Mio Wideorejestrator Mivue 798 Pro 60Fps Wifi Gps 5415N5480061

798,91

Opis

Mio Wideorejestrator Mivue 798 Pro 60Fps Wifi Gps 5415N5480061

Wideorejestrator MiVue 798 PRO 60FPS WiFi GPS Najwy?sza jako?? nagrania w nocy oraz w dzie? 2.8K QHD 1600p Full HD 1080P 60 klatkach/s Ostrze?enie przed odcinkowym pomiarem pr?dko?ci Zintegrowane WIFI Nagrywaj ca?y czas w trybie postojowym Ostrze?enia GPS o fotoradarach Pozycjonowanie GPS Wysoka jako?? obrazu Kamera MiVue 798 Pro, stworzona z my?l? o uchwyceniu ka?dego detalu, nagrywa w jako?ci QHD czyli 2.8K. Jej rzeczywisty k?t widzenia wynosi 145°, a jasno?? obiektywu to F1.8 (mniej = lepiej). W ci?gu dnia i w nocy kamera zarejestruje ka?dy szczegó?, w tym tablice rejestracyjne* oraz wa?ne detale na drodze. * Udost?pnianie oraz transmisja wideo na ?ywo mo?e stanowi? naruszenie dóbr osobistych osób trzecich. Upewnij si? ?e lokalne prawo zezwala na takie dzia?ania. Najlepsza jako?? obrazu Rejestrator MiVue 798 Pro jest wyposa?ony w wysokiej jako?ci sensor optyczny STARVIS CMOS, który zapewnia doskona?y kontrast oraz jasn? i bogat? kolorystyk?, nawet w s?abym o?wietleniu. Wysoka jako?? nagrania ma zasadnicze znaczenie niezale?nie od tego, czy chcesz je po prostu zachowa? na pami?tk?, czy te? przekaza? ubezpieczycielowi razem z wnioskiem o wyp?at? odszkodowania. *STARVIS is a trademark of Sony Corporation Kryszta?owo czysty obraz wideo nawet przy du?ych pr?dko?ciach MiVue 798 Pro zapewnia nagrywanie materia?ów filmowych Full HD 1080P z szybko?ci? 60 klatek/s. W porównaniu z szybko?ci? nagrywania 30 klatek/s, ta podwojona g?sto?? zapisu danych, umo?liwia uzyskanie obrazu wideo o wyj?tkowej szczegó?owo?ci i p?ynno?ci nawet podczas nagrywania przy du?ych pr?dko?ciach. Ostrze?enie przed odcinkowym pomiarem pr?dko?ci Kalkulacja pozosta?ego czasu, dystansu oraz ?redniej pr?dko?ci MiVue 798 Pro pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbli?aj?cego sie fotoradaru, wskazuje ograniczenie pr?dko?ci oraz dostarcza informacji o Twojej ?redniej pr?dko?ci na mierzonym odcinku. Ostrze?enie przed odcinkowym pomiarem pr?dko?ci Ta nowatorska funkcja Mio zapobiegnie przed otrzymaniem mandatu za przekroczenie pr?dko?ci. 1. Pozosta?y czas (sekundy) 2. ?rednia pr?dko?? 3. Ograniczenie pr?dko?ci: po przekorczeniu dozwolonej pr?dko?ci w??czy sie czerwona dioda 4. Pozosta?y dystans Zintegrowane WIFI Wykonywanie w czasie rzeczywistym kopii zapasowej do smartfona i aktualizacji OTA Zintegrowane WIFI wykonuje w czasie rzeczywistym synchronizacj? materia?u filmowego ze smartfonem. Oprogramowanie sprz?towe i baz? fotoradarów mo?na ?atwo aktualizowa? poprzez OTA (bezprzewodowo), zapewniaj?c sta?? aktualno?? urz?dzenia. Nagrywaj ca?y czas w trybie postojowym Dzi?ki najnowocze?niejszej technologii urz?dzenia serii MiVue 798 Pro aktywuj? si? automatycznie i rejestruj? obraz, gdy zostanie wykryty ruch z przodu pojazdu. Dzi?ki temu dowody s? gromadzone, nawet gdy jeste? poza pojazdem. Wymaga Smartbox, który nie jest cz??ci? zestawu. Ostrze?enia GPS o fotoradarach Opatentowana funkcja Mio Smart Alert Dzi?ki ostrzeganiu w ustalonej odleg?o?ci i funkcji Smart Alert do wczesnego alarmowania o du?ych pr?dko?ciach, u?ytkownik b?dzie zawsze wiedzia?, jak szybko mo?e jecha?. Ciesz si? darmow? aktualizacj? bazy fotoradarów*. * Z wyj?tkiem krajów takich jak Francja, Szwajcaria, ?otwa, Estonia, Rumunia, Turcja i Niemcy. Pozycjonowanie GPS Automatyczna kalibracja czasu/lokalizacji Dzi?ki zintegrowanemu pozycjonowaniu GPS, MiVue 798 Pro zapisuje pr?dko?? jazdy (zapis mo?e by? tak?e wy??czony), precyzyjn? lokalizacj? i czas. Zapewnia tak?e automatyczn? kalibracj? czasu i lokalizacji, nawet po okresie braku aktywno?ci. MiVueManager Full-HD-Video-Playback, Odtwarzanie filmów w jako?ci Full HD Intuicyjny interfejs pozwala na wygodne ogl?danie nagranych materia?ów. Video Sharing, Udost?pnianie nagra? Pozwala na udost?pnianie nagranych materia?