Opony Falken EUROWINTERHS01 SUV 255/45R20 105V XL, FR M+S, 3PMSF 4×4

903,00

Opis

Opony Falken EUROWINTERHS01 SUV 255/45R20 105V XL, FR M+S, 3PMSF 4×4

Opony zimowe Falken Eurowinter HS01 SUV w rozmiarze 255/45 R20 105V XL

Opona zimowa Falken Eurowinter HS01 SUV 255/45 R20 jest zaprojektowana z my?l? o samochodach typu Volvo XC90 (I), Renault Grand Scenic, BMW Seria 5, Volvo S60 czy BMW X6 i to w?a?nie w nich jest najcz??ciej montowana. W ramach europejskiego systemu etykiet omawiany model otrzyma? klas? E podczas pomiaru oporów toczenia (wp?ywaj? one na spalanie paliwa i emisj? CO2 do atmosfery), ocen? B za hamowanie na mokrej nawierzchni, a pomiar emitowanego ha?asu zewn?trznego da? wynik na poziomie 73 dB. Warto tak?e wspomnie?, ?e prezentowane opony zimowe Falken Eurowinter HS01 SUV 255/45 R20 maj? indeks no?no?ci 105, co oznacza, ?e przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? dopuszczalne obci??enie dla jednej opony wynosi 925 kg. Sama maksymalna pr?dko?? wynosz?ca tutaj 240 km/h jest oznaczona za pomoc? indeksu pr?dko?ci V. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opon zimowych Falken Eurowinter HS01 SUV? Pierwsza pozycja w rozmiarze opony 255/45 R20 to jej szeroko?? okre?lona w milimetrach – w tym przypadku jest to 255 mm (25,50 cm). Druga z liczb okre?la wysoko?? profilu modelu i jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 45% z 255, czyli 114,75 mm. Litera to typ konstrukcji opony („R” – radialna, „-” – diagonalna, „B” – diagonalna z opasaniem – ang. bias belted). Ostatnia liczba to podana w calach ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? opon? – tutaj 20 cali.

Opony do auta 4×4 / SUV

Eurowinter HS01 SUV w rozmiarze 255/45 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV maj? bardzo podobn? konstrukcj? do opon osobowych i oferuj? zbli?ony wachlarz osi?gów. Bardzo cz?sto modele do samochodów typu SUV dost?pne s? jako wariant danych opon osobowych. Opony do aut typu SUV nie nadaj? si? do jazdy w terenie. Bardzo dobrze spisuj? si? za to na asfalcie – niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Oferuj? równie? wysoki komfort jazdy i optymalne opory toczenia. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci poprzez zwi?kszony indeks no?no?ci i usztywnione ?ciany boczne.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Falken pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej dost?pne s? do ka?dego typu samochodu, ale najcz??ciej decyduj? si? na nie posiadacze aut osobowych klasy miejskiej, kompaktowej czy ?redniej. Pod wzgl?dem technologicznym opony klasy ?redniej ust?puj? modelom premium – stosowane s? w nich nieco starsze rozwi?zania technologiczne, co przek?ada si? na troch? ni?sze osi?gi. Opony klasy ?redniej oferuj? najlepszy stosunek ceny do parametrów jezdnych. Popularne marki z klasy ?redniej to: Falken, BFGoodrich, Uniroyal, Cooper i Kleber.

Etykieta unijna opon Eurowinter HS01 SUV 255/45 R20 czyli ocena hamowania, spalania i…

Spalanie paliwa – ocena E Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Eurowinter HS01 SUV (model) oraz 20 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 20 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa).

Firma Falken

Falken to producent opon UHP zapewniaj?cych dynamiczn? jazd? i pozwalaj?cych korzysta? z pe?nej mocy w samochodach o du?ej pojemno?ci silnika. Marka oferuje opony klasy ?redniej, które charakteryzuje doskona?e zachowanie na drodze i bezpiecze?stwo prowadzenia. Oprócz opon UHP, w fabrykach Falken powstaj? tak?e opony dedykowane samochodom dostawczym, ci??arowym i autom typu SUV. Opony marki udowadniaj? swoje w?a?ciwo?ci dzi?ki temu, ?e firma aktywnie uczestniczy i sponsoruje najwi?ksze ?wiatowe wy?cigi, takie, jak np. 24 Hours Nürburgring.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Eurowinter HS01 SUV (Falken) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? kszta?tem rowków przypominaj?cym litery „V” lub „U”. Tego typu opony bardzo dobrze odprowadzaj? wod? i b?oto po?niegowe, dlatego s? cz?sto polecane na mokr? nawierzchni? i sezon zimowy. Badania dowodz?, ?e opony kierunkowe maj? o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi typami bie?nika. Do zalet opon kierunkowych nale?? tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe.

Oznaczenia 105V, XL, MFS oraz 3PMSF, M+S

Napisy „105” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 925 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). Opona z oznaczeniem MFS posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona zimowa

Falken Eurowinter HS01 SUV 255/45 R20 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, który najlepiej sprawdza si? na ?niegu, lodzie i b?ocie po?niegowym oraz w dni, podczas których ?rednia dobowa temperatura spada poni?ej 7 st. C. Takie osi?gi wynikaj? z bie?nika i mieszanki gumowej opon zimowych. Rze?ba ma najcz??ciej kszta?t kierunkowy (do mocniejszych samochodów oferowane s? te? modele asymetryczne) pokryty g?st? sieci? lameli, które chwytaj? si? ?niegu. Mieszanka gumowa opon zimowych zachowuje elastyczno?? na mrozie, co przek?ada si? na dobr? przyczepno?? zim?.

Gwarancja na opony Eurowinter HS01 SUV

Nieprawid?owa geometria zawieszenia, niew?a?ciwy monta? i demonta?, zbyt niskie lub wysokie ci?nienie, przebicie czy niewywa?enie ko?a to tylko niektóre zdarzenia, które wy??czaj? opony Falken spod post?powania gwarancyjnego. Warto mie? je na uwadze, gdy chcemy zg?osi? reklamacj?, a w przypadku w?tpliwo?ci uda? si? do serwisu oponiarskiego po porad?. Specjalista rozpozna uszkodzenie opony i podpowie jakie s? szanse otrzymania zwrotu pieni?dzy od producenta. W przypadku opon Falken gwarancja obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji.

Opinie kierowców rozmiaru 255/45 R20 o oponach Falken Eurowinter HS01 SUV

Kierowcy ceni? opony Falken za ich zrównowa?one osi?gi w ró?nych warunkach pogodowych, dobry stosunek jako?ci do ceny, a tak?e du?? trwa?o??. W swoich opiniach, którymi dziel? si? w Internecie z innymi kierowcami, podkre?laj? ?e Falken to najlepsza propozycja na zim?. „Sprawuj? si? lepiej ni? oczekiwa?em, i jak na opony zimowe s? bardzo ciche”, „radz? sobie wy?mienicie bez wzgl?du na nawierzchni?, zapewniaj? bardzo dobr? przyczepno?? na zakr?tach” – to tylko niektóre z wielu opinii zadowolonych u?ytkowników.

Falken: Opony terenowe zimowe

spalanie volvo s40, jetta mk2, volvo c30 r design, mondeo wymiary

https://arabeska-gabloty.pl