Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750 205/60R16 96V XL M+S, 3PMSF

397,00

Opis

Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750 205/60R16 96V XL M+S, 3PMSF

Opony ca?oroczne Hankook Kinergy 4S2 H750 w rozmiarze 205/60 R16 96V XL

Opony na sezon letni oraz zimowy Hankook Kinergy 4S2 H750 205/60 R16 96 V s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Opel Insignia (A), Mazda 3 (III), Mercedes Klasa E (212 FL), Renault Grand Scenic (II FL), Audi A4 (B9) czy Mercedes Klasa E (212). Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 205) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 60), a wi?c 123. Litera „R” oznacza, ?e opony Hankook Kinergy 4S2 H750 205/60 R16 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 16 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi V, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 240 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 96 (dopuszczalne obci??enie to 710 kg). Jak wygl?da etykieta opon Hankook Kinergy 4S2 H750 205/60 R16 96 V? Hamowanie na mokrej nawierzchni to klasa B, opory toczenia C, a ha?as zewn?trzny to 72 dB.

Opony do samochodów osobowych

Kinergy 4S2 H750 w rozmiarze 205/60 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to modele zaprojektowane z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i limuzyny. Tego typu produkty najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów). Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mog? mie? wzmocnion? konstrukcj?, technologi? Run Flat czy rant ochronny felgi.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Hankook pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium charakteryzuj? si? wszechstronnymi osi?gami na najwy?szym poziomie. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i najbardziej zaawansowanych technologicznie materia?ów. Z tego wzgl?du opony klasy premium najcz??ciej wybieraj? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy posiadaj?cy samochód o du?ej mocy. Marki opon klasy premium to przede wszystkim: Hankook, Nokian, Pirelli, Continental, Bridgestone, Vredestein, Goodyear, Dunlop czy Yokohama.

Etykieta unijna opon Kinergy 4S2 H750 205/60 R16 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Kinergy 4S2 H750 (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Jednym z parametrów, o którym informuje unijna etykieta na opony, jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo wa?ny wska?nik, poniewa? wp?ywa na bezpiecze?stwo jazdy na danym modelu ogumienia. Okre?la si? j? na skali od A do G, gdzie A opisuje najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (kategoriami D i G nie okre?la si? opon do samochodów osobowych). Ró?nica jednej klasy to oko?o 3 metry dystansu w drodze hamowania, co oznacza, ?e mi?dzy oponami skategoryzowanymi jako A i F, wyst?puje rozbie?no?? drogi hamowania obejmuj?ca a? 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 25 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 205/60 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykieta unijna do??czona do opon informuje m. in. o ha?asie na zewn?trz auta generowanym podczas jazdy. Jak badany jest ten parametr? Sprawdza si? go przeje?d?aj?c samochodem obok mikrofonów umieszczonych w odleg?o?ci 7,5 metra od linii ?rodkowej toru jazdy i na wysoko?ci 1,2 metra. Wszystkie opony na rynku nie przekraczaj? obowi?zuj?cej normy, jednak te z oznaczeniem jednej fali (w skali obejmuj?cej od jednej do trzech fal) generuj? go najmniej i s? najbardziej przyjazne ?rodowisku naturalnemu. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 95 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Hankook

Hankook to najstarszy producent opon z Korei, który podbi? rynki oponiarskie na wszystkich kontynentach i jest obecnie 7 najwi?kszym producentem opon. Firma, która zosta?a za?o?ona w 1941 roku, nieustannie udoskonala swoje produkty stosuj?c innowacyjne technologie i dopasowuj?c opony do zmieniaj?cych si? potrzeb klientów, dzi?ki czemu nieustannie cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Hankook jest w?a?cicielem 8 fabryk zlokalizowanych na 3 kontynentach, a ogumienie w nich powstaj?ce trafia do kierowców w 180 krajach.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Hankook Kinergy 4S2 H750 205/60 R16 96V? Poznaj jej wady i zalety

Model Kinergy 4S2 H750 (Hankook) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony z bie?nikiem kierunkowym charakteryzuj? si? uk?adem rowków, który kszta?tem przypomina liter? „V”. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu opony kierunkowe s? w stanie doskonale odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe. Badania wykaza?y, ?e oferuj? o 20% wy?sz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Z tego wzgl?du kierunkowa rze?ba jest stosowana w wi?kszo?ci opon zimowych. Do pozosta?ych zalet omawianego bie?nika nale?? dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 96V oraz XL

Napisy „96” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Hankook Kinergy 4S2 H750 205/60 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (inne okre?lenia to wielosezonowe lub uniwersalne) umo?liwiaj? jazd? przez ca?y rok bez konieczno?ci sezonowych wymian ogumienia. Jednocze?nie nale?y pami?ta?, ?e osi?gi opon ca?orocznych to kompromis pomi?dzy letnimi, a zimowymi – z tego wzgl?du najcz??ciej wybieraj? je kierowcy o umiarkowanym stylu jazdy, je?d??cy g?ównie po mie?cie lub mieszkaj?cy w miejscu o ?agodnym klimacie. Warto pami?ta?, ?e opony ca?oroczne powinny mie? symbol 3PMSF (trzech szczytów z p?atkiem ?niegu), który potwierdza ich osi?gi na ?niegu.

Gwarancja na opony Kinergy 4S2 H750

Dzi?ki gwarancji producenta opon, kupuj?cy ogumienie ma pewno??, ?e w przypadku wyst?pienia wad wynikaj?cych z b??dów produkcyjnych, odzyska on pieni?dze lub otrzyma now? opon?. W przypadku opon Hankook gwarancja nie jest okre?lona czasem, ale zu?yciem bie?nika – jest wa?na a? do momentu starcia go do poziomu wska?nika TWI, czyli do wysoko?ci 1,6 mm. Odzyskanie ?rodków lub wymiana opony na now? nie powinna by? problemem w przypadku trudno?ci z jej wywa?eniem lub widocznych deformacji – wówczas warto skorzysta? z przys?uguj?cemu konsumentowi prawa i zg?osi? reklamacj?.

Opinie kierowców rozmiaru 205/60 R16 o oponach Hankook Kinergy 4S2 H750

Opinie o oponach, zamieszczane w Internecie przez kierowców u?ytkuj?cych na co dzie? dany model, to nieocenione ?ród?o wiedzy dla wszystkich szukaj?cych ogumienia do swojego auta. O oponach ca?orocznych Hankook pisz?: „zrównowa?one osi?gi bez wzgl?du na pogod? – zarówno latem na suchej jezdni, jak i zim? na b?ocie po?niegowym sprawdzaj? si? rewelacyjnie”, „s? odporne na aquaplaning i szybko odprowadzaj? wod?, co przek?ada si? na bezpiecze?stwo w zakr?tach i krótk? drog? hamowania podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych”.

Hankook: Opony ca?oroczne

skoda octavia 2 rs kombi, radio bolero skoda octavia ii, yamaha xj, przyczepki do samochodu, kolizja drogowa co dalej, toyota rav4 2006 cena, brabus 500, waku pompa, najlepszy pickup, 1kw ile koni, kawasaki kvf 750, volkswagen ag podmioty zależne, gadzety motoryzacyjne, w211, 2004 honda civic hatchback, lexus lx, droga krajowa nr 11

yyyyy