Opony Nokian Tyres WR SUV 4 275/50R20 113V

1 058,00

Opis

Opony Nokian Tyres WR SUV 4 275/50R20 113V

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w rozmiarze 275/50 R20 113V XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 275/50 R20. Ich indeks pr?dko?ci wynosi V – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 240 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Nokian WR SUV 4 275/50 R20 ma warto?? 113. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 113 przek?ada si? na 1150 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 275/50 R20 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 275 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 137,50), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 20 cali). Opony Nokian WR SUV 4 275/50 R20 montowane s? w samochodach typu Volvo XC90, Renault Grand Scenic, BMW Seria 7, Skoda Superb, Porsche Cayenne itd.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

WR SUV 4 w rozmiarze 275/50 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut terenowych, SUV-ów i samochodów z nap?dem na 4 ko?a ró?ni? si? konstrukcyjnie od opon stworzonych z my?l? o autach osobowych. Ze wzgl?du na to, ?e s? stosowane w du?ych autach wyposa?onych z regu?y w silniki o wi?kszej mocy, cechuj? si? wy?szymi indeksami pr?dko?ci i no?no?ci. Opony terenowe musz? ponadto odpowiednio amortyzowa? nierówno?ci, zapewnia? elastyczno??, a jednocze?nie by? wytrzyma?e. Tylko takie modele zagwarantuj? bezpiecze?stwo i komfort jazdy w ka?dych warunkach pogodowych.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Nokian, Dunlop, Pirelli, Yokohama, Goodyear, Vredestein, Michelin, Continental czy Bridgestone.

Etykieta unijna opon WR SUV 4 275/50 R20 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa Spalanie paliwa to bardzo wa?ny parametr decyduj?cy cz?sto o wyborze danego modelu. Dzi?ki etykiecie unijnej, kierowca kupuj?cy ogumienie na terenie Unii Europejskiej zyskuje wiedz? na temat spalania paliwa ka?dego modelu. Efektywno?? paliwowa jest obrazowana na etykiecie za pomoc? kolorowej skali i liter od A do G. Litera A (kolor zielony) to najwy?sza klasa oszcz?dno?ci paliwa, podczas gdy G (kolor czerwony) najni?sze parametry w zakresie spalania. To istotne dane, poniewa? ró?nica mi?dzy klasami A i G mo?e oznacza? zu?ycie paliwa ograniczone nawet o 7,5%. Jako ciekawostk? dodam, i? 2 produkty spe?niaj?ce kryteria – opony WR SUV 4 (model) oraz 20 cali (?rednica) – uzyska?y ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to jeden z parametrów wykazywanych na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Skala opisuje d?ugo?? hamowania, gdzie litera A okre?la drog? najkrótsz?, a F najd?u?sz? (kategorie D i G s? puste przy oponach do aut osobowych). To bardzo wa?ny parametr, który mo?e wp?yn?? na decyzj? zakupow? kierowcy wybieraj?cego nowe opony swojego auta – przyczepno?? bezpo?rednio decyduje o bezpiecze?stwie jazdy. Nale?y pami?ta?, ?e ró?nica mi?dzy skrajnymi klasami (A i F) mo?e wynosi? a? 18 metrów. Wspomn? tak?e, ?e 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Nokian (producent), zimowe (sezon) oraz 275/50 R20 (rozmiar) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Na koniec informacja, i? 3 produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 275/50 R20 (rozmiar) oraz zimowe (sezon) – uzyska?y ocen? „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR SUV 4 275/50 R20 113V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR SUV 4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik opon kierunkowych cechuje si? sko?nymi rowkami prowadz?cymi od ?rodka do barków z prawej i lewej stronie opony. Taka rze?ba przypominaj?ca liter? V ma bardzo du?? skuteczno?? w odprowadzaniu wody, przez co zapewnia stabiln? jazd? i maksymalne osi?gi bez wzgl?du na warunki atmosferyczne. Opony kierunkowe doskonale radz? sobie nie tylko na mokrych nawierzchniach, ale tak?e na suchych drogach. Ponadto, dzi?ki zmniejszonym oporom toczenia, pomagaj? dba? o ?rodowisko, jak równie? oszcz?dza? paliwo.

Oznaczenia 113V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „113” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1150 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony zimowe

Nokian WR SUV 4 275/50 R20 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe ró?ni? si? od letnich bie?nikiem, który jest wyposa?ony w wi?ksz? liczb? rowków odprowadzaj?cych wod? i b?oto po?niegowe. Ponadto, ogumienie przeznaczone na zim?, zbudowane jest na bazie specjalnej mieszanki gumowej zawieraj?cej w sk?adzie wi?ksz? ilo?? krzemionki. Odpowiada ona za elastyczno?? w niskich temperaturach, a co za tym idzie lepsz? przyczepno??. Dzi?ki po??czeniu zoptymalizowanego bie?nika z przystosowan? do niskich temperatur mieszank?, opony zimowe zapewniaj? nie tylko komfort jazdy, ale tak?e bezpiecze?stwo w trudnych warunkach.

Gwarancja na opony WR SUV 4

Opony Nokian obj?te s? 5-letni? gwarancj?, której bieg liczony jest od ich daty zakupu. Reklamacj? nale?y zg?osi? u autoryzowanego dilera marki w ci?gu dwóch miesi?cy od wykrycia wady. Je?li zostanie ona uznana, to w?a?ciciel opon otrzymuje rekompensat? finansow? uzale?nion? od stopnia zu?ycia opony. Reklamacji podlegaj? tak?e egzemplarze po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. W przypadku wad widocznych po tylko po napompowaniu, do reklamacji nale?y odda? ca?e ko?o (opon? z felg?).

Opinie kierowców rozmiaru 275/50 R20 o oponach Nokian WR SUV 4

Nowoczesna technologia produkcji i niezawodno?? opon zimowych Nokian sprawiaj?, ?e modele marki mog? pochwali? si? bardzo pozytywnymi opiniami kierowców. S? one publikowane na stronach sklepów internetowych z oponami, na forach bran?owych czy portalach spo?eczno?ciowych. Wed?ug nich, opony zimowe Nokian charakteryzuj? si? dobrym prowadzeniem na za?nie?onej, mokrej czy pokrytej b?otem po?niegowym nawierzchni. Pozytywnie oceniane s? tak?e w?a?ciwo?ci ekologiczne opon marki i ich komfort jazdy.

Nokian Tyres: Opony terenowe zimowe

f25 bmw, hyundai santa fe 2014, budowa hamulca tarczowego, przegląd samochodu po nowemu, golf tcr, przelicznik wysokości opon, poliuretan tuleje

yyyyy