Nokian Tyres WR Snowproof P 235/40R19 96V DOT

784,75

Opis

Nokian Tyres WR Snowproof P 235/40R19 96V DOT

Opony zimowe Nokian WR Snowproof P w rozmiarze 235/40 R19 96V XL

Opony zimowe Nokian WR Snowproof P w rozmiarze 235/40 R19 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Volvo S60 (II), Volvo V60 (P3), Mazda CX-5, Citroen C5, Audi A8 czy Skoda Octavia. Omawiany rozmiar oznacza, ?e opona posiada szeroko?? 235 mm, jej wysoko?? profilu (procent z szeroko?ci) wynosi 40 (czyli 94 mm), a ?rednica 19 cali. Etykieta opon Nokian WR Snowproof P prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 70 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Omawiane opony Nokian WR Snowproof P 235/40 R19 maj? indeks pr?dko?ci V (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 96 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 710 kg).

Opona do samochodu osobowego

WR Snowproof P w rozmiarze 235/40 R19 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe produkowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach – od ma?ych aut miejskich po mocne sportowe. Najcz??ciej wyposa?one s? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Mog? w nich by? równie? zastosowane dodatkowe rozwi?zania, jak rant ochronny felgi, technologia Run Flat (umo?liwiaj?ca jazd? po przebiciu) czy wzmocniona konstrukcja. Opony osobowe s? dost?pne w ramach trzech klas: ekonomicznej (najbardziej atrakcyjne cenowo), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (najwy?szy poziom osi?gów, nowoczesna technologia).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (wy?szej) s? oferowane przez marki Nokian, Continental, Goodyear, Hankook, Vredestein, Michelin, Dunlop czy Pirelli. Tego typu produkty oferuj? najwy?sze osi?gi w ka?dym obszarze, co jest efektem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Dowodem s? bardzo pozytywne opinie kierowców, doskona?e wyniki w testach i wysokie parametry na etykietach. Opony klasy premium wybierane s? przez kierowców mocnych aut, o dynamicznym stylu jazdy czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi.

Etykieta unijna opon WR Snowproof P 235/40 R19 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nokian (producent), zimowe (sezon) oraz 235/40 R19 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 171 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony WR Snowproof P (model) oraz 19 cali (?rednica).

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR Snowproof P 235/40 R19 96V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR Snowproof P (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy jest rze?b?, w której uk?ad rowków przypomina kszta?tem litery „V” lub „U”. Czasami okre?lany jest te? mianem „jode?ki”. W oponach letnich jest stosowany na równi z asymetrycznym, a w przypadku zimowych pojawia si? zdecydowanie najcz??ciej. Do najwi?kszych zalet bie?nika kierunkowego nale?y 20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do innych rze?b – doskona?e odprowadzanie wody, ?niegu i b?ota po?niegowego. Opony kierunkowe to tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 96V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „96” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Nokian WR Snowproof P 235/40 R19 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe charakteryzuj? si? oznaczeniem w postaci symbolu 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Jest to rodzaj homologacji potwierdzaj?cej ich w?a?ciwo?ci na ?niegu. Montuje si? jej zwykle, gdy ?rednie temperatury dobowe spadaj? poni?ej 7 st. C. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika (najlepsze na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym), a w modelach do mocniejszych aut – asymetryczna. Aby znale?? najlepsze opony zimowe, warto zapozna? si? z opiniami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony WR Snowproof P

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 235/40 R19 o oponach Nokian WR Snowproof P

Opinie kierowców o zimowych Nokianach pokazuj?, ?e s? to dopracowane produkty, które oferuj? niezawodno?? podczas codziennego intensywnego u?ytkowania. Przyk?adowe komentarze zamieszczone na portalach spo?eczno?ciowych i forach dyskusyjnych brzmi? nast?puj?co: „dobrze radz? sobie nawet na wiejskich drogach”, „nie wida? po nich jakiego? wielkiego wyeksploatowania”, „dobra cena za opony jako?ci premium”, „zdecydowanie warte zakupu”, „pewne prowadzenie, auto z ?adunkiem zachowuje si? bardzo stabilnie”.

Nokian Tyres: Opony zimowe

bmw f20 jaki silnik, accord mugen, dodge durango opinie, renault master 2.3 dci opinie, kurs jazdy, mały samochód miejski, kupie auto lubuskie, jak spuścić olej z silnika, ford focus 1 6 diesel opinie

yyyyy