Opony Firestone Van MultiSeason 215/65 R16 106 T

467,00

Opis

Opony Firestone Van MultiSeason 215/65 R16 106 T

Opony ca?oroczne Firestone Vanhawk Multiseason w rozmiarze 215/65 R16 106T C

Opony ca?oroczne Firestone Vanhawk Multiseason zosta?y zaprojektowane z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? kierowców samochodów typu VW Tiguan (I FL), Subaru Forester (SJ), VW Tiguan (I), Hyundai Tucson (I), VW Multivan (T6) czy Honda CR-V (II). Prezentowany produkt ma rozmiar 215/65 R16, co oznacza, ?e jego szeroko?? wynosi 215 mm, wysoko?? profilu 139,75 mm (65 w rozmiarze to procent z szeroko?ci), a ?rednica 16 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. W oponach osobowych mamy do czynienia z t? pierwsz?. Opony Firestone Vanhawk Multiseason 215/65 R16 maj? indeks pr?dko?ci wynosz?cy T (dopuszczalna pr?dko?? 190 km/h) i indeks no?no?ci 106 przek?adaj?cy si? dopuszczalne obci??enie 950 kg.

Opony do aut dostawczych

Vanhawk Multiseason w rozmiarze 215/65 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze s? projektowane z my?l? o samochodach typu van czy pó?ci??arówkach (o DMC nieprzekraczaj?cej 3,5 tony). Takie pojazdy, z racji swoich zada?, poruszaj? si? z du?ym obci??eniem, dlatego musz? by? odporne na zu?ycie i mie? wzmocnion? konstrukcj?. W przypadku opon dostawczych spotyka si? dwa indeksy no?no?ci (np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze). Opony dostawcze cz?sto s? oznaczane za pomoc? litery „C” (ang. cargo) umieszczonej w ich rozmiarze.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Firestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. W oponach klasy ?redniej stosuje si? dobre jako?ciowo materia?y, a technologie w nich stosowane to wypróbowane rozwi?zania u?ywane wcze?niej w modelach klasy premium. Dzi?ki po??czeniu dobrych osi?gów i niewygórowanej ceny, opony klasy ?redniej ciesz? si? du?? popularno?ci? w?ród kierowców. Tego typu ogumienie u?ytkuje si? w wi?kszo?ci modeli samochodów – od aut miejskich a? po samochody klasy premium. Stanowi rozwi?zanie kompromisowe mi?dzy oponami klasy premium a modelami ekonomicznymi, które sprawdza si? w przypadku kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy.

Etykieta unijna opon Vanhawk Multiseason 215/65 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i…

Spalanie paliwa Spalanie paliwa to jeden z parametrów zawartych na etykiecie do??czonej do ka?dej opony sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej. Dzi?ki tym danym, kierowca mo?e zobaczy?, który z modeli jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji i na tej podstawie podj?? decyzj? o zakupie. Oszcz?dno?? paliwa jest okre?lana w zakresie od A do G na kolorowej skali mieszcz?cej si? w lewym górnym rogu etykiety. Litera A i kolor zielony oznaczaj? najwi?ksz? oszcz?dno?? paliwa, a litera G i kolor czerwony – najmniejsz?. Jako ciekawostk? dodam, i? 8 produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa) – uzyska?o ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to jeden z parametrów wykazywanych na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Skala opisuje d?ugo?? hamowania, gdzie litera A okre?la drog? najkrótsz?, a F najd?u?sz? (kategorie D i G s? puste przy oponach do aut osobowych). To bardzo wa?ny parametr, który mo?e wp?yn?? na decyzj? zakupow? kierowcy wybieraj?cego nowe opony swojego auta – przyczepno?? bezpo?rednio decyduje o bezpiecze?stwie jazdy. Nale?y pami?ta?, ?e ró?nica mi?dzy skrajnymi klasami (A i F) mo?e wynosi? a? 18 metrów. Ha?as na zewn?trz Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 215/65 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon) – uzyska? ocen? „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Firestone (grupa Bridgestone)

