Nokian Tyres WR Snowproof Performance 215/50R18 92 V

693,00

Opis

Nokian Tyres WR Snowproof Performance 215/50R18 92 V

Opony zimowe Nokian WR Snowproof P w rozmiarze 215/50 R18 92V

Jeste? posiadaczem samochodu typu Alfa Romeo 159, Peugeot 3008, Peugeot 508 czy Mercedes CLA i poszukujesz opon na sezon zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Nokian WR Snowproof P. Prezentowane opony maj? rozmiar 215/50 R18, ich indeks pr?dko?ci wynosi V (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 240 km/h), a no?no?ci 92 (dopuszczalne obci??enie to 630 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 215), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 50 procent z 215 wynosi 107,50 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 18. Prezentowane opony Nokian WR Snowproof P 215/50 R18 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: B za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 69 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony osobowe

WR Snowproof P w rozmiarze 215/50 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe s? projektowane z my?l? o popularnych samochodach klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej, rodzinnych sedanach lub kombi i tym podobnych pojazdach. Bie?nik opon osobowych najcz??ciej jest kierunkowy lub asymetryczny. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i oszcz?dnego podró?owania ka?dego dnia. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu czy bud?etu przeznaczonego na zakup ogumienia kierowcy mog? wybra? opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Nokian, Yokohama, Vredestein, Dunlop, Goodyear, Pirelli, Bridgestone, Continental czy Hankook.

Etykieta unijna opon WR Snowproof P 215/50 R18 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena B Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Hamowanie na mokrym – ocena B Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 16 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony WR Snowproof P (model) oraz 18 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 52 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony zimowe (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR Snowproof P 215/50 R18 92V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR Snowproof P (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy, obok asymetrycznego, jest obecnie najcz??ciej stosowanym rozwi?zaniem w przypadku opon osobowych. Uk?ad rowków w oponach kierunkowych przypomina litery „V”, „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie rozwi?zanie zapewnia 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami bie?nika. Ponadto opony kierunkowe zapewniaj? wysok? stabilno?? i sterowno?? pojazdu podczas jazdy na wprost i wed?ug wielu kierowców maj? bardzo atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 92V oraz 3PMSF, M+S

Napisy „92” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 630 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon zimowy

Nokian WR Snowproof P 215/50 R18 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe s? projektowane w celu zapewnienia bezpiecznej i komfortowej jazdy w trudnych warunkach – na ?niegu, lodzie, mokrej nawierzchni i generalnie w niskich temperaturach. W tym celu wi?kszo?? opon zimowych posiada kierunkowy bie?nik (asymetryczny jest stosowany w modelach do mocniejszych aut) pokryty g?st? sieci? lameli, które wgryzaj? si? w ?nieg u?atwiaj?c zachowanie kontroli nad pojazdem. Mieszanka gumowa opon zimowych jest dostosowana do niskich temperatur – zachowuje wówczas elastyczno??, co przek?ada si? na dobr? przyczepno??.

Gwarancja na opony WR Snowproof P

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Opinie kierowców rozmiaru 215/50 R18 o oponach Nokian WR Snowproof P

Opinie o oponach zimowych Nokian s? potwierdzeniem deklaracji producenta o nowoczesnych technologiach stosowanych podczas ich produkcji i uzyskanych w ten sposób wysokich osi?gach. Przyk?adowe komentarze na temat zimowych Nokianów opublikowane w Internecie brzmi? nast?puj?co: „pewne prowadzenie, wytrzyma?a konstrukcja i dobra cena – ?wietne opony zdecydowanie warte polecenia”, „radz? sobie w ka?dych warunkach, a ich wytrzyma?o?? daje poczucie spokoju podczas codziennego u?ytkowania”.

Nokian Tyres: Opony zimowe

austria winiety 2021, nissan primastar wady, kia picanto autocentrum, renault megane opinie, parkowanie skośne, autobus 76, opel astra k test, choroszcz

yyyyy