Oczyszczacz powietrza Warmtec AP350W

1 998,99

Opis

Oczyszczacz powietrza Warmtec AP350W

Oczyszczacz powietrza AP350WOczyszczacz powietrza AP350W marki WARMTEC to doskona?e rozwi?zanie dla osób uskar?aj?cych si? na dolegliwo?ci zwi?zane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu, a szczególnie dla alergików, astmatyków, palaczy. Poczuj si? dobrze w domowym zaciszu dzi?ki skutecznej barierze w postaci oczyszczacza powietrza AP350W z funkcj? nawil?ania ewaporacyjnego.

Atest higieniczny PZHOczyszczacze Warmtec posiadaj? atest higieniczny PZH, który jest gwarantem bezpiecze?stwa dla zdrowia u?ytkowników. Uzyskanie atestu PZH oznacza brak szkodliwo?ci urz?dzenia dla ?rodowiska oraz jest znacz?cym atutem w ofertach przetargowych.

Funkcja SwingFunkcja SWING to falowy ruch klapy wentylatora. Sprawia, ?e oczyszczone powietrze jest równomiernie rozprowadzane po ca?ym pomieszczeniu.Cyfrowy wy?wietlaczOgromn? zalet? oczyszczacza AP350 jest wbudowany cyfrowy wy?wietlacz I wysoce precyzyjny czujnik optyczny, który mierzy poziom py?u zawieszonego PM2,5 w pomieszczeniu, a wynik pokazuje na cyfrowym wy?wietlaczu. Dodatkowo urz?dzenie wyposa?ono w program informuj?cy u?ytkowników o potrzebie wymiany filtra.

Pilot zdalnego sterowaniaWysokiej klasy, por?czny pilot zdalnego sterowania, pozwala w ?atwy sposób zarz?dza? oczyszczaczem. Kompaktowy pilot posiada zasi?g do 6m, dzi?ki temu wzrasta komfort obs?ugi. A wi?c na co czekasz? W??cz tryb SLEEP (tryb nocny) wprost z ulubionej kanapy i ?pij spokojnie oddychaj?c zdrowym powietrzem.

8-stopniowy proces poprawy jako?ci powietrza

Filtr wst?pny czyli mikroporowata gabka,któa ma za zadanie zatrzyma? na swojej powierzchni wi?ksze cz?stki zanieczyszcze? tj. kurz, sier??, w?osy

Filtr HEPA H13Chcesz usun?? smog, a wraz z nim cz?steczki PM2,5 z pomieszczenia? Filtr tej klasy zatrzymuje co najmniej 99,97% cz?stek o wielko?ci 0,3 µm, oraz do 95% cz?stek w rozmiarach od 0,1 µm do 0,3 µm. Zatrzymuj? równie? komórki pierwotniaków, grzybów, bakterii, roztoczy, py?ków etc.

Filtr w?gla aktywowanegoNa jego powierzchni zatrzymuje si? wi?kszo?? organicznych jak i nieorganicznych zwi?zków chemicznych. Skutecznie absorbuje dymy, zapachy, formaldehyd, benzen, ksylen oraz metale ci??kie.

Sito molekularnepodobnie jak filtr w?gla aktywnego materia? u?yty do tego filtra posiada du?? ilo?? porów ( o innej wielko?ci ni? w?giel aktywny) – dzi?ki czemu oczyszcza powietrze z cz?stek o innej wielko?ci ni? filtr w?glowy.

Filtr fotokatalitycznyzastosowany w oczyszczaczach Warmtec sk?ada si? z g?bki na której powierzchni zasta? trwale naniesiony dwutlenek tytanu (TiO2). Z powodzeniem katalizuje on zanieczyszczenia powietrza. Dwutlenek tytanu jest trwa?y i nietoksyczny.

Lampa UV?wiat?o ultrafioletowe niszczy struktury DNA bakterii i wirusów, które nie zatrzyma?y si? na filtrze HEPA.

