Ocun Ozone

414,33

Opis

Ocun Ozone

Buty wspinaczkowe Ocun Ozone to techniczny model, który dzi?ki swojej dopracowanej konstrukcji odpowie na wymagania zaawansowanych wspinaczy. Asymetryczna budowa oraz przylega do stopy, a zastosowane technologie u?atwiaj? wyczucie stopni i kraw?dzi. Podczas pokonywania zaawansowanych dróg wspinaczkowych bardzo wa?ne jest dobranie odpowiednich butów. To w?a?nie one pozwalaj? w?a?ciwie postawi? stop?. Doskonale w tym obszarze sprawdzaj? si? buty wspinaczkowe Ocun Ozone. Cholewk? wyprodukowano z nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie materia?u. Jest on wykonany z mikrow?ókien PES, charakteryzuje si? lepszymi parametrami gi?tko?ci oraz wymiarowej stabilno?ci (minimalny wspó?czynnik rozci?gania si? buta podczas u?ytkowania). Zapewnia to miejscow? zwi?kszon? elastyczno?? obuwia. Guma Vibram XS Grip jest najcz??ciej u?ywan? gum? w butach wspinaczkowych dla profesjonalistów. Jest to najnowsza propozycja VIBRAM®, stosowana w najbardziej zaawansowanych modelach. Dzia?a stabilnie na wszelkich kraw?dkach i najmniejszych ryskach, zapewniaj?c maksimum tarcia w ka?dej temperaturze. Mi?kka mieszanka skierowana przede wszystkim dla ekstremalnie trudnych odmian wspinaczki, gdzie ka?dy detal ma znaczenie. Niesamowicie istotne jest umiej?tne po??czenie gumy Vibram XS Grip z odpowiedni? sztywno?ci? ca?ej podeszwy. Parametr ten, musi by? musi by? odpowiednio wypo?rodkowany w zale?no?ci od przeznaczenia buta. Podeszwa nie mo?e by?, ani zbyt mi?kka, ani twarda. Optimum zachowane jest w momencie, gdy nie mamy problemów z utrzymaniem tarcia, jak i zachowana jest stabilno??, gdy stoimy na ma?ych kraw?dkach. Tutaj projektanci Ozone mog? by? zadowoleni ze swojej pracy. Sztywno?? ca?ej podeszwy w po??czeniu z 3-Force System to dzie?o idealne! 3-Force® System to unikalna, opatentowana konstrukcja przedniej cz??ci buta, która opiera si? na zastosowaniu w okolicy przódstopia specjalnie formowanego p?ata gumy. Opina on boki buta, aktywnie stabilizuj?c t? cz??? stopy. Patent pozwala na zredukowanie skr?cania si? stopy oraz zmniejsza ilo?? si?y jak? musimy u?y? podczas stawania na ma?ych kraw?dziach. Rozwi?zanie bardzo przydatne podczas trudnych technicznie i d?ugich dróg, gdzie nasza stopa szybciej ulega zm?czeniu. 3-Force® System stabilizuje dodatkowo przedni? cz??? stopy (okolice palców) podczas stawania na drobnych kraw?dkach, a tak?e du?y palec przed ruchem poziomym. Dzi?ki temu mo?esz wk?ada? mniej si?y w utrzymanie si? na stopniach, skupiaj?c si? przede wszystkim na tym, co przed (a raczej nad:-) Tob?. Wewn?trz buty posiadaj? wy?ció?k?, dzi?ki której zak?adanie butów to prawdziwa przyjemno??. Ozone wyznaczaj? nowy standard w podej?ciu do wspinaczki. Precyzyjna pi?ta bez przeszy? daje du?y komfort u?ytkowania i zapewnia dobre haczenia przy wychodzeniu z dachu. Ju? od 1994 roku firma stosuje specjaln? konstrukcj?, w której w obr?bie pi?ty nie wyst?puj? szwy. Takie rozwi?zanie znacz?co zwi?ksza wygod? u?ytkowania; nie powoduje nieprzyjemnych podra?nie? czy otar?. ?wietnie sprawdza si? na drogach, gdzie musimy wielokrotnie haczy? pi?t? lub gdy wi?ksza cz??? ci??aru przeniesiona jest na pi?t?. Dodatkowa perforacja w pi?cie powoduje, i? jest ona bardziej elastyczna i zapewnia lepsze tarcie podczas haczenia. Dla zapewnienia tych w?a?ciwo?ci pi?ta wykonana zosta?a z bardzo gi?tkiej, zapewniaj?cej ?wietn? przyczepno?? gumy Stickyrand. Boczne wstawki gumowe, które chroni? cholewk? jak i sama podeszw?, to jeden z najwa?niejszych elementów w konstrukcji buta, nadaj?cy im finalnych w?a?ciwo?ci. Owe panele nie tylko ochraniaj? cholewk? i stop? przy intensywnym u?ytkowaniu w ska?ach, ale s? wa?nym punktem konstrukcji i wnosz? istotny wk?ad w funkcj? buta wspinaczkowego – nadanie stopie stabilno?ci. Zastosowanie poprawnego rozk?adu si? jest mo?liwe dzi?ki wiedzy anatomicznej projektantów Ocun. Z przodu na wysoko?ci palców, szczególnie w okolicach du?ego palca, materia? cholewki jest chroniony przez ma?y kawa?ek bardzo przyczepnej, specjalnej gumy o grubo?ci oko?o 0,9 mm. Taka konstrukcja stara si? zabezpiecza? but przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz pozwala skuteczniej przenie?? si?? na palce podczas podhaczania czy trudnych technicznie dróg. Mi?kki, przyjemny w dotyku j?zyk sk?adaj?cy si? z 3 warstw: kanalikowej siatki, mi?kkiej pianki i 3D Mesh. Takie rozwi?zanie zapewnia idealn? wentylacj? buta; nagromadzona wilgo? wydalana jest do warstw zewn?trznych sk?d mo?e swobodnie odparowa?. Cyrkulacja powietrza, skutkuje odczuwaniem przyjemnego ch?odu, co przek?ada si? na wi?kszy komfort u?ytkowania. Waga buta (rozm. 42): ok. 250 g; Vibram® XS Grip 4 mm Asymmetrix – Bardziej zakrzywione i ostre. Anatomicznie ukszta?towana pi?ta. Rekomendowane dla osób z w?sk? stop?. ?rednia sztywno?? – Wspomaga mi??nie stóp nieprzyzwyczajonych do butów wspinaczkowych lub przy d?u?szych drogach. Quick Closure (QC) – dzi?ki zastosowaniu bardzo wytrzyma?ych rzepów Velcro gwarantuje wysoki komfort oraz szybkie i ?atwe dopasowanie. To idealnie rozwi?zanie dla wspinaczy, którzy co rusz musz? ?ci?ga? i zak?ada? buty.

Ocun: Obuwie wspinaczkowe

jeep grand cherokee 5.7 hemi forum, art 86 1 kw taryfikator, audi a7 sportback 2018, auto, tory w polsce

yyyyy