Opona Toyo Observe Van 205/65R16C 107T

433,00

Opis

Opona Toyo Observe Van 205/65R16C 107T

Opony zimowe Toyo Observe Van w rozmiarze 205/65 R16 107/105T C

Opony zimowe Toyo Observe Van w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 205/65 R16. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 205 mm. Druga z liczb w rozmiarze 205/65 R16 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach zimowych Toyo Observe Van 205/65 R16 jest to 65% z 205, czyli 133,25 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 205/65 R16 – tutaj wynosi ona 16 cali. Omawiane opony zimowe Toyo Observe Van 205/65 R16 maj? indeks pr?dko?ci T i indeks no?no?ci 107/105. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 190 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 975/925 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Honda CR-V (II), Mini Countryman (II), Volvo S80 (P2), Mercedes Vito (W447) czy Mercedes Vito (W639). Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon zimowych Toyo Observe Van 205/65 R16 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? E, za hamowanie na mokrej nawierzchni B, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 72 dB.

Opona do samochodów dostawczych

Observe Van w rozmiarze 205/65 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze s? projektowane z my?l? o samochodach o dopuszczalnej masie ca?kowitej nieprzekraczaj?cej 3,5 tony. Dobrej jako?ci produkty z tego segmentu powinny oferowa? dobre prowadzenie przy ka?dej pogodzie oraz by? odporne na przeci??enia, uszkodzenia mechaniczne i przyspieszone zu?ycie. Opony dostawcze s? dost?pne w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mo?na je rozpozna? po podwójnym indeksie no?no?ci (np. 109/107 dla monta?u na bli?niaku i pojedynczej feldze) oraz literze „C” w rozmiarze opony.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Toyo pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej najcz??ciej s? wybierane przez kierowców, których styl jazdy jest umiarkowany, posiadany samochód zalicza si? do klasy miejskiej, kompaktowej lub ?redniej i jest u?ytkowany przewa?nie w mie?cie, ze sporadycznymi wyjazdami w trasy. Opony klasy ?redniej oferuj? dobry poziom osi?gów i s? dost?pne w ni?szych cenach ni? modele premium (okre?la si? je najcz??ciej oponami o dobrym stosunku ceny do jako?ci). Popularne marki z klasy ?redniej to: Toyo, Kumho, Falken, Nexen oraz Firestone.

Etykieta unijna opon Observe Van 205/65 R16 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 33 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 205/65 R16 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 156 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 14 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Observe Van (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Toyo

Toyo to japo?skie opony klasy ?redniej ciesz?ce si? popularno?ci? w?ród kierowców ze wzgl?du na niezawodno??, wysokie parametry w zró?nicowanych warunkach, bezpiecze?stwo eksploatacji oraz rozs?dn? cen?. Marka s?ynie z opon sportowych przeznaczonych do driftu, ale równie? jej opony do codziennej jazdy s? wysoko oceniane (zarówno w testach, jak i przez u?ytkowników). Nowoczesne technologie produkcyjne i stosowanie materia?ów wysokiej jako?ci, sprawia ?e po modele Toyo coraz ch?tniej si?gaj? tak?e polscy kierowcy.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model Observe Van (Toyo) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 107/105T, C oraz 3PMSF, M+S

Napisy „107/105” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975/925 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Toyo Observe Van 205/65 R16 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe charakteryzuj? si? oznaczeniem w postaci symbolu 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Jest to rodzaj homologacji potwierdzaj?cej ich w?a?ciwo?ci na ?niegu. Montuje si? jej zwykle, gdy ?rednie temperatury dobowe spadaj? poni?ej 7 st. C. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika (najlepsze na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym), a w modelach do mocniejszych aut – asymetryczna. Aby znale?? najlepsze opony zimowe, warto zapozna? si? z opiniami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Observe Van

Dzi?ki gwarancji na opony mo?na uzyska? rekompensat? finansow? lub wymian? produktu na nowy w przypadku zaistnienia wady fabrycznej produktu. Reklamowa? mo?na usterki wynikaj?ce z u?ycia przez producenta materia?ów nieodpowiedniej jako?ci, b??dów technologicznych czy konstrukcyjnych. Toyo to japo?ska marka klasy ?redniej, na któr? producent udziela gwarancj? trwaj?c? a? pi?? lat od daty produkcji. W przypadku zg?oszenia usterki sprzedawcy, potencjalnie wadliwe opony poddawane s? badaniom technicznym na podstawie których producent uwzgl?dnia lub odrzuca reklamacj? klienta.

Opinie kierowców rozmiaru 205/65 R16 o oponach Toyo Observe Van

Opinie o oponach zamieszczane na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych przez kierowców, pomagaj? w dokonaniu wyboru wszystkim, którzy wahaj? si? jaki model kupi?. Zapoznanie si? z wypowiedziami u?ytkowników, sprawia ?e mo?na ?atwiej dobra? opony do potrzeb i okre?lonego stylu jazdy. Modele zimowe Toyo to propozycja dla wszystkich szukaj?cych dobrego stosunku jako?ci do ceny, co potwierdzaj? opinie. Kierowcy pisz?: „bardzo dobre opony, bez przep?acania”, „komfortowe i bezpieczne, zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni”.

Toyo: Opony zimowe

audi a3 s3, mustang 2.3 spalanie, ww t5, jak często wymieniać olej w skrzyni biegów, alusy, octavia 1.8 tsi 180 km opinie, minione, subaru forester xt test, grand cherokee, otomoto automat, tyre pressure check, mitsubishi eclipse cena, różnica między olejem 5w30 a 5w40, volvo cross country

yyyyy