Opony Firestone ciesz? si? uznaniem kierowców z ca?ego ?wiata. Za co ceni? oni to ogumienie? Za zrównowa?one osi?gi w ka?dej sytuacji oraz komfort jazdy, a tak?e niewygórowan? cen?. Historia marki Firestone liczy sobie niemal 120 lat, a od 1988 roku firma wchodzi w sk?ad japo?skiego koncernu Bridgestone – najwi?kszego producenta opon na ?wiecie. Dzi?ki zaawansowanemu systemowi dystrybucji giganta, opony Firestone trafiaj? obecnie do kierowców na ca?ym ?wiecie. Firestone dostarcza opony do aut osobowych, dostawczych, ci??arowych, a tak?e opony rolnicze.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Firestone Vanhawk Multiseason 215/65 R16 106T? Poznaj jej wady i zalety

Model Vanhawk Multiseason (Firestone) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 106T, C oraz 3PMSF

Napisy „106” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 950 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Firestone Vanhawk Multiseason 215/65 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne stanowi? rozs?dny kompromis mi?dzy modelami przeznaczonymi na sezon letni, a tymi stworzonymi z my?l? o zimie. Sprawdz? si? w przypadku kierowców pokonuj?cych niewielkie przebiegi i je?d??cych g?ównie w mie?cie. Ta hybryda opon letnich i zimowych zapewnia bezpieczn? jazd? w kluczowych obszarach, dzi?ki czemu spe?ni oczekiwania wszystkich ceni?cych rozs?dne rozwi?zania i nie lubi?cych przep?aca?. Bie?nik opon ca?orocznych wyposa?ony w lamele gwarantuje dobr? przyczepno?? bez wzgl?du na pogod?.

Gwarancja na opony Vanhawk Multiseason

Opony Firestone obowi?zuje gwarancja udzielana na pi?? lat od daty produkcji. Nie obejmuje ona jednak wszelkich nieprawid?owo?ci wynikaj?cych z niew?a?ciwego u?ytkowania ogumienia, przechowywania opon w z?ych warunkach, b??dnego monta?u i demonta?u, a tak?e zewn?trznych uszkodze? mechanicznych. Po zareklamowaniu, opony Firestone s? poddawane dok?adnemu badaniu. W przypadku uznania reklamacji, producent mo?e naprawi? wadliw? cz??? opony, wymieni? j? na now? lub zaproponowa? odpowiedni rabat uwzgl?dniaj?c szereg czynników jak np. g??boko?? bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 215/65 R16 o oponach Firestone Vanhawk Multiseason

Opinie o oponach publikowane w Internecie przez kierowców, pokazuj? jak dane modele opon radz? sobie podczas codziennej jazdy i jak wygl?daj? ich osi?gi w d?u?szym okresie czasu. Jest to cenne ?ród?o wiedzy dla osób stoj?cych przed wyborem opon do swojego auta i jeden z czynników decyduj?cych przy wyborze danego modelu. Jak kierowcy oceniaj? opony ca?oroczne Firestone? Ciesz? si? one bardzo dobrymi recenzjami: „jestem pozytywnie zaskoczony ich w?a?ciwo?ciami na ?niegu i mokrej nawierzchni, latem te? bardzo dobre prowadzenie, b?d? wierny tej marce”.

Firestone: Opony ca?oroczne

chiptuning, fiat 500 lpg, carina e, the rock, v70 opinie, jak sprawdzić cewkę zapłonową renault, seat cupra cena, passat b4 sedan, dacia logan 7 osobowa, zawieszenie przednie, ford focus mk3 1.6 tdci, samochody 2019, www info car pl dowód rejestracyjny, toyota auris tuning, renault megane ii 1.6 16v brak mocy

https://classic-expert.eu/91135508700