Opony Goodyear EfficientGrip Compact 155/65R14 75T

277,00

Opis

Opony Goodyear EfficientGrip Compact 155/65R14 75T

Opony letnie Goodyear EfficientGrip Compact w rozmiarze 155/65 R14 75T

Opony letnie Goodyear EfficientGrip Compact w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 155/65 R14. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 155 mm. Druga z liczb w rozmiarze 155/65 R14 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach letnich Goodyear EfficientGrip Compact 155/65 R14 jest to 65% z 155, czyli 100,75 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 155/65 R14 – tutaj wynosi ona 14 cali. Omawiane opony letnie Goodyear EfficientGrip Compact 155/65 R14 maj? indeks pr?dko?ci T i indeks no?no?ci 75. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 190 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 387 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Toyota Aygo (I), Opel Meriva, Skoda Roomster, VW Polo czy Seat Leon. Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon letnich Goodyear EfficientGrip Compact 155/65 R14 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? C, za hamowanie na mokrej nawierzchni B, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 68 dB.

Opony do samochodów osobowych

Opony osobowe to zdecydowanie najwi?kszy segment ogumienia. Kierowcy mog? wybiera? w?ród tysi?cy modeli oferowanych w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe montowane s? w ma?olitra?owych autach miejskich, rodzinny sedanach i kombi, autach sportowych, luksusowych limuzynach i wielu innych podobnych samochodach. Opony osobowe najcz??ciej posiadaj? kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony klasy premium (zwanej te? wy?sz?) to najbardziej zaawansowane technologicznie modele na rynku. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i doskona?ych jako?ciowo materia?ów. W?ród ogumienia tego segmentu najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si?: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama. Na zakup opon klasy premium najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku.

Etykieta unijna opon EfficientGrip Compact 155/65 R14 czyli ocena hamowania, ha?asu i…

Spalanie paliwa – ocena C Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 15 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony EfficientGrip Compact (model) oraz 14 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 92 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony letnie (sezon), 14 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 68 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Wynik „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 155/65 R14 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Goodyear

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium i przez wielu kierowców uznawane za jedne z najlepszych na rynku. ?wiadcz? o tym doskona?e wyniki w testach i tysi?ce pozytywnych opinii u?ytkowników. Warto wiedzie?, ?e opony Goodyear s? cenione ju? od samego zarania dziejów motoryzacji – pierwsze modele marki by?y stosowane w jednym z pierwszych samochodów, czyli Fordzie T. Ponad 100-letnie do?wiadczenie w produkcji owocuje produktami o najwy?szych osi?gach w ka?dym obszarze.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny to rozwi?zanie przeznaczone w szczególno?ci do samochodów o wi?kszej mocy (typu SUV, luksusowych limuzyn czy o sportowym charakterze). Opony asymetryczne dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów. Zadaniem drugiej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno?ci podczas hamowania i przyspieszania oraz odprowadzanie wody spod opony. Do zalet opon asymetrycznych nale?y tak?e wysoka odporno?? na szybkie i nieregularne zu?ycie.

Oznaczenia 75T

Napisy „75” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 387 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opony letnie

Opony letnie dost?pne s? w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze), ?redniej (dobry stosunek cena/jako??) i wy?szej (najwy?szy poziom osi?gów). Monta? opon letnich jest zalecany, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? regularnie przekracza? 7 st. C. W takich warunkach mieszanka gumowa opon letnich zaczyna zapewnia? optymaln? przyczepno?? na suchej i mokrej nawierzchni. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy (najlepszy na wod?) lub asymetryczny (przystosowany do bardziej dynamicznej jazdy).

Gwarancja na opony EfficientGrip Compact

Ka?dy producent gwarantuje, ?e oferowane przez niego opony s? wolne od wad, ale mo?e si? zdarzy?, ?e zacznie si? z nimi dzia? co? niepokoj?cego. Wówczas kierowca mo?e skorzysta? z gwarancji, która w przypadku opon Goodyear obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji. Gwarancja na opony Goodyear standardowo dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. W przypadku uznania reklamacji udzielana jest rekompensata w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 155/65 R14 o oponach Goodyear EfficientGrip Compact

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium, poniewa? s? produkowane w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i oferuj? osi?gi na najwy?szym poziomie. Opinie o oponach letnich Goodyear prezentuj? si? nast?puj?co: „nie mam ?adnych zastrze?e? do tych opon, doskona?e na zakr?tach, ?wietne na mokrej nawierzchni – jestem bardzo zadowolony za zakupu”; „dobrze trzymaj? si? drogi na ?ukach, opony dla ceni?cych sobie komfort jazdy”; „spad?o spalanie, a droga hamowania z du?ych pr?dko?ci potrafi zaskoczy? na plus”.

Goodyear: Opony ci??arowe letnie

opel agila 1.2, progi fiat 126p, toyota wrocław używane, przyjme opony do utylizacji, silnik audi a4 b6, alkomat apteka, auto na raty bez bik i krd otomoto

yyyyy