Opony Toyo OBSERVE S944 215/65 R16 102 H XL 4×4

420,51

Opis

Opony Toyo OBSERVE S944 215/65 R16 102 H XL 4×4

Opony zimowe Toyo Observe S944 w rozmiarze 215/65 R16 102H XL

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 215/65 R16 omawianych opon zimowych? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 215 mm (21,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 65 to nic innego jak 65% z 215, czyli 139,75 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 16 cali, czyli 40,64 cm. Prezentowane opony Toyo Observe S944 215/65 R16 maj? indeks no?no?ci 102 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 850 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 210 km/h, co daje indeks pr?dko?ci H. Model zimowy Toyo Observe S944 215/65 R16 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? E za poziom oporów toczenia, klas? B za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony zimowe Toyo Observe S944 215/65 R16 s? projektowane z my?l? o samochodach typu VW Tiguan (I FL), Nissan X-Trail (I), Suzuki Grand Vitara (I), Nissan X-Trail (II) czy Nissan Qashqai (I FL).

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Observe S944 w rozmiarze 215/65 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 cz?sto s? mylone z produktami do samochodów typu SUV. Omawiane tutaj produkty maj? agresywny bie?nik z blokami w postaci klocków, a opony SUV s? zbli?one do osobowych. Opony terenowe najlepiej sprawdzaj? si? podczas jazdy po bezdro?ach – na b?ocie, trawie, kamieniach itp. W?ród opon terenowych wyró?niamy A/T – All Terrain (dobrze radz? sobie na asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren). Opony terenowe znajdziemy w ofertach marek ekonomicznych, ?rednich i premium.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Toyo pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej, jak sama nazwa wskazuje, pod wzgl?dem osi?gów i cen stoj? pomi?dzy modelami premium a bud?etowymi. Do najbardziej popularnych marek w tym segmencie nale??: Toyo, Cooper, Nexen, Firestone czy Kleber. Opony klasy ?redniej s? wybierane przez kierowców, którzy preferuj? umiarkowany styl jazdy i nie pokonuj? bardzo du?ej liczby kilometrów w ci?gu roku, a ich samochody maj? przeci?tn? moc (nale?? np. do segmentu kompaktowego). Produkty z tej pó?ki ciesz? si? bardzo du?ym zainteresowaniem ze wzgl?du na ich doskona?y stosunek ceny do jako?ci.

Etykieta unijna opon Observe S944 215/65 R16 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Wed?ug standardów Unii Europejskiej, na etykiecie do??czonej do opon definiuje si? a? 7 kategorii efektywno?ci paliwowej. A oznacza najwy?sz? (najwi?ksze oszcz?dno?ci paliwa), a G najni?sz?. Warto zwraca? uwag? na ten parametr podczas zakupu opon, poniewa? decyduje on o tym, jak du?o wydamy na codzienn? eksploatacj? samochodu i czy przyczynimy si? do ochrony ?rodowiska naturalnego. Jest te? prostym sposobem na porównanie parametrów wielu modeli opon bez potrzeby wczytywania si? w wyniki testów i znajomo?ci bran?y oponiarskiej. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Toyo (producent), zimowe (sezon) oraz 215/65 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 42 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 215/65 R16 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Je?eli zale?y ci na komfortowej je?dzie i chcesz, aby twój samochód by? jak najmniej uci??liwy dla ?rodowiska, zwró? uwag? na ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas eksploatacji. Warto porówna? poszczególne modele mi?dzy sob? w zakresie tego parametru. To proste – oznaczenie g?o?no?ci znajdziesz na unijnej etykiecie, gdzie okre?lana jest w decybelach i przedstawiana za pomoc? piktogramu obejmuj?cego trzy fale. Jak go odczyta?? Opony z jedn? fal? s? najcichsze, podczas gdy te z zaznaczonymi trzema falami generuj? najwi?kszy ha?as w czasie jazdy. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 119 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa).

