Opona Bridgestone Blizzak LM 001 RFT 265/50R19 110H XL runflat

1 138,00

Opis

Opona Bridgestone Blizzak LM 001 RFT 265/50R19 110H XL runflat

Opony zimowe Bridgestone Blizzak LM001 w rozmiarze 265/50 R19 110H XL, RFT, *

Opona zimowa Bridgestone Blizzak LM001 265/50 R19 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 110. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 1060 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon zimowych Bridgestone Blizzak LM001 265/50 R19 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 265 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 50% z 265, czyli 132,50 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 265/50 R19 – tutaj 19 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon zimowych Bridgestone Blizzak LM001 265/50 R19 wygl?da nast?puj?co: ocena „C” za poziom oporów toczenia, „B” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony zimowe Bridgestone Blizzak LM001 w rozmiarze 265/50 R19 s? montowane w samochodach typu: Porsche Cayenne (II FL), Audi Q7 (I), Porsche Cayenne (II), BMW X6 czy Mazda 6.

Opony do samochodu 4×4 / SUV

Blizzak LM001 w rozmiarze 265/50 R19 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV zyska?y na popularno?ci, gdy na drogach zacz??o pojawia? si? coraz wi?cej samochodów osobowych z nap?dem na cztery ko?a okre?lanych mianem sportowo-u?ytkowych czy te? crossoverów. Opony tego typu najcz??ciej maj? taki sam bie?nik, jak modele osobowe (nawet takie same nazwy z dopiskiem SUV). Ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane, s? wyposa?one w usztywnione ?ciany boczne i maj? wy?sz? no?no??. Opony do aut SUV mog? mie? technologi? Run Flat i rant ochronny felgi.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to najnowocze?niejsze produkty na rynku. Oferuj? najwy?szy poziom osi?gów i s? wyposa?one w nowatorskie rozwi?zania technologicznie. W zwi?zku z tym cz?sto montowane s? w samochodach o du?ej mocy, pokonuj?cych du?e przebiegi roczne czy przez kierowców o dynamicznym stylu jazdy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Vredestein, Dunlop, Michelin, Hankook, Continental czy Nokian. Opony klasy premium najcz??ciej zajmuj? czo?owe pozycje w testach i s? polecane przez wi?kszo?? kierowców.

Etykieta unijna opon Blizzak LM001 265/50 R19 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 12 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 265/50 R19 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Ha?as na zewn?trz – 71 dB Etykieta unijna do??czona do opon informuje m. in. o ha?asie na zewn?trz auta generowanym podczas jazdy. Jak badany jest ten parametr? Sprawdza si? go przeje?d?aj?c samochodem obok mikrofonów umieszczonych w odleg?o?ci 7,5 metra od linii ?rodkowej toru jazdy i na wysoko?ci 1,2 metra. Wszystkie opony na rynku nie przekraczaj? obowi?zuj?cej normy, jednak te z oznaczeniem jednej fali (w skali obejmuj?cej od jednej do trzech fal) generuj? go najmniej i s? najbardziej przyjazne ?rodowisku naturalnemu. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Blizzak LM001 (model) oraz 19 cali (?rednica).

Firma Bridgestone

Historia japo?skiego koncernu Bridgestone si?ga 1931 roku, kiedy to w mie?cie Kurume firm? za?o?y? Shojiro Ishibashi. Nazwa Bridgestone jest dos?ownym t?umaczeniem jego nazwiska na j?zyk angielski i oznacza „kamienny most”. Firma dostarcza opony do wszelkiego rodzaju pojazdów, a jej wyroby s? cenione ze wzgl?du na najwy?sz? jako??, wytrzyma?o?? i innowacyjno??. W sk?ad koncernu Bridgestone wchodz? takie marki, jak: Bridgestone, Dayton, Firestone, Road King, Seiberling, Peerless, Gillette i FireStop.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Blizzak LM001 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony z bie?nikiem kierunkowym charakteryzuj? si? uk?adem rowków, który kszta?tem przypomina liter? „V”. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu opony kierunkowe s? w stanie doskonale odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe. Badania wykaza?y, ?e oferuj? o 20% wy?sz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Z tego wzgl?du kierunkowa rze?ba jest stosowana w wi?kszo?ci opon zimowych. Do pozosta?ych zalet omawianego bie?nika nale?? dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 110H, XL, RFT, * oraz 3PMSF, M+S

Napisy „110” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). RFT (Run Flat) to technologia umo?liwiaj?ca kontynuacj? jazdy mimo utraty ci?nienia w oponach (do 80 km/h). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Model Blizzak LM001 (Bridgestone 265/50 R19) posiada homologacj? * (BMW, Mini).

Opony zimowe

Bridgestone Blizzak LM001 265/50 R19 nale?y do grupy opon zimowych. Agresywna budowa bie?nika i mieszanka gumowa ze zwi?kszon? ilo?ci? krzemionki to g?ówne cechy odró?niaj?ce opony zimowe od letnich. Ogumienie zimowe warto montowa?, gdy temperatura na zewn?trz spada poni?ej 7 st. Celsjusza. Dzi?ki licznym naci?ciom i rowkom znakomicie odprowadzaj? wod? i b?oto po?niegowe, a za spraw? specjalnie skomponowanej mieszanki zachowuj? elastyczno?? nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Opony zimowe to najlepszy sposób na cieszenie si? bezpieczn? i komfortow? jazd? w niesprzyjaj?cych warunkach pogodowych typowych dla zimniejszych miesi?cy.

Gwarancja na opony Blizzak LM001

Warunki gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od producenta. W przypadku marki Bridgestone, gwarancja obowi?zuje przez 60 miesi?cy od daty produkcji. W jakiej sytuacji warto reklamowa? opony? Wtedy, gdy zauwa?ymy nieprawid?owo?ci, takie jak oznaki deformacji lub trudno?ci z wywa?eniem. Trzeba jednak pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje naturalnego zu?ycia opony i zewn?trznych uszkodze? mechanicznych lub wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy czy niew?a?ciwego monta?u i demonta?u opony.

Opinie kierowców rozmiaru 265/50 R19 o oponach Bridgestone Blizzak LM001

Kierowcy ceni? opony zimowe Bridgestone za ich niezawodno?? i doskona?e osi?gi na ?niegu, b?ocie po?niegowym czy nawet oblodzonych jezdniach. O najnowszym modelu zimowym tej marki cechuj?cym si? zaawansowan? konstrukcj? maksymalizuj?c? powierzchni? styku opony z jezdni?, Blizzak LM005, pisz? tak: „bardzo dobra przyczepno??, samochód nawet podczas z?ych warunków jedzie jak przyklejony do jezdni”. U?ytkownicy opon zimowych Bridgestone w swoich opiniach publikowanych w Internecie podkre?laj?, ?e zapewniaj? one najwy?szy komfort jazdy.

Bridgestone: Opony zimowe

vw caravelle, suzuki gs 500 dane techniczne, honda accord 7 type s, outlander 2.0 did

yyyyy