Nokian Tyres WR C3 205/75R16 113S

468,73

Opis

Nokian Tyres WR C3 205/75R16 113S

Opony zimowe Nokian WR C3 w rozmiarze 205/75 R16 oraz indeksach 113/111S C

Jeste? posiadaczem samochodu typu VW New Beetle, Mini Clubman, Ford C-MAX czy Opel Corsa i poszukujesz opon na sezon zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Nokian WR C3. Prezentowane opony maj? rozmiar 205/75 R16, ich indeks pr?dko?ci wynosi S (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 180 km/h), a no?no?ci 113/111 (dopuszczalne obci??enie to 1150/1090 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 205), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 75 procent z 205 wynosi 153,75 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 16. Prezentowane opony Nokian WR C3 205/75 R16 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: C za opory toczenia, E w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony do pojazdów dostawczych

Opony dostawcze to produkty, których zadaniem jest zapewnienie nie tylko dobrego prowadzenia, ale te? wysokiej wytrzyma?o?ci i odporno?ci na obci??enia. Tego typu modele, które projektowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju vanach, busach i pó?ci??arówkach, musz? by? niezawodne podczas codziennego intensywnego u?ytkowania. Jak rozpozna? opony dostawcze? Zwykle maj? one liter? „C” (ang. cargo) na ?cianie bocznej obok oznaczenia rozmiaru oraz podwójny indeks no?no?ci, np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze.

Klasa – premium

Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli.

Etykieta WR C3 205/75R16

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Hamowanie na mokrym – ocena E Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Opony wyposa?one w bie?nik kierunkowy charakteryzuj? si? rowkami sko?nymi, które biegn? w kierunku centrum opony oraz szerokimi rowkami obwodowymi. Taka rze?ba przypomina kszta?tem liter? „V” lub „U”, a ogumienie w ni? wyposa?one nale?y zamontowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” na ?cianie bocznej). Do najwi?kszych zalet opon kierunkowych nale?y znakomite odprowadzanie wody (a tak?e b?ota po?niegowego i ?niegu w przypadku zimowych). Omawiana rze?ba jest spotykana w?ród modeli wszystkich klas na lato, zim? lub ca?orocznych.

Oznaczenia 113/111S, C oraz 3PMSF

Napisy „113/111” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1150/1090 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. 3PMSF to symbol p?atka ?niegu na potrójnym szczycie, jedyne oficjalne oznaczenie opon zimowych. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony zimowe

Opony zimowe u?ytkowane s? w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Najcz??ciej montuje si? je, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? spada? poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych najcz??ciej ma kszta?t kierunkowy, rzadziej asymetryczny (w przypadku mocniejszych aut). Mieszanka gumowa opon zimowych zapewnia dobr? przyczepno?? w niskich temperaturach, a lamele na powierzchni bie?nika u?atwiaj? zapanowanie nad autem na ?liskiej drodze. Najlepsze opony zimowe zajmuj? czo?owe miejsca w testach i mog? pochwali? si? doskona?ymi opiniami kierowców.

Gwarancja na opony WR C3

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców

Opinie kierowców o zimowych Nokianach pokazuj?, ?e s? to dopracowane produkty, które oferuj? niezawodno?? podczas codziennego intensywnego u?ytkowania. Przyk?adowe komentarze zamieszczone na portalach spo?eczno?ciowych i forach dyskusyjnych brzmi? nast?puj?co: „dobrze radz? sobie nawet na wiejskich drogach”, „nie wida? po nich jakiego? wielkiego wyeksploatowania”, „dobra cena za opony jako?ci premium”, „zdecydowanie warte zakupu”, „pewne prowadzenie, auto z ?adunkiem zachowuje si? bardzo stabilnie”.

Nokian Tyres: Opony dostawcze zimowe

ile kosztuje robert lewandowski, mercedes g500, dodge challenger opinie, fiat 500 silniki, historia pojazdu z niemiec vin, ford kuga usterki, alfa romeo brera autocentrum, pasy 4 punktowe, audi b4 80, x6 e71, fabia 1.4 16v, zaz 965, toyota supra mk2, taunus, mondeo mk 4 opinie, chorwacja ile promili, tablice rejestracyjne w niemczech, blokada na koło mandat, s max 1.8 tdci opinie

yyyyy