Firma Toyo

Toyo to japo?skie opony klasy ?redniej ciesz?ce si? popularno?ci? w?ród kierowców ze wzgl?du na niezawodno??, wysokie parametry w zró?nicowanych warunkach, bezpiecze?stwo eksploatacji oraz rozs?dn? cen?. Marka s?ynie z opon sportowych przeznaczonych do driftu, ale równie? jej opony do codziennej jazdy s? wysoko oceniane (zarówno w testach, jak i przez u?ytkowników). Nowoczesne technologie produkcyjne i stosowanie materia?ów wysokiej jako?ci, sprawia ?e po modele Toyo coraz ch?tniej si?gaj? tak?e polscy kierowcy.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Toyo Observe S944 215/65 R16 102H? Poznaj jej wady i zalety

Model Observe S944 (Toyo) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy to rze?ba, której uk?ad rowków i bloków przypomina kszta?tem litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Tego typu opony doskonale radz? sobie na mokrej lub pokrytej b?otem po?niegowym nawierzchni. Opony z bie?nikiem kierunkowym maj? o 20% wy?sz? odporno?? na zjawisko aquaplaningu w porównaniu do modeli asymetrycznych. Oprócz tego charakteryzuj? si? doskona?? sterowno?ci? i trzymaniem toru jazdy podczas poruszania si? na wprost. Wielu kierowców podkre?la tak?e ich atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 102H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „102” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 850 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona zimowa

Toyo Observe S944 215/65 R16 nale?y do grupy opon zimowych. Agresywna budowa bie?nika i mieszanka gumowa ze zwi?kszon? ilo?ci? krzemionki to g?ówne cechy odró?niaj?ce opony zimowe od letnich. Ogumienie zimowe warto montowa?, gdy temperatura na zewn?trz spada poni?ej 7oC. Dzi?ki licznym naci?ciom i rowkom znakomicie odprowadzaj? wod? i b?oto po?niegowe, a za spraw? specjalnie skomponowanej mieszanki zachowuj? elastyczno?? nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Opony zimowe to najlepszy sposób na cieszenie si? bezpieczn? i komfortow? jazd? w niesprzyjaj?cych warunkach pogodowych typowych dla zimniejszych miesi?cy.

Gwarancja na opony Observe S944

Dzi?ki gwarancji na opony mo?na uzyska? rekompensat? finansow? lub wymian? produktu na nowy w przypadku zaistnienia wady fabrycznej produktu. Reklamowa? mo?na usterki wynikaj?ce z u?ycia przez producenta materia?ów nieodpowiedniej jako?ci, b??dów technologicznych czy konstrukcyjnych. Toyo to japo?ska marka klasy ?redniej, na któr? producent udziela gwarancj? trwaj?c? a? pi?? lat od daty produkcji. W przypadku zg?oszenia usterki sprzedawcy, potencjalnie wadliwe opony poddawane s? badaniom technicznym na podstawie których producent uwzgl?dnia lub odrzuca reklamacj? klienta.

Opinie kierowców rozmiaru 215/65 R16 o oponach Toyo Observe S944

Toyo to opony klasy ?redniej, które ciesz? si? popularno?ci? w?ród kierowców szukaj?cych bezpiecznego ogumienia za umiarkowan? cen?. Ich dobre osi?gi potwierdzaj? opinie zamieszczane w Internecie przez u?ytkowników modeli tej japo?skiej firmy. O oponach zimowych Toyo pisz?: „sprawnie ruszaj? z miejsca i pewnie hamuj? – bez u?lizgów na zakr?tach i podczas gwa?townych manewrów”, „komfortowe podczas jazdy na ?niegu i mokrej nawierzchni, bardzo dobrze chroni? przed aquaplaningiem gwarantuj?c bezpiecze?stwo”.

Toyo: Opony terenowe zimowe

namioty, ford s max używane, nowy mercedes sprinter, renault megane gt line, skoda scala opinie, aircross c4, opony zimowe 205/60r16 ranking, przebieg auta z niemiec, ford focus mk2 2.0 tdci opinie, renault 1.4 tce, jaguar 2015, w211 e500 opinie, e36 alpina

yyyyy