Opony Michelin CROSSCLIMATE+ 205/60R16 ZP XL 96W

639,00

Opis

Opony Michelin CROSSCLIMATE+ 205/60R16 ZP XL 96W

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate+ w rozmiarze 205/60 R16 96W XL, ZP

Opony na sezon letni oraz zimowy Michelin CrossClimate+ 205/60 R16 96 W s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Opel Astra (J FL), Opel Insignia (A), Opel Astra (J), Audi A4 (B9), Honda Accord (VIII) czy Mazda 6 (II FL). Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 205) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 60), a wi?c 123. Litera „R” oznacza, ?e opony Michelin CrossClimate+ 205/60 R16 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 16 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi W, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 270 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 96 (dopuszczalne obci??enie to 710 kg).

Opony do samochodów osobowych

Opony osobowe to zdecydowanie najwi?kszy segment ogumienia. Kierowcy mog? wybiera? w?ród tysi?cy modeli oferowanych w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe montowane s? w ma?olitra?owych autach miejskich, rodzinny sedanach i kombi, autach sportowych, luksusowych limuzynach i wielu innych podobnych samochodach. Opony osobowe najcz??ciej posiadaj? kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama.

Etykieta unijna opon CrossClimate+ 205/60 R16 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Jako ciekawostk? dodam, i? 7 produktów spe?niaj?cych kryteria – opony CrossClimate+ (model) oraz 16 cali (?rednica) – uzyska?o ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Wspomn? tak?e, ?e 2 produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 205/60 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon) – uzyska?y ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Za ha?as zewn?trzny unijna etykieta przewiduje przyznanie od 1 do 3 fal i umieszczenie obok nich liczbowego wyniku pomiaru w dB. Warto wspomnie?, ?e decyzja o umieszczeniu na etykietach w?a?nie tego parametru budzi pewne kontrowersje. Dla kierowców wi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Informacja o ha?asie zewn?trznym emitowanym przez opony wynika z prowadzonej przez UE polityki ochrony ?rodowiska. Na koniec informacja, i? 6 produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa) – uzyska?o ocen? „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy to rze?ba, której uk?ad rowków i bloków przypomina kszta?tem litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Tego typu opony doskonale radz? sobie na mokrej lub pokrytej b?otem po?niegowym nawierzchni. Opony z bie?nikiem kierunkowym maj? o 20% wy?sz? odporno?? na zjawisko aquaplaningu w porównaniu do modeli asymetrycznych. Oprócz tego charakteryzuj? si? doskona?? sterowno?ci? i trzymaniem toru jazdy podczas poruszania si? na wprost. Wielu kierowców podkre?la tak?e ich atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 96W, XL oraz ZP

Napisy „96” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. ZP to technologia umo?liwiaj?ca kontynuacj? jazdy mimo utraty ci?nienia w oponach (do 80 km/h). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy modelami przeznaczonymi typowo na lato lub na zim?. W uproszczeniu mo?na wyja?ni?, ?e s? one lepsze od opon letnich w czasie zimy i od zimowych latem. Bie?niki opon ca?orocznych ??cz? cechy modeli na lato i na zim? (np. centralna cz??? ma wi?cej lameli u?atwiaj?cych jazd? po ?niegu). Nazwy popularnych opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku. Na oponach ca?orocznych powinien widnie? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich przystosowanie do zimowych warunków.

Gwarancja na opony CrossClimate+

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 205/60 R16 o oponach Michelin CrossClimate+

Opinie o oponach ca?orocznych Michelin dotycz? przede wszystkim modelu CrossClimate, który przebojem wdar? si? na rynek ogumienia. W recenzjach publikowanych przez kierowców na stronach sklepów, forach bran?owych czy portalach spo?eczno?ciowych mo?emy przeczyta? w wi?kszo?ci pozytywne komentarze. Jako przyk?ad warto przytoczy? nast?puj?ce: „opony doskonale sprawuj? si? latem, zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni”, „na ?niegu mo?na zachowa? stabilno??, a przy tym mo?na zaoszcz?dzi? na sezonowych wymianach opon”.

Michelin: Opony ca?oroczne

praktyka prawo jazdy, audi cabrio 80, ford kuga 1.5 ecoboost spalanie, dorabianie kluczy immobilizer, taryfikator mandatów 2020, sprinter 2018, dębica frigo 2 hp opinie, suzuki ignis 2005, audi a6 c6 waga, bmw e95, audi a6 sedan

yyyyy