Opony Gripmax Suregrip A/S 255/60 R17 106 V M+S, 3Pmsf 3

441,00

Opis

Opony Gripmax Suregrip A/S 255/60 R17 106 V M+S, 3Pmsf 3

Opony ca?oroczne Gripmax SureGrip A/S w rozmiarze 255/60 R17 106W

Opony ca?oroczne Gripmax SureGrip A/S w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 255/60 R17. Ich indeks pr?dko?ci wynosi W – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 270 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Gripmax SureGrip A/S 255/60 R17 ma warto?? 106. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 106 przek?ada si? na 950 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 255/60 R17 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 255 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 153), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 17 cali). W przypadku rozmiaru 255/60 R17 omawianego modelu etykieta prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 73 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Gripmax SureGrip A/S 255/60 R17 montowane s? w samochodach typu Mercedes Klasa M (W163), BMW Seria 1, Audi A4, Mini Cooper, Mercedes Klasa B itd.

Opony do aut 4×4 / SUV

SureGrip A/S w rozmiarze 255/60 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV zyska?y na popularno?ci, gdy na drogach zacz??o pojawia? si? coraz wi?cej samochodów osobowych z nap?dem na cztery ko?a okre?lanych mianem sportowo-u?ytkowych czy te? crossoverów. Opony tego typu najcz??ciej maj? taki sam bie?nik, jak modele osobowe (nawet takie same nazwy z dopiskiem SUV). Ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane, s? wyposa?one w usztywnione ?ciany boczne i maj? wy?sz? no?no??. Opony do aut SUV mog? mie? technologi? Run Flat i rant ochronny felgi.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Gripmax pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Dzi?ki oponom klasy ekonomicznej, kierowcy którym zale?y na oszcz?dno?ciach, mog? korzysta? z ogumienia o zoptymalizowanych osi?gach zapewniaj?cego bezpiecze?stwo jazdy, a przy tym nie przep?aca?. Takie opony s? bardzo dobrym rozwi?zaniem dla wszystkich, którzy nie u?ytkuj? cz?sto z samochodu, a odleg?o?ci, które pokonuj? s? niewielkie i w obr?bie aglomeracji miejskiej. Bud?etowe opony chwal? równie? kierowcy preferuj?cy spokojny styl prowadzenia. Do najch?tniej wybieranych marek tej klasy nale?? m.in.: Gripmax, Sava, Neolin, Premiorri, Zeetex, Firemax oraz Barum.

Etykieta unijna opon SureGrip A/S 255/60 R17 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 9 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony SureGrip A/S (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Ha?as na zewn?trz – 73 dB Za ha?as zewn?trzny unijna etykieta przewiduje przyznanie od 1 do 3 fal i umieszczenie obok nich liczbowego wyniku pomiaru w dB. Warto wspomnie?, ?e decyzja o umieszczeniu na etykietach w?a?nie tego parametru budzi pewne kontrowersje. Dla kierowców wi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Informacja o ha?asie zewn?trznym emitowanym przez opony wynika z prowadzonej przez UE polityki ochrony ?rodowiska.

Firma Gripmax

Gripmax to marka zaliczana do klasy ekonomicznej, która dostarcza kierowcom na ca?ym ?wiecie opony przeznaczone g?ównie do SUV-ów i aut terenowych. Ze wzgl?du na zoptymalizowan? rze?b? bie?nika i solidne wykonanie, opony te cenione s? przez u?ytkowników, którzy chc? bezpieczne korzysta? z auta podczas ró?nych warunków pogodowych, jednocze?nie nie przep?acaj?c. Kierowcy szukaj?cy niezawodnych opon ekonomicznych w rozs?dnej cenie, zwracaj? tak?e uwag? na gwarancj? – Gripmax udziela jej na 2 lata (licz?c od daty zakupu).

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Gripmax SureGrip A/S 255/60 R17 106W? Poznaj jej wady i zalety

Model SureGrip A/S (Gripmax) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Kierunkowa rze?ba bie?nika najcz??ciej jest spotykana w oponach osobowych przystosowanych do jazdy w trudnych warunkach pogodowych – ma zdolno?? do doskona?ego odprowadzania wody, ?niegu czy b?ota po?niegowego. Kszta?t rowków bie?nika kierunkowego najcz??ciej przypomina litery „V” lub „U”. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do rze?by asymetrycznej. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe, co pozwala uzyska? najwy?szy poziom osi?gów.

Oznaczenia 106W

Napisy „106” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 950 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych.

Opony ca?oroczne

Gripmax SureGrip A/S 255/60 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne ??cz? w?a?ciwo?ci opon letnich z oponami zimowymi. Polecane s? dla kierowców, którzy preferuj? spokojny styl jazdy, pokonuj? niewielkie dystanse, a tak?e podró?uj? g?ównie w mie?cie. Mimo ?e opony ca?oroczne nie gwarantuj? tak dobrych osi?gów jak opony letnie latem i zimowe zim?, to gwarantuj? bezpiecze?stwo w kluczowych obszarach zapewniaj?c stabilne prowadzenie. Ich bie?nik wyposa?ony jest w lamele (podobnie jak w oponach zimowych) pomagaj?ce odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe, co przek?ada si? na pewniejsze prowadzenie i krótsz? drog? hamowania.

Gwarancja na opony SureGrip A/S

Z gwarancji na opony warto skorzysta?, gdy zauwa?ysz wad? fabryczn? opony – jej deformacj? lub b??dy konstrukcyjne uniemo?liwiaj?ce prawid?owe wywa?enie. Je?eli nie jeste? pewien w jaki sposób powsta?a usterka, przed zg?oszeniem reklamacji skorzystaj z porady specjalistów z serwisu wulkanizacyjnego. Pomog? ci oni okre?li? szans? na uzyskanie rekompensaty finansowej lub wymiany produkt na nowy. Okresy gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od marek – przyk?adowo opony klasy bud?etowej Gripmax mo?na reklamowa? przez okres 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 255/60 R17 o oponach Gripmax SureGrip A/S

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Gripmax: Opony terenowe ca?oroczne

ford eko sport, hyundai i30 cw 2009, citroen c4 picasso bagażnik, 200sx, up srem, kalkulator promili online, abs hamulce, nowy opel movano, audi a3 e-tron, bmw seria 6 dane techniczne, tatra wywrotka, ubezpieczenie pzu opinie, liqui moly oczyszczacz wtryskiwaczy benzyna opinie, umowa kupna sprzedarzy samochodu, mysłowice auto komis, volkswagen new beetle, ford s max bagażnik

yyyyy