Nokian Tyres cLine Cargo 215/70R15 109/107S

443,00

Opis

Nokian Tyres cLine Cargo 215/70R15 109/107S

Opony letnie Nokian cLine Cargo w rozmiarze 215/70 R15 109/107S C

Opony letnie Nokian cLine Cargo 215/70 R15 s? najcz??ciej montowane w nast?puj?cych modelach samochodów: Hyundai Santa Fe (SM), Suzuki Vitara, Citroen Berlingo, VW Jetta czy Citroen C4. Prezentowany produkt ma indeks pr?dko?ci S, co oznacza ?e mo?na si? na nim porusza? z maksymaln? pr?dko?ci? 180 km/h. Z kolei indeks no?no?ci opon letnich Nokian cLine Cargo 215/70 R15 to 109/107 – najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 1030/975 kg. Opona letnia Nokian cLine Cargo w omawianym rozmiarze otrzyma?a na unijnej etykiecie klas? C w ramach pomiaru oporów toczenia maj?cych wp?yw na poziom spalania paliwa. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni produkt otrzyma? klas? C, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez model Nokian cLine Cargo 215/70 R15 da? wynik 70 dB. Jak nale?y interpretowa? zapis rozmiaru opony, który umieszczony jest na ?cianie bocznej ka?dego modelu? Pierwsza liczba to szeroko?? opony podawana w milimetrach – w omawianym przypadku jest to 215 mm. Druga liczba to wysoko?? profilu opony prezentowana jako procent z szeroko?ci – tutaj 70% z 215, czyli 150,50 mm. Litera mówi to typie konstrukcji opony (najcz??ciej jest to „R” – radialna), a ostatnia liczba to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 15 cali, czyli 38,10 cm.

Opona do samochodów dostawczych

Opony dostawcze s? projektowane z my?l? o samochodach typu van czy pó?ci??arówkach (o DMC nieprzekraczaj?cej 3,5 tony). Takie pojazdy, z racji swoich zada?, poruszaj? si? z du?ym obci??eniem, dlatego musz? by? odporne na zu?ycie i mie? wzmocnion? konstrukcj?. W przypadku opon dostawczych spotyka si? dwa indeksy no?no?ci (np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze). Opony dostawcze cz?sto s? oznaczane za pomoc? litery „C” (ang. cargo) umieszczonej w ich rozmiarze.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama.

Etykieta unijna opon cLine Cargo 215/70 R15 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 215/70 R15 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony cLine Cargo (model) oraz 15 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Nokian (producent), letnie (sezon) oraz 215/70 R15 (rozmiar).

Firma Nokian

Nokian to marka opon premium, która produkowana jest w mro?nej Finlandii przez firm? o tej samej nazwie. Oferowane przez ni? produkty przystosowane s? do zmiennych i trudnych warunków panuj?cych na drogach Europy ?rodkowej. Zarówno letnie, jak i zimowe opony Nokian oferuj? znakomite prowadzenie, umo?liwiaj? obni?enie zu?ycia paliwa przez samochód oraz komfort podró?owania. Wysokie osi?gi i niezawodno?? przez ca?y okres eksploatacji to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych metod produkcji. Opony Nokian maj? bardzo dobre opinie kierowców i doskona?e wyniki w testach.

Symetryczna rze?ba bie?nika

W oponach z bie?nikiem symetrycznym obie po?owy bie?nika s? takie same. W zwi?zku z tym mo?na je dowolnie zamontowa? na feldze, gdy? strona czy kierunek toczenia opony nie maj? tu wp?ywu na w?a?ciwo?ci jezdne. Takie opony ?atwo przek?ada si? na samochodzie, do ich najwi?kszych zalet nale?? te? wi?ksza odporno?? na zu?ycie i ni?sze koszty produkcji. Z drugiej strony bie?nik symetryczny zapewnia bardzo przeci?tne w?a?ciwo?ci jezdne (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach). W zwi?zku z tym jest obecnie stosowany g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 109/107S oraz C

Napisy „109/107” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030/975 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opony letnie

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony cLine Cargo

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 215/70 R15 o oponach Nokian cLine Cargo

W opiniach o oponach letnich Nokian mo?na przeczyta?, ?e s? one „bardzo dopracowane pod niemal ka?dym wzgl?dem – dobrze prowadz? si? na suchej i mokrej drodze, s? komfortowe i nie kosztuj? du?o jak na klas? premium” lub „maj? krótk? drog? hamowania w bardzo ró?nych warunkach pogodowych, super odprowadzaj? wod?”. Komentarze kierowców na temat opon letnich Nokian s? potwierdzeniem informacji producenta o ich osi?gach, parametrów umieszczonych na etykietach i wyró?nie? przyznawanych w specjalistycznych testach.

Nokian Tyres: Opony dostawcze letnie

odciecie zaplonu, wyskoczyl z ronda, jak jeździć ekonomicznie benzyna, citroen picasso opinie, kia sorento benzyna, lexus ls, golf v kombi, czyszczenie skórzanej kierownicy, zerwanie paska klinowego, pielęgnacja samochodu, scania sandomierz, serwisową, kontrolki volkswagen, aprilia classic 50, nawigacja w samochodzie, chevrolet lacetti spalanie, panamera gts, dodge charger sprzedam, audi szczecin otomoto

yyyyy