NEXEN NFERA PRIMUS 225/45R16 93W

372,96

Opis

NEXEN NFERA PRIMUS 225/45R16 93W

Opony letnie Nexen NFera Primus w rozmiarze 225/45 R16 93W XL

Zadaniem opon Nexen NFera Primus 225/45 R16 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony letnie. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 225 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (45 w milimetrach wynosi 101,25), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 16 cali). Opony Nexen NFera Primus 225/45 R16 maj? maj? indeks pr?dko?ci W (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 270 km/h) i indeks no?no?ci 93 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 650 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu Seat Toledo, Mercedes CLK czy Mitsubishi Colt.

Opony osobowe

NFera Primus w rozmiarze 225/45 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe s? projektowane z my?l? o popularnych samochodach klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej, rodzinnych sedanach lub kombi i tym podobnych pojazdach. Bie?nik opon osobowych najcz??ciej jest kierunkowy lub asymetryczny. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i oszcz?dnego podró?owania ka?dego dnia. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu czy bud?etu przeznaczonego na zakup ogumienia kierowcy mog? wybra? opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej najcz??ciej s? wybierane przez kierowców, których styl jazdy jest umiarkowany, posiadany samochód zalicza si? do klasy miejskiej, kompaktowej lub ?redniej i jest u?ytkowany przewa?nie w mie?cie, ze sporadycznymi wyjazdami w trasy. Opony klasy ?redniej oferuj? dobry poziom osi?gów i s? dost?pne w ni?szych cenach ni? modele premium (okre?la si? je najcz??ciej oponami o dobrym stosunku ceny do jako?ci). Popularne marki z klasy ?redniej to: Nexen, Falken, Toyo, Uniroyal oraz Cooper.

Etykieta unijna opon NFera Primus 225/45 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Jako ciekawostk? dodam, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nexen (producent), letnie (sezon) oraz 225/45 R16 (rozmiar) – uzyska? ocen? „C” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Ha?as na zewn?trz Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 225/45 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon) – uzyska? ocen? „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Nexen

Nexen to jeden z najstarszych po?udniowokorea?skich producentów opon – jego historia si?ga 1942 roku. Dzi?ki zrównowa?onym osi?gom, dobrej jako?ci i wykorzystaniu innowacyjnych technologii przy produkcji, ogumienie tej marki cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Opony zaliczane s? do klasy ?redniej ze wzgl?du na zoptymalizowane parametry i komfortowe prowadzenie. Producent dostarcza opony Nexen do 120 krajów – s? to modele przeznaczone do samochodów osobowych, Suv-ów i aut dostawczych.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model NFera Primus (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony asymetryczne uznawane s? za najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku. Najcz??ciej spotyka si? je w przypadku modeli premium, ale znajdziemy je te? w ofertach marek klasy ?redniej czy ekonomicznej. Bie?nik opon asymetrycznych dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za zachowanie stabilno?ci podczas manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody. Opony asymetryczne sprawdzaj? si? w samochodach o wi?kszej mocy, dobrze t?umi? ha?asy i zu?ywaj? si? najbardziej równomiernie.

Oznaczenia 93W oraz XL

Napisy „93” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 650 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona letnia

Nexen NFera Primus 225/45 R16 nale?y do grupy opon letnich. Decyduj?c si? na wybór opon letnich warto wzi?? pod uwag? to, w jakich warunkach b?d? u?ytkowane i na których osi?gach najbardziej zale?y kierowcy – w zale?no?ci od tego mo?na dobra? model z odpowiednim bie?nikiem (kierunkowych, symetrycznym lub asymetrycznym), który sprawdzi si? najlepiej np. podczas intensywnych opadów deszczu czy na rozgrzanym asfalcie. Opony letnie montuje si?, gdy temperatura na zewn?trz przekracza 7°C, poniewa? tylko wtedy gwarantuj? pe?ni? bezpiecze?stwa jazdy i najlepsze w?a?ciwo?ci trakcyjne.

Gwarancja na opony NFera Primus

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 225/45 R16 o oponach Nexen NFera Primus

Kierowcy korzystaj?cy z danego modelu opon na co dzie?, mog? powiedzie? najwi?cej o jego zaletach i wadach. Z tego powodu opinie o oponach zamieszczane w Internecie przez kierowców s? wyj?tkowo cennym ?ród?em wiedzy. Opony letnie Nexen s? w nich przedstawiane jako ogumienie doskona?ej jako?ci, generuj?ce niskie opory toczenia i zapewniaj?ce bezpiecze?stwo w ka?dej sytuacji pogodowej. Kierowcy pisz? o Nexen: „doskona?a przyczepno?? na zakr?tach, bez wzgl?du na to czy droga jest sucha czy mokra”, „niewielkie zu?ycie bie?nika, jestem z nich bardzo zadowolony”.

Nexen: Opony letnie

yamaha 1100, nowe przepisy rejestracji pojazdów 2018, wymiana wkładu lusterka opel corsa c, mini łódź, honda cbr 600 rr pc40, renault białystok otomoto, uszkodzony regulator napięcia objawy, megane 1.5 dci, fiat abarth 500, vordon ht-852bt mirrorlink, problem v, piszczy przy hamowaniu, laguna coupe monaco gp, umowa ku, renault kadjar otomoto, toyota carolla, peugeot 5008 i opinie, virago 750

yyyyy