Jonizatorgeneruje jony ujemne (aniony), które przyci?gaj? dodatnie cz?steczki generowane g?ównie przez urz?dzenia elektryczne. Powietrze na?adowane dodatnie sprzyja namna?aniu si? mikroorganizmów. Urz?dzenie polepsza struktur? powietrza emituj?c 10 milionów anionów na sekund?.

Ewaporacyjny nawil?acz powietrzanajzdrowszy sposób nawil?enia zapewnia odpowiedni wska?nik wilgotno?ci powietrza, a para wodna wytr?ca py?ki, kurz, i inne zanieczyszczenia gromadz?ce si? w powietrzu.

3 tryby pracy dostosowane do ka?dej sytuacjiZadbaj o maksymaln? wydajno?? lub ustaw minimalny poziom g?o?no?ci gdy potrzebujesz ciszy.

Tryb automatycznyTryb AUTO dostosowuje parametry pracy urz?dzenia m. in. pr?dko?? wentylatora do stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w taki sposób, aby oczyszczanie by?o jak najbardziej efektywne.

Tryb snuTryb u?pienia natychmiast prze??cza urz?dzenie w tryb oszcz?dnej pracy. Dzi?ki temu oczyszczacz dzia?a znacznie ciszej, pobiera mniej energii, a mimo to wci?? efektywnie wychwytuje zanieczyszczenia powietrza

Tryb manualnyTryb MANUAL pozwala na dostosowanie parametry pracy urz?dzenia m. in. pr?dko?? wentylatora do stopnia w?asnych upodoba?. Pe?na kontrola oczyszczania i wszystkich funkcji urz?dzenia.

Ultra cichy! w trybie SLEEP tylko 30dBW ci?gu dnia praca oczyszczacza mo?e dorównywa? g?o?no?ci normalnej rozmowy, co nie przeszkadza w codziennym u?ytkowaniu.Natomiast w trybie SLEEP (tryb nocny) praca wentylatora obni?ana jest do minimum, dzi?ki czemu mo?esz spokojnie spa? przez ca?? noc. G?o?no?? 30dB porównywalna jest do tykaj?cego w oddali zegarka.

Czujnik monitoruj?cy poziom zanieczyszczenia powietrza PM 2,5Dzi?ki zastosowaniu precyzyjnego czujnika USA General Electric, oczyszczacz AP350W monitoruje poziom zanieczyszczenia w pomieszczeniu mieszkalnym. Oczyszczacz posiada wbudowan? kolorow? listw? LED pokazuj?c? skal? zanieczyszczenia powietrza. Poziom smogu mierzony jest dla cz?steczek PM2,5 i wy?wietlany za pomoc? czterech kolorów na listwie LED.

Nawil?acz powietrza jak pomaga zdrowiu?zbyt suche powietrze szkodzi naszemu organizmowi, szczególnie b?onom ?luzowym oczu, nosa oraz gard?a. Poni?ej 40% wilgotno?ci nast?puje stopniowe os?abienie b?on ?luzowych, które chroni? drogi oddechowe przed wirusami, bakteriami, ple?ni? czy zwyk?ym kurzem lub alergenami. Nawil?acz ewaporacyjny jest najzdrowszym systemem poprawiaj?cym wska?nik wilgotno?ci powietrza. Wentylator kieruje powietrze na dedykowany wilgotny filtr, dzi?ki czemu powstaje naturalna para wodna.Stosowanie nawil?acza pozwoli zapobiega?:os?abieniu systemu odporno?ciowemu organizmu,przesuszeniu skóry i w?osów,os?abieniu koncentracji,pogorszeniu jako?ci snu,usychaniu ro?lin.

Warmtec: Oczyszczacze powietrza

volvo s60, grutech, multidiag pro, passat 1.6 tdi, czterokołowiec ciężki, otomoto deszczno, suzuki vitara diesel, otomoto samochody osobowe używane tablica, czy zdjecie do dowodu jest takie same jak do prawa jazdy 2018, 1 kw to ile km, wydział komunikacji profil kierowcy, nowa micra cena, chiński suv, autocentrm, nabicie klimatyzacji koszt, opel insignia b opinie, udział w drodze wewnętrznej prawa i obowiązki, yukon samochód, simson otomoto, ford galaxy 2010

yyyyy