ów wideo na portalach spo?eczno?ciowych. GPS, Trasa przejazdu na Google Maps ?lad GPS nagranej trasy mo?na obejrze? w Google Maps* *Funkcja dost?pna tylko dla modeli z modu?em GPS. Video Organiser, Uporz?dkowanie materia?ów wideo Porz?dkowanie nagranych materia?ów wideo wed?ug typu i daty rejestracji u?atwia ich przegl?danie. Direction Analyzer, Analiza kierunku poruszania si? pojazdu Pokazuje kierunek poruszania si? pojazdu i si? / przeci??e? na niego oddzia?uj?cych. Wszystko jest zsynchronizowane z nagranym materia?em wideo. ??czno?? WIFI – dla szybkich, bezprzewodowych transferów Wysy?ane przy uderzeniu, widoczne na urz?dzeniach mobilnych! Gdy dojdzie do zdarzenia, kamera automatycznie zapisze plik w folderze zdarze? i wy?le materia? wideo do MiVue Pro app przez WIFI w czasie rzeczywistym (funkcja tworzenia kopii zapasowej wideo WIFI nie zu?ywa danych 3G / 4G, wykorzystuje protokó? po??czenia punkt-punkt). * Wszystkie kamery samochodowe Mio obs?uguj? t? funkcj?, natomiast M760D jest jedynym produktem z serii M dost?pnym z t? funkcj?. Podgl?d na ?ywo i zarz?dzanie wideo Kliknij Podgl?d na ?ywo, aby dostosowa? poziom? lini? horyzontu kamery przy jej instalacji. Nagrania zostan? podzielone na kategorie wed?ug daty i typu (foldery z trybu Zwyk?y, Zdarzenie lub Parking). Przednie i tylne nagrania zostan? zsynchronizowane w MiVue Pro app równolegle, je?li zainstalowana jest druga kamera. * Funkcja Podgl?d na ?ywo mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od ró?nych modeli kamer samochodowych. Pozwala na po??czenia przychodz?ce podczas tworzenia kopii zapasowej wideo Je?li tworzenie kopii zapasowej zostanie przerwane przez po??czenia przychodz?ce, wystarczy ponownie otworzy? aplikacj?. Wznowi przesy?anie od miejsca w którym si? zatrzyma?o. Skonfiguruj kamer? samochodow? za pomoc? aplikacji MiVue Pro app Zmie? ustawienia i sformatuj kart? pami?ci kamery bezpo?rednio za pomoc? smartfonu. Aktualizacja WIFI OTA (Over-the-Air) Za pomoc? smartfonu mo?na pobiera? i aktualizowa? oprogramowanie, dane fotoradarów i wersje g?osowe urz?dzenia, bez konieczno?ci wyjmowania karty pami?ci. (Pobieranie danych spowoduje zu?ycie danych 3G / 4G, ustawienia aktualizacji mog? ró?ni? si? w zale?no?ci od ró?nych modeli kamer samochodowych. Wielko?? ekranu 2.7″ Rozdzielczo?? nagrywania 2.8K 1600P / 25fps, 2K 1440P / 30fps, Full HD 1080P / 60fps, Full HD 1080P / 30fps Wysokiej jako?ci Matryca: Sony premium STARVIS CMOS Przys?ona F1.8, Format nagrywania MP4 (H.264), K?t widzenia optyki 145° Specyfikacja techniczna WIFI, Wbudowany GPS, Sensor przeci??e? Obs?uga kart pami?ci Zalecana karta micro SD klasy 10 o pojemno?ci do 128 GB Zakres temperatur pracy -10° to +60° C Bateria 240mAh Wysoko?? 48,8 x Szeroko?? 90,2 x G??boko?? 37.05mm; Waga 112 g Mikrofon, G?o?nik Obs?uguje zestaw Mio SmartBox Hardwire Kit Oprogramowanie Kopia zapasowa Video Pozycjonowanie GPS Ostrze?enie przed fotoradarami Custom Speedcam Smartalert Ostrze?enie przed odcinkowym pomiarem pr?dko?ci Zatrzymaj si? i jed? System opuszczenia pasa ruchu (LDWS) System ostrze?enia przed kolizj? (FCWS) Alert utrzymania danej pr?dko?ci Ekran w trybie HUD / informacyjnym Przypomnienie o w??czeniu ?wiate? Alert zm?czenia kierowcy(FA) Tryb jazdy eco Tryb parkingowy WDR Recording Nagrywanie zdarze? Balans bieli (EV) Tryb Zdj?cia (Mo?liow?? robienia zdj?? podczas nagrywania) Automatyczne uruchomienie Czujnk wstrz?su Czujnik ruchu Bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów Alert przekroczenia pr?dko?ci Smartphone App MiVue Pro Desktop MiVue Manager OTA aktualizacje

Mio: Kamery samochodowe

umowa in blanco, opinie o volvo v40, auto-moto, jak długo przechowywane są dane na karcie kierowcy, części samochodowe zamość, jelcz samochody, otomoto jimny, rybka na samochodzie w którą stronę, lublin dane techniczne, jazda pod górkę, nauka prawa jazdy, nowe przepisy kontroli drogowej, druk pcc-3, art 97 kw parkowanie, tesla zasięg, arteon 2020, test teoretyczny na prawo jazdy, fiat qubo 1.4 test, hyundai i30 cena, nissan x trail dane, auto świat test opon zimowych

yyyyy