkich, którzy nie chc? przep?aca?. Doskonale wiedz? o tym polscy kierowcy, dlatego modele zimowe tej marki ciesz? si? bardzo du?? popularno?ci?. U?ytkownicy pisz? o nich opinie pozostawiane na forach motoryzacyjnych i w mediach spo?eczno?ciowych: „bardzo dobrze odprowadzaj? wod? i zapewniaj? p?ynne ruszanie”, „podczas niekorzystnych warunków pogodowych zachowuj? si? doskonale, nigdy mnie nie zawiod?y”.

D?bica: Opony terenowe zimowe

stacyjka zafira a, volvo connect, regulator napięcia ford focus mk1 objawy, mercedes nowy, kia ceed 1 6 benzyna, ile razy można planować głowicę, honda xrv

https://www.digitent.pl/pufy-sako