Nokian Tyres Powerproof SUV 255/55R18 109Y

452,00

Opis

Nokian Tyres Powerproof SUV 255/55R18 109Y

Opony letnie Nokian Powerproof SUV w rozmiarze 255/55 R18 109Y XL

Opona letnia Nokian Powerproof SUV 255/55 R18 jest zaprojektowana z my?l? o samochodach typu Porsche Cayenne (I), BMW X5 (E70), BMW X5 (E70 FL), Mercedes Klasa M (W164) czy VW Touareg (I) i to w?a?nie w nich jest najcz??ciej montowana. W ramach europejskiego systemu etykiet omawiany model otrzyma? klas? C podczas pomiaru oporów toczenia (wp?ywaj? one na spalanie paliwa i emisj? CO2 do atmosfery), ocen? A za hamowanie na mokrej nawierzchni, a pomiar emitowanego ha?asu zewn?trznego da? wynik na poziomie 73 dB. Warto tak?e wspomnie?, ?e prezentowane opony letnie Nokian Powerproof SUV 255/55 R18 maj? indeks no?no?ci 109, co oznacza, ?e przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? dopuszczalne obci??enie dla jednej opony wynosi 1030 kg. Sama maksymalna pr?dko?? wynosz?ca tutaj 300 km/h jest oznaczona za pomoc? indeksu pr?dko?ci Y. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opon letnich Nokian Powerproof SUV? Pierwsza pozycja w rozmiarze opony 255/55 R18 to jej szeroko?? okre?lona w milimetrach – w tym przypadku jest to 255 mm (25,50 cm). Druga z liczb okre?la wysoko?? profilu modelu i jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 55% z 255, czyli 140,25 mm. Litera to typ konstrukcji opony („R” – radialna, „-” – diagonalna, „B” – diagonalna z opasaniem – ang. bias belted). Ostatnia liczba to podana w calach ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? opon? – tutaj 18 cali.

Opony do samochodów 4×4 / SUV

Powerproof SUV w rozmiarze 255/55 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 cz?sto s? mylone z produktami do samochodów typu SUV. Omawiane tutaj produkty maj? agresywny bie?nik z blokami w postaci klocków, a opony SUV s? zbli?one do osobowych. Opony terenowe najlepiej sprawdzaj? si? podczas jazdy po bezdro?ach – na b?ocie, trawie, kamieniach itp. W?ród opon terenowych wyró?niamy A/T – All Terrain (dobrze radz? sobie na asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren). Opony terenowe znajdziemy w ofertach marek ekonomicznych, ?rednich i premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to g?ównie marki Nokian, Michelin, Dunlop, Goodyear, Continental, Pirelli, Bridgestone czy Vredestein. Opony z tej pó?ki oferuj? najwy?szy poziom przyczepno?ci w zró?nicowanych warunkach pogodowych, s? komfortowe i maj? ma?e opory toczenia. Wybierane s? przez w?a?cicieli samochodów o du?ej mocy, kierowców pokonuj?cych du?e przebiegi roczne (np. w trasie) czy preferuj?cych dynamiczny styl jazdy. Tego typu opon najcz??ciej wygrywaj? testy opon i zbieraj? szereg pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Powerproof SUV 255/55 R18 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nokian (producent), letnie (sezon) oraz 255/55 R18 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Powerproof SUV (model) oraz 18 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 24 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 255/55 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Nokian Powerproof SUV 255/55 R18 109Y? Poznaj jej wady i zalety

Model Powerproof SUV (Nokian) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny to rozwi?zanie przeznaczone w szczególno?ci do samochodów o wi?kszej mocy (typu SUV, luksusowych limuzyn czy o sportowym charakterze). Opony asymetryczne dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów. Zadaniem drugiej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno?ci podczas hamowania i przyspieszania oraz odprowadzanie wody spod opony. Do zalet opon asymetrycznych nale?y tak?e wysoka odporno?? na szybkie i nieregularne zu?ycie.

Oznaczenia 109Y, XL oraz ZR

Napisy „109” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie ZR – opon? z pe?nym obci??eniem mo?na u?ytkowa? do pr?dko?ci 240 km/h. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

Nokian Powerproof SUV 255/55 R18 nale?y do grupy opon letnich. Decyduj?c si? na wybór opon letnich warto wzi?? pod uwag? to, w jakich warunkach b?d? u?ytkowane i na których osi?gach najbardziej zale?y kierowcy – w zale?no?ci od tego mo?na dobra? model z odpowiednim bie?nikiem (kierunkowych, symetrycznym lub asymetrycznym), który sprawdzi si? najlepiej np. podczas intensywnych opadów deszczu czy na rozgrzanym asfalcie. Opony letnie montuje si?, gdy temperatura na zewn?trz przekracza 7°C, poniewa? tylko wtedy gwarantuj? pe?ni? bezpiecze?stwa jazdy i najlepsze w?a?ciwo?ci trakcyjne.

Gwarancja na opony Powerproof SUV

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 255/55 R18 o oponach Nokian Powerproof SUV

Opinie o oponach letnich Nokian, które mo?na znale?? na ró?nego rodzaju portalach internetowych potwierdzaj? deklaracje producenta na temat osi?gów poszczególnych modeli. W opiniach o letnich Nokianach mo?na przeczyta?, ?e „maj? krótk? drog? hamowania i s? bardzo komfortowe: dobrze t?umi? nierówno?ci i s? ciche”; „jak na opony klasy premium dost?pne s? w bardzo dobrych cenach”; „sprawnie ruszaj? (nie buksuj?) na mokrej nawierzchni czy piachu, umo?liwiaj? wygodn? jazd? w trasach”.

Nokian Tyres: Opony letnie

peugeot 508 2.0 hdi 163, opel mokka 2020, ford mondeo mk1, bezawaryjne samochody do 20 tys, maseczka na rowerze, skoda octavia lpg, colt cabrio

yyyyy