Nowa MINI?ADOWARKA N520 mini ?adowarka TUR Poland

30 500,00

Opis

Nowa MINI?ADOWARKA N520 mini ?adowarka TUR Poland

Polski producent ma?ych maszyn budowlanych, minikoparek oraz mini?adowarek, firma Tur Poland Sp. z o.o.ma do zaoferowania Pa?stwu fabrycznie nowe maszyny w?asnego projektu.PROJEKT PRODUKCJA SPRZEDA? GWARANCJAProdukcja odbywa si? w stolicy Dolnego ?l?ska, we Wroc?awiu. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.MINI?ADOWARKA TUR POLAND MODEL N520 (teraz jeszcze o 20% mocniejsza hydraulika si?owa)w cenie 25 000,00 PLN netto, 30 750,00 PLN brutto, prosto od producentaCo wyró?nia nowy model?Mocniejsza hydraulika si?owa i wydajniejsza pompa, dzi?ki czemu mo?na:- zastosowa? szersze opony, o ?rednicy 12 cali i o szeroko?ci od 3 do 8.5 cala oraz mo?na zastosowa? ró?ne bie?niki, dostosowane do potrzeb klienta- doci??y? maszyn? dodatkowo 1-2 p?ytamiDane podstawowe:silnik: benzynowy LIFAN 13 KM 390rok produkcji: 2019masa ca?kowita: 720 kgszeroko??: 79 cm, 89 cm lub 109 cmwysoko?? podnoszenia ramienia: 192 cmud?wig przy optymalnej pracy: 300-350 kgrozrusznik: posiadaWyposa?enie standardowe mini?adowarki obejmuje:miernik poziomu oleju hydraulicznegowy??cznik masylicznik motogodzinsygna? d?wi?kowyszybkoz??czemanometr (umo?liwia kontrol? ci?nienia hydraulicznego)filtr p?ynu hydraulicznegoregulowane siedzeniegaz r?cznyregulacj? pr?dko?ci obrotów, umiejscowion? przy siedzeniu kierowcysworznie chromowane?y?k? standardow? 89 cmopony jode?ki 5:00-12Oferowany produkt Mini?adowarka TUR Poland jest niezast?pionym sprz?tem mi?dzy innymi do robót: rolniczych, wodno – kanalizacyjnych, kszta?towania terenu, ogólnobudowlanych. W swojej bazie klientów mamy zadowolonych rolników.G?ówne walory naszej mini?adowarki:kompaktowa konstrukcja oraz wysoka moc, ci?nienie w uk?adzie hydraulicznym to a? 175 barw??e hydrauliczne wytrzymuj?ce prac? przy ci?nieniu 350 barwszystkie po??czenia ?lizgowe s? tulejowane oraz smarowane, zapewnia to d?ugoletni? prac? maszyny oraz w przypadku zu?ycia wymian? spracowanych po??cze? na noweekonomiczny silnik, spalanie oko?o 2,5 – 3,5 l/h, w zale?no?ci od typu wykonywanych pracca?a konstrukcja malowana proszkowo, zakonserwowana na latamo?liwo?? wyposa?enia mini?adowarki w o?wietlenie LED oraz zadaszeniemini?adowarka wyposa?ona jest w szybkoz??czkinisko umieszczony ?rodek ci??ko?ci zapewnia wyj?tkowo stabiln? prac?, bior?c pod uwag? ma?e gabaryty maszynymaszyna sprawdzona zarówno na rynku polskim jak i niemieckim, w?gierskim, czeskim i s?owackimZapewniamy:doradztwo w zakresie projektowym maszyn od podstaw oraz indywidualne podej?cie do klientasta?y kontakt z klientemdost?p do wszystkich cz??ci eksploatacyjnych w hurtowych cenachniezawodno?? produktu poparta opiniami licznych klientów (mo?liwo?? przedstawienia referencji jak i mo?liwo?? bezpo?redniego kontaktu, nie kupujesz kota w worku)mo?liwo?? przed?u?enia gwarancji, w swojej ofercie ?wiadczymy serwis i przegl?d maszyn oraz do?ywotne wsparcie technicznebezpiecze?stwo produktów: nasze maszyny spe?niaj? wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz polskich norm, s? oznaczone znakiem CEDodatkowo:mo?liwo?? monta?u zarówno silnika Hondy GX 390 jak i silnika 15 kM Pbmo?liwo?? zamówienia przyczepki do transportu osprz?tu i maszyny – kat „B”monta? haku holowniczego do mini?adowarkimo?liwo?? wykonania wiertnicy glebowejmo?liwo?? wykonania p?ugu hydraulicznegomo?liwo?? wykonania wide? do paletmo?liwo?? wykonania ?y?ki tzw. „krokodyl” (chwytak do obornika, chwytak do kiszonki)mo?liwo?? wykonania ?y?ki z chwytakiem z?bowymmo?liwo?? wykonania wide? do beli sianamo?liwo?? wykonania ma?ego baga?nikamo?liwo?? wykonania ?y?ki pod projekt klientawystawiamy certyfikat zgodno?ci CEmo?liwo?? leasinguCh?tnie odpowiemy na Pa?stwa pytania telefonicznie (782 728 939) oraz zapraszamy na bezp?atn? prezentacj?, w siedzibie naszej firmy we Wroc?awiu, w trakcie której prezentowane s? mo?liwo?ci maszyny w terenie.Jeste? zabiegany i nie masz czasu na odwiedzenie nas we Wroc?awiu? Jeste?my w stanie zorganizowa? prezentacj? u Ciebie (okolice Wroc?awia), b?d? u naszych starych klientów, mieszkaj?cych w Twojej okolicy.W sprzeda?y równie? minikoparka V122 (ze skr?tnym ramieniem) oraz V360 (obrotowa).Faktura: faktura VATUszkodzony: Nie

: ?adowarki

adac.pl, amerykańskie terenówki, montaż isofix w starym samochodzie, regeneracja odblysnikow, honda type r 2019, komisy samochodowe zamosc

żarówka h3