Opony Goodyear VECTOR 4SEASONS 175/65R13 80T M+S 3MPSF

292,00

Opis

Opony Goodyear VECTOR 4SEASONS 175/65R13 80T M+S 3MPSF

Opony ca?oroczne Goodyear Vector 4Seasons w rozmiarze 175/65 R13 80T

Opony ca?oroczne Goodyear Vector 4Seasons 175/65 R13 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu VW Polo (III FL), VW Polo (III), Ford Fiesta, Peugeot 206, Skoda Fabia czy Renault Clio. Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Prezentowany tutaj model Goodyear Vector 4Seasons 175/65 R13 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? E za poziom oporów toczenia, E w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 71 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego. Rozmiar 175/65 R13 opon Goodyear Vector 4Seasons nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 175 mm, wysoko?? profilu 65 (jako procent z szeroko?ci, czyli 113,75 mm) i ?rednica 13 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Goodyear Vector 4Seasons 175/65 R13 maj? indeks pr?dko?ci T (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 190 km/h) i indeks no?no?ci 80 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 450 kg).

Opona do samochodu osobowego

Vector 4Seasons w rozmiarze 175/65 R13 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe s? projektowane z my?l? o popularnych samochodach klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej, rodzinnych sedanach lub kombi i tym podobnych pojazdach. Bie?nik opon osobowych najcz??ciej jest kierunkowy lub asymetryczny. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i oszcz?dnego podró?owania ka?dego dnia. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu czy bud?etu przeznaczonego na zakup ogumienia kierowcy mog? wybra? opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Goodyear pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (zwanej te? wy?sz?) to najbardziej zaawansowane technologicznie modele na rynku. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i doskona?ych jako?ciowo materia?ów. W?ród ogumienia tego segmentu najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si?: Goodyear, Vredestein, Michelin, Bridgestone, Continental, Dunlop, Nokian, Hankook czy Pirelli. Na zakup opon klasy premium najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku.

Etykieta unijna opon Vector 4Seasons 175/65 R13 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 175/65 R13 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena E Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Goodyear (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 175/65 R13 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców.

Firma Goodyear

Opony Goodyear to dzie?o ameryka?skiego koncernu obecnego na rynku od ponad 100 lat. Produkty marki zaliczane s? do klasy premium, co oznacza, ?e podczas ich produkcji stosowane s? najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne maj?ce bezpo?rednie prze?o?enie na wysok? przyczepno??, komfort, wytrzyma?o?? i oszcz?dno?? ka?dego oferowanego modelu. Opony Goodyear s? cenione przez kierowców, bardzo cz?sto montowane na oryginalne wyposa?enie wielu samochodów na rynku oraz wygrywaj? mi?dzynarodowe testy opon.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Goodyear Vector 4Seasons 175/65 R13 80T? Poznaj jej wady i zalety

Model Vector 4Seasons (Goodyear) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 80T oraz 3PMSF, M+S

Napisy „80” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 450 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon letni oraz zimowy

Goodyear Vector 4Seasons 175/65 R13 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (lub wielosezonowe) to technologiczny kompromis pomi?dzy modelami letnimi i zimowymi. Ich mieszanka gumowa jest twardsza od zimowych, ale z drugiej strony bardziej mi?kka od letnich. Bie?nik mo?na z kolei podzieli? na cz??ci letni? i zimow? (ta druga ma wi?cej lameli, które poprawiaj? prowadzenie na ?niegu). Na oponach ca?orocznych powinien znale?? si? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich osi?gi w zimowych warunkach.

Gwarancja na opony Vector 4Seasons

Goodyear ka?demu kupuj?cemu opony marki udziela gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji (mo?na j? znale?? na ?cianie bocznej w numerze DOT). Gwarancja na opony Goodyear dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania opon, ich konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi podczas produkcji. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji kierowcy przyznawana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwych opon (tym wy?sza, im mniej zu?yty by? wadliwy produkt).

Opinie kierowców rozmiaru 175/65 R13 o oponach Goodyear Vector 4Seasons

Opinie o oponach ca?orocznych Goodyear maj? w wi?kszo?ci przypadków bardzo pozytywny wyd?wi?k. Kierowcy, którzy zdecydowali si? na ich zakup potwierdzaj? deklaracje producenta dotycz?ce wysokich osi?gów i niezawodno?ci. Przyk?adowe recenzje prezentuj? si? nast?puj?co: „na suchej i mokrej nawierzchni zachowuj? si? bardzo dobrze, maj? krótk? drog? hamowania”; „dobrze trzymaj? si? jezdni w ni?szych temperaturach – oko?o 0 st. C”; „doskona?e odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego”.

Goodyear: Opony ca?oroczne

golf vi dane techniczne, fiat croma 1.9 jtd 150km, peugeot rifter otomoto, adblue na chwasty, daihatsu feroza dane techniczne, chrysler pacifica 2008, renault megane 4 test, opel corsa d 2006, mp moto otomoto, kia carnival, sprawdzenia vin, mercedes glc coupe 200, opinie alfa romeo 147, porównanie akumulatorów, bas w samochodzie

yyyyy