Nokian Tyres WR SNOWPROOF P 235/50R18 101V

762,00

Opis

Nokian Tyres WR SNOWPROOF P 235/50R18 101V

Opony zimowe Nokian WR Snowproof P w rozmiarze 235/50 R18 101V XL

Opony zimowe Nokian WR Snowproof P 235/50 R18 s? najcz??ciej montowane w nast?puj?cych modelach samochodów: Ford S-MAX (II), Ford Kuga (II FL), Ford Kuga (II), Ford Galaxy (III) czy Opel Insignia (A). Prezentowany produkt ma indeks pr?dko?ci V, co oznacza ?e mo?na si? na nim porusza? z maksymaln? pr?dko?ci? 240 km/h. Z kolei indeks no?no?ci opon zimowych Nokian WR Snowproof P 235/50 R18 to 101 – najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 825 kg. Opona zimowa Nokian WR Snowproof P w omawianym rozmiarze otrzyma?a na unijnej etykiecie klas? C w ramach pomiaru oporów toczenia maj?cych wp?yw na poziom spalania paliwa. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni produkt otrzyma? klas? B, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez model Nokian WR Snowproof P 235/50 R18 da? wynik 70 dB. Jak nale?y interpretowa? zapis rozmiaru opony, który umieszczony jest na ?cianie bocznej ka?dego modelu? Pierwsza liczba to szeroko?? opony podawana w milimetrach – w omawianym przypadku jest to 235 mm. Druga liczba to wysoko?? profilu opony prezentowana jako procent z szeroko?ci – tutaj 50% z 235, czyli 117,50 mm. Litera mówi to typie konstrukcji opony (najcz??ciej jest to „R” – radialna), a ostatnia liczba to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 18 cali, czyli 45,72 cm.

Opony do aut osobowych

WR Snowproof P w rozmiarze 235/50 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe s? projektowane z my?l? o popularnych samochodach klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej, rodzinnych sedanach lub kombi i tym podobnych pojazdach. Bie?nik opon osobowych najcz??ciej jest kierunkowy lub asymetryczny. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i oszcz?dnego podró?owania ka?dego dnia. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu czy bud?etu przeznaczonego na zakup ogumienia kierowcy mog? wybra? opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium, zwanej tak?e wy?sz?, charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów w najtrudniejszych warunkach drogowych. Oprócz tego s? najbardziej komfortowe i maj? najni?sze opory toczenia. Wynika to z nowoczesnych rozwi?za? technologicznych stosowanych podczas ich produkcji. To najbardziej zaawansowane produkty na rynku, które wybierane s? przez wymagaj?cych kierowców o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cych mocne auto czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi. Marki premium to m.in.: Nokian, Goodyear, Michelin, Vredestein, Continental, Pirelli, Dunlop czy Yokohama.

Etykieta unijna opon WR Snowproof P 235/50 R18 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Nokian (producent), zimowe (sezon) oraz 235/50 R18 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 16 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony WR Snowproof P (model) oraz 18 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Zmniejszenie ha?asu wytwarzanego przez opony podczas jazdy, to nie tylko wi?kszy komfort dla kierowców i mieszka?ców miast, ale tak?e element wp?ywaj?cy na chronienie ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zawarciu na unijnej etykiecie do??czonej do opony informacji dotycz?cej ha?asu zewn?trznego generowanego przez opon?, ka?dy kierowca mo?e wybra? model gwarantuj?cy odpowiedni poziom komfortu. Parametr wyra?a si? w decybelach, a tak?e za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego trzy fale d?wi?kowe, gdzie jedna fala okre?la opony najcichsze, a trzy – emituj?ce najwi?cej ha?asu zewn?trznego. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 93 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony zimowe (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR Snowproof P 235/50 R18 101V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR Snowproof P (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy to rozwi?zanie, które kszta?tem przypomina liter? „V”. Cz?sto jest te? okre?lane mianem jode?ki. Opony z bie?nikiem kierunkowym doskonale sprawdzaj? si? w trudnych warunkach drogowych – na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym (dlatego opony zimowe maj? najcz??ciej tak? rze?b?). Do zalet opon kierunkowych nale?? 20% wy?sza odporno?? na aquaplaning od asymetrycznych, dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d. Warto pami?ta?, ?e opony kierunkowe montuje si? zgodnie z ich kierunkiem toczenia.

Oznaczenia 101V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „101” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 825 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona zimowa

Nokian WR Snowproof P 235/50 R18 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, który najlepiej sprawdza si? na ?niegu, lodzie i b?ocie po?niegowym oraz w dni, podczas których ?rednia dobowa temperatura spada poni?ej 7 st. C. Takie osi?gi wynikaj? z bie?nika i mieszanki gumowej opon zimowych. Rze?ba ma najcz??ciej kszta?t kierunkowy (do mocniejszych samochodów oferowane s? te? modele asymetryczne) pokryty g?st? sieci? lameli, które chwytaj? si? ?niegu. Mieszanka gumowa opon zimowych zachowuje elastyczno?? na mrozie, co przek?ada si? na dobr? przyczepno?? zim?.

Gwarancja na opony WR Snowproof P

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców rozmiaru 235/50 R18 o oponach Nokian WR Snowproof P

Opinie o oponach zimowych Nokian s? potwierdzeniem deklaracji producenta o nowoczesnych technologiach stosowanych podczas ich produkcji i uzyskanych w ten sposób wysokich osi?gach. Przyk?adowe komentarze na temat zimowych Nokianów opublikowane w Internecie brzmi? nast?puj?co: „pewne prowadzenie, wytrzyma?a konstrukcja i dobra cena – ?wietne opony zdecydowanie warte polecenia”, „radz? sobie w ka?dych warunkach, a ich wytrzyma?o?? daje poczucie spokoju podczas codziennego u?ytkowania”.

Nokian Tyres: Opony zimowe

gdzie sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe, peugeot 307 cabriolet, 038130073al, wymiana końcówki drążka cena, skoda kamiq pojemność bagażnika, chevrolet caprice, honda accord 2015, łada xray cena, łączniki stabilizatora objawy, informacja o zbyciu pojazdu do ubezpieczyciela, gmc vandura sprzedam, ranking wideorejestratorów, t roc, otomoto opel agila, mazda 3 skyactiv-x, ford edge 2019, vin gdzie sprawdzić, toyota mr2 spyder, citroen c5 tourer, cewka zapłonowa objawy opel

yyyyy