Opony Goodride Sl369 A/T 265/70R16 112 S

588,00

Opis

Opony Goodride Sl369 A/T 265/70R16 112 S

Opony letnie Goodride SL369 w rozmiarze 265/70 R16 112S OWL

Opony na sezon letni Goodride SL369 265/70 R16 112 S s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Mitsubishi Pajero (III), Toyota Land Cruiser (90 Series), VW Passat, Honda Jazz, Hyundai i20 czy Fiat Tipo. Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 265) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 70), a wi?c 185,50. Litera „R” oznacza, ?e opony Goodride SL369 265/70 R16 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 16 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi S, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 180 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 112 (dopuszczalne obci??enie to 1120 kg). Jak wygl?da etykieta opon Goodride SL369 265/70 R16 112 S? Hamowanie na mokrej nawierzchni to klasa E, opory toczenia E, a ha?as zewn?trzny to 72 dB.

Opona 4×4 / SUV

SL369 w rozmiarze 265/70 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej (lub innymi s?owy bud?etowej) oferuj? osi?gi na dobrym poziomie, ale ni?szym ni? w przypadku modeli ze ?redniej lub wy?szej pó?ki. Z drugiej strony s? dost?pne w najbardziej atrakcyjnych cenach. Opony klasy ekonomicznej s? najcz??ciej kupowane przez posiadaczy ma?ych aut, którzy preferuj? spokojny styl jazdy i nie pokonuj? rocznie du?ej liczby kilometrów (je?d?? g?ównie po mie?cie lub w ogóle sporadycznie u?ytkuj? samochód). Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród opon klasy ekonomicznej ciesz? si?: Goodride, PowerTrac, Riken, Apollo, Firemax, Matador, Kormoran czy Neolin.

Etykieta unijna opon SL369 265/70 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Spalanie paliwa to jeden z parametrów zawartych na etykiecie do??czonej do ka?dej opony sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej. Dzi?ki tym danym, kierowca mo?e zobaczy?, który z modeli jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji i na tej podstawie podj?? decyzj? o zakupie. Oszcz?dno?? paliwa jest okre?lana w zakresie od A do G na kolorowej skali mieszcz?cej si? w lewym górnym rogu etykiety. Litera A i kolor zielony oznaczaj? najwi?ksz? oszcz?dno?? paliwa, a litera G i kolor czerwony – najmniejsz?. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony SL369 (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena E Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 20 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 265/70 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 90 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 16 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa).

Firma Goodride

Goodride dostarcza na rynek opony klasy ekonomicznej charakteryzuj?ce si? korzystn? cen? i zrównowa?onymi osi?gami. Ta chi?ska marka oferuje jedne z najpopularniejszych opon sprzedawanych w Polsce. Kierowcy ceni? opony Goodride za bezpiecze?stwo jazdy i dobre parametry na mokrej nawierzchni bez konieczno?ci przep?acania. Firma oferuje nie tylko opony do aut osobowych, ale te? ogumienie do SUV-ów, motocykli, ci??arówek, autobusów, a tak?e specjalistycznego sprz?tu rolniczego i przemys?owego.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SL369 265/70 R16 112S? Poznaj jej wady i zalety

Model SL369 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 112S oraz OWL

Napisy „112” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie OWL – ang. Outlined White Letters. Oznacza opon? z literami zarysowanymi bia?ymi konturami.

Opona letnia

Goodride SL369 265/70 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie cechuj? si? specjalnym sk?adem mieszanki gumowej zapewniaj?cym stabilne prowadzenie w czasie wysokich temperatur, a tak?e zoptymalizowan? budow? bie?nika. Jest on wyposa?ony w mniej rowków ni? opony zimowe, aby zmaksymalizowa? powierzchni? styku z jezdni?, która przek?ada si? osi?gni?cie lepszej przyczepno?ci. Niezale?nie od modelu opon letnich, nale?y pami?ta? o regularnym kontrolowaniu ci?nienia w oponach – tylko prawid?owe ci?nienie, a tak?e przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy zagwarantuje komfort i optymalne parametry podczas jazdy.

Gwarancja na opony SL369

Gwarancja producenta opon Goodride udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu. Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie obejmuje ona usterek powsta?ych z winy u?ytkownika np. zbyt niskiego ci?nienia w oponach, nieprawid?owego przechowywania, b??dów podczas wywa?ania czy u?ytkowania na niesprawnym technicznie poje?dzie. W jakich sytuacjach warto reklamowa? opony? Gdy zauwa?ymy wad? wynikaj?c? z winy producenta np. deformacj? lub brak mo?liwo?ci wywa?enia spowodowane u?yciem nieprawid?owych materia?ów czy b??dami produkcyjnymi.

Opinie kierowców rozmiaru 265/70 R16 o oponach Goodride SL369

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony terenowe letnie

jak dobrze umyć auto, 1.9, opony zimowe w lecie, odległość między samochodami nowe przepisy, tablice rejestracyjne czarne, bmw x7 cena, fiat 132 otomoto, klema minusowa bmw e60, ile kosztuje lakierowanie elementu, wojny samochodowe przemek, passat b5 fl kombi, kia sportage dane, chevrolet zl1, bmw x5 e70 spalanie, dane techniczne nissan qashqai, samochody pojemnosc 50 cm3, golf 8 variant

yyyyy