Navitel Navigator Polska Do?ywotnia Licencja Mapa

19,00

Opis

Navitel Navigator Polska Do?ywotnia Licencja Mapa

Z map? nawigacyjn? „Polska” w aplikacji Navitel Navigator mo?na korzysta? z us?ug internetowych takich jak: Navitel.Transport, Navitel.Znajomi, Navitel.Wydarzenia, Dynamiczne POI, Navitel.SMS i Navitel.PogodaU?ytkownik mo?e korzysta? z wersji próbnej aplikacji przez 7 dni. Aby korzysta? z wszystkich funkcji aplikacji Navitel Navigator, nale?y dokona? aktywacji za pomoc? klucza licencji. Szczegó?owe mapy nawigacyjne dla aplikacji Navitel Navigator obejmuj? miejsk? infrastruktur? mieszkaln? i przemys?ow?. Budynki mo?na wyszukiwa? wed?ug adresu pocztowego (??cznie z budynkami w sektorze prywatnym).Wszystkie mapy aplikacji Navitel Navigator wspieraj? automatyczne wytyczanie optymalnej trasy poleceniami g?osowymi.Mapy zawieraj? informacje o wszystkich szosach, ??cznie z informacjami o drogach jednokierunkowych, rondach oraz skrzy?owaniach.Mapy nawigacyjne zawieraj? wiele punktów u?yteczno?ci publicznej (POI) takich jak centra handlowe, banki, hotele oraz atrakcje turystyczne.

Cechy charakterystyczne aplikacji Navitel Navigator

Navitel.Transport – Informacje o kolumnach pojazdów w czasie rzeczywistym dla obszaru obj?tego przez map?.Navitel.Pogoda – Informacje o pogodzie w dowolnym miejscu na ?wiecie na nast?pne trzy dni.Dynamiczne POI – Informacje o cenach materia?ów nap?dowych, aktualne programy kin oraz inne ciekawostki.Navitel.Wydarzenia – Wypadki na drodze, prace drogowe, fotoradary oraz dalsze informacje dodane do mapy przez u?ytkowników.Navitel.SMS – Wymienianie si? wiadomo?ciami ze znajomymi podczas nawigacji.Ostrze?enie przed fotoradarem – Informacje o radarach, kamerach z zapisem video oraz progach zwalniaj?cych.Mapy w formacie 3D – Mapy w formacie 3D pokazuj?ce kszta?t i wysoko?? budynku.System wieloj?zyczny – Wsparcie interfejsu oraz polece? g?osowych w kilku j?zykach.Polecenia g?osowe – Komunikaty g?osowe podczas jazdy, informacje o stanie na?adowania akumulatora oraz nawi?zaniu ??czno?ci z satelit?.Komputer pok?adowy – Ponad 100 ró?nych czujników takich jak: czas, szybko?? jazdy, warunki atmosferyczne i pozosta?e parametry.Szybkie wytyczenie trasy – Natychmiastowe obliczenie i ustalenie trasy, niezale?nie od jej d?ugo?ci.Nieograniczona ilo?? punktów dla wytyczenia trasy – ?atwe obliczenie trasy z nieograniczon? ilo?ci? punktów w harmonogramie podró?y.Konfigurowalny interfejs – Konfigurowalny interfejs programu oraz tryb wykre?lania map.Aplikacja zawiera szczegó?ow? map? Polski oraz bezp?atne us?ugi: Navitel.Transport, Navitel.SMS, Navitel.Wydarzenia, Dynamiczne POI, Navitel.Znajomi i Navitel.Pogoda.

Wymagania systemowe

Navitel Navigator 9.1 (lub nowszy)Pami?? wewn?trzna w urz?dzeniu lub karta pami?ci: co najmniej 457 MB

Navitel: Mapy do nawigacji

ford białystok, e60 530d spalanie, bmw x3 2020, radio ford transit, laweta pomoc drogowa, bmw x7, oznakowanie parkingu przepisy, targi samochodowe poznan, peugeot 308 1.6 thp, darmowy dekoder vin hyundai, zgłoszenie sprzedazy auta, renault kangoo 4×4, dane techniczne peugeot 5008, mazda 5, ile kosztuje nowa dacia duster, fotele kubełkowe

yyyyy