Opony Sailun ATREZZO SVR LX 275/60R20 119S

728,23

Opis

Opony Sailun ATREZZO SVR LX 275/60R20 119S

Opony letnie Sailun Atrezzo SVR LX w rozmiarze 275/60 R20 119S XL

Sailun Atrezzo SVR LX to opony letnie przeznaczone do samochodów typu Volvo S60, BMW Seria 5, BMW X5, Porsche Cayenne czy BMW X6. Prezentowane opony maj? rozmiar 275/60 R20, co oznacza, ?e ich szeroko?? w milimetrach wynosi 275, a wysoko?? profilu to 60 – warto?? ta na ?cianie bocznej jest podawana jako procent z szeroko?ci. W tym przypadku wynosi wi?c ona 165 mm. ?rednica prezentowanych opon Sailun Atrezzo SVR LX ma z kolei 20 cali, czyli wynosi 50,80 cm. Ich indeks pr?dko?ci to S, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 180 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 119 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1360 kg). Omawiany model ma nast?puj?ce parametry na europejskich etykietach: C za opory toczenia, E w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 74 dB za ha?as zewn?trzny.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

Atrezzo SVR LX w rozmiarze 275/60 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 to odpowied? na rosn?c? popularno?? tego typu pojazdów. Auta te zwykle maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci od osobówek, dlatego opony do nich przeznaczone charakteryzuj? si? wi?ksz? no?no?ci? i sztywniejszymi, cz?sto wzmocnionymi ?cianami bocznymi dla zapewnienia odpowiedniej stabilno?ci podczas jazdy. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Sailun pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Dzi?ki oponom klasy ekonomicznej, kierowcy którym zale?y na oszcz?dno?ciach, mog? korzysta? z ogumienia o zoptymalizowanych osi?gach zapewniaj?cego bezpiecze?stwo jazdy, a przy tym nie przep?aca?. Takie opony s? bardzo dobrym rozwi?zaniem dla wszystkich, którzy nie u?ytkuj? cz?sto z samochodu, a odleg?o?ci, które pokonuj? s? niewielkie i w obr?bie aglomeracji miejskiej. Bud?etowe opony chwal? równie? kierowcy preferuj?cy spokojny styl prowadzenia. Do najch?tniej wybieranych marek tej klasy nale?? m.in.: Sailun, Firemax, PowerTrac, Premiorri, Goodride, Dayton oraz Zeetex.

Etykieta unijna opon Atrezzo SVR LX 275/60 R20 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Hamowanie na mokrym – ocena E Jednym z parametrów, o którym informuje unijna etykieta na opony, jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo wa?ny wska?nik, poniewa? wp?ywa na bezpiecze?stwo jazdy na danym modelu ogumienia. Okre?la si? j? na skali od A do G, gdzie A opisuje najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (kategoriami D i G nie okre?la si? opon do samochodów osobowych). Ró?nica jednej klasy to oko?o 3 metry dystansu w drodze hamowania, co oznacza, ?e mi?dzy oponami skategoryzowanymi jako A i F, wyst?puje rozbie?no?? drogi hamowania obejmuj?ca a? 18 metrów. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Atrezzo SVR LX (model) oraz 20 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 74 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach.

Firma Sailun

Firm? Sailun powo?ano do ?ycia w 2002 roku w Krajowej Strefie Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego w Qingdao w Chinach. Powsta?a jako cz??? przemys?owo-chemicznego koncernu Mesnac przy wsparciu technologicznym Uniwersytetu Nauki i Technologii Qingdao. Firma produkuje opony klasy ekonomicznej do aut osobowych, terenowych, dostawczych i pojazdów przemys?owych. Sailun ma pi?? fabryk, cztery zlokalizowane w pó?nocnej cz??ci Chin kontynentalnych i jedn? w Wietnamie. Filozofia firmy to po??czenie wiedzy technicznej z innowacyjnymi badaniami i rozwojem. Sailun eksportuje produkty do kilkudziesi?ciu krajów w Europie, Azji, Ameryce i Afryce.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Sailun Atrezzo SVR LX 275/60 R20 119S? Poznaj jej wady i zalety

Model Atrezzo SVR LX (Sailun) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 119S oraz XL

Napisy „119” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1360 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Sailun Atrezzo SVR LX 275/60 R20 nale?y do grupy opon letnich. Decyduj?c si? na wybór opon letnich warto wzi?? pod uwag? to, w jakich warunkach b?d? u?ytkowane i na których osi?gach najbardziej zale?y kierowcy – w zale?no?ci od tego mo?na dobra? model z odpowiednim bie?nikiem (kierunkowych, symetrycznym lub asymetrycznym), który sprawdzi si? najlepiej np. podczas intensywnych opadów deszczu czy na rozgrzanym asfalcie. Opony letnie montuje si?, gdy temperatura na zewn?trz przekracza 7°C, poniewa? tylko wtedy gwarantuj? pe?ni? bezpiecze?stwa jazdy i najlepsze w?a?ciwo?ci trakcyjne.

Gwarancja na opony Atrezzo SVR LX

Na uznanie gwarancji przez producenta mo?na liczy? tylko w przypadku wyst?pienia wady fabrycznej. Warto j? zg?osi? niezw?ocznie po jej wykryciu, poniewa? reklamowanie opon b?d?cych przedmiotami ulegaj?cymi naturalnemu zu?yciu bywa trudne. Problemu nie powinno by? natomiast w momencie zauwa?enia deformacji opony, trudno?ci z wywa?eniem modelu czy widocznego uszkodzenia jeszcze przed monta?em. W przypadku opon klasy bud?etowej Sailun, producent udziela gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 275/60 R20 o oponach Sailun Atrezzo SVR LX

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Sailun: Opony terenowe letnie

subaru forester 2, silnik sie grzeje a chlodnica zimna, motocykle policyjne, cennik kia sportage, grand cherokee overland, hybryda paliwo, tesla brandenburg, audi a 6 sedan, salon volvo bydgoszcz, ford mondeo mk3 opinie, suzuki vitara 2021, astra iii

yyyyy