Obiektyw Nikon NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

5 776,00

Opis

Obiektyw Nikon NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

Obiektyw standardowyNIKKOR Z 24-120mm f/4 S – JMA714DA

Niezwykle uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowyo szerokim zakresie ogniskowych i otworze wzgl?dnym f/4Wybierasz si? dok?d?? Dzi?ki ma?ej masie, zaawansowanej konstrukcji optycznej i szerokiemu zakresowi ogniskowych, NIKKOR Z 24-120mm f/4 S jest wyj?tkowo uniwersalnym obiektywem dla podró?ników. Od spontanicznych wycieczek po d?ugo planowane wyprawy fotograficzne — wygodnie poszerz mo?liwo?ci rejestrowania zdj?? i filmów.

ZMIENNOOGNISKOWY24–120 MM
STA?Y OTWÓR WZGL?DNY F/4
POW?OKAARNEO
JAKO??SERII S
WIELOSILNIKOWYAF

Jeden obiektyw, tak wiele mo?liwo?ci

Ró?ne miejsca. ?wie?e inspiracje. Dzi?ki du?emu zakresowi ogniskowych ten lekki obiektyw zmiennoogniskowy z serii S zapewnia wszechstronno?? i wygod? bez pogarszania jako?ci obrazu. Ka?de zdj?cie jest rejestrowane z osza?amiaj?c? szczegó?owo?ci?, a sta?y otwór wzgl?dny f/4 zapewnia kreatywn? elastyczno??, niezale?nie od tego, czy fotografujesz przy krótkiej, standardowej lub d?ugiej ogniskowej.

Ka?da ogniskowa pozwala opowiedzie? histori?Rozleg?e krajobrazy, imponuj?ca architektura, ?ywe zdj?cia uliczne, urzekaj?ce portrety — i wiele wi?cej. Niezwykle uniwersalny zakres ogniskowych 24–120 mm umo?liwia fotografowanie przy ró?nych k?tach widzenia bez konieczno?ci zmiany obiektywu.

Szersze mo?liwo?ci fotografowania, mniej do noszeniaJak na obiektyw o tak szerokim zakresie ogniskowych, NIKKOR Z 24-120mm f/4 S jest wyj?tkowo por?czny. Podczas kadrowania uj?cia mo?esz sta? w jednym miejscu lub swobodnie si? porusza?. Z tak kompaktowym i wszechstronnym obiektywem zmiennoogniskowym masz wybór.

Dok?dkolwiek dotrzesz.Dzi?ki solidnej konstrukcji ten wysokiej jako?ci obiektyw jest idealnym towarzyszem podczas ka?dej podró?y. Jest uszczelniony w celu zabezpieczenia przed py?em i zachlapaniem, a pow?oka fluorowa firmy Nikon na przedniej soczewce chroni przed brudem i u?atwia czyszczenie.

Wyj?tkowa jako?? zdj??
Dzi?ki obiektywowi o takich mo?liwo?ciach mo?esz swobodnie wyszukiwa? uj?cia, których inni nie uchwyc?. Odwa?nie fotografuj bezpo?rednio pod silne ?ród?a ?wiat?a. Uchwy? efektowne sceny wykonuj?c zdj?cia pod ?wiat?o. Wyró?nij obiekt dzi?ki mi?kkiemu, kremowemu rozmyciu t?a. Obiektyw NIKKOR Z 24-120mm f/4 S poszerza Twoje mo?liwo?ci, umo?liwiaj?c wykonywanie zdj?? o zdumiewaj?cej ostro?ci i urzekaj?cej rozdzielczo?ci na ca?ej powierzchni kadru.

Sta?y otwór wzgl?dy w ca?ym zakresie ogniskowychPodczas fotografowania lub filmowania sta?y maksymalny otwór wzgl?dny f/4 zapewnia doskona?? twórcz? swobod?. Uchwy? portrety i zbli?enia z wi?ksz? g??bi? ostro?ci w ca?ym zakresie ogniskowych. Podczas filmowania zmieniaj ogniskow? bez zmiany ekspozycji.

Porywaj?cy kontrast
Pow?oki nanokrystaliczna i ARNEO firmy Nikon pozwalaj? na uchwycenie kontrastowego obrazu, skutecznie redukuj?c flar? i refleksy powodowane przez ?wiat?o padaj?ce z ró?nych stron. Uwiecznij pi?kne uj?cia nawet podczas fotografowania scen ze ?ród?ami ?wiat?a padaj?cego bezpo?rednio na kadr.

Przybli? si?Ma?a minimalna odleg?o?? zdj?ciowa i maksymalna skala odwzorowania 0,39 pozwalaj? wype?ni? kadr szczegó?ami. Wyodr?bnij obiekty na szerokim tle lub eksperymentuj z kompresowaniem perspektywy: mo?esz fotografowa? z odleg?o?ci nawet 0,35 m w ca?ym zakresie ogniskowych.

Znakomity do filmowania
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S to ?wietny obiektyw do filmowania. Autofokus jest p?ynny i cichy, praktycznie nie wyst?puje przesuni?cie ostro?ci ani „oddychanie” obiektywu. Przy przechodzeniu z wn?trza do pleneru lub mi?dzy ciemnymi i jasnymi scenami, stabilna kontrola ekspozycji umo?liwia naturalne regulowanie jasno?ci w celu uzyskania pi?knie, naturalnie wygl?daj?cego materia?u filmowego.

Konfigurowalny pier?cie? steruj?cyParametry fotografowania mo?esz ?atwo regulowa? bezpo?rednio z poziomu obiektywu. Bezg?o?ny pier?cie? steruj?cy mo?e s?u?y? do zmieniania ustawie?, takich jak przys?ona, czu?o?? ISO, czy kompensacja ekspozycji. Ponadto do przycisku Fn obiektywu mo?na przypisywa? najcz??ciej u?ywane funkcje.

Wielosilnikowy AFWielosilnikowy AF stosowany w obiektywach z serii Z zawiera dwa precyzyjnie zsynchronizowane silniki AF, przez co zapewnia szybkie ustawianie ostro?ci i radykaln? korekcj? aberracji obiektywu w ca?ym zakresie ogniskowych. Uchwycisz ostry, kontrastowy obraz nawet z bliska.

Nikon: Obiektywy

jak połączyć telefon z samochodem, karta kierowcy koszt, skuter honda pcx 125, pompa abs audi a4 b6, bmw zawiercie, umowa kupna sprzedaży maszyny wzór, toyota yaris 2003 cena, ford eksplorer, logitech g29 kalibracja, skoda rapid sprzedam, astra dane, temperatura w samochodzie, cordoba 2

yyyyy