Ogniochron Ga?nica proszkowa 6 kg GP-6xABC

132,85

Opis

Ogniochron Ga?nica proszkowa 6 kg GP-6xABC

Ga?nica proszkowa przeznaczona do kot?owni lub gara?u. W tych w?a?nie miejscach potrzebne s? ga?nice cechuj?ce si? du?? skuteczno?ci?. Optymalna wielko?? ga?nicy (9,3 kg), uniwersalno?? ?rodka ga?niczego (6 kg proszku ABC) oraz prostota dzia?ania umo?liwiaj? u?ycie urz?dzenia przez osoby doros?e bez specjalnego przeszkolenia.Sprawdzi si? równie? w przydomowym warsztacie.Cechuj? si? najwi?ksz? mo?liw? skuteczno?ci? ga?nicz? dla tego typu ga?nic. W sk?ad zestawu wchodz?:? Ga?nica proszkowa (6 kg).? Wieszak metalowy.ZastosowanieParametry techniczne*Po?ary materia?ów sta?ych* (np. drewna, papieru, tkaniny).*Po?ary cieczy i materia?ów topi?cych si?* (np. benzyny, farb).*Po?ary gazów* (np. gazu miejskiego, metanu, propanu).*Po?ary urz?dze? elektrycznych do 1000 V* (np. ?elazka).Jako?? i bezpiecze?stwoProdukowana przez lidera bran?y przeno?nego sprz?tu ga?niczego w Polsce, firm? *KZWM OGNIOCHRON S.A.*Producent udziela *gwarancji* na sprawne dzia?anie ga?nicy – *36 miesi?cy* od daty produkcji.Autoryzowane punkty serwisowe w *ca?ej Polsce.*Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany *system jako?ci ISO 9001.*Jak u?ywa??*1. Wyrwij zabezpieczenie – zawleczk?.* Pozwoli to na odblokowanie ga?nicy.*2. Skieruj ko?cówk? wylotow? na ?ród?o ognia.* Nie nale?y celowa? w p?omienie.*3. Naci?nij d?wigni? spustow?,* aby uwolni? ?rodek ga?niczy.*4. Omiataj strumieniem ?rodka ga?niczego ?ród?o ognia* dopóki ogie? nie zga?nie. Trzymaj ga?nic? pionowo.

Ogniochron: Sprz?t ga?niczy

ford focus używane, straż, kymco dink, wymiana plynu hamulcowego

yyyyy