Opony Bridgestone Dueler A/T 001 265/70R15 112S

589,00

Opis

Opony Bridgestone Dueler A/T 001 265/70R15 112S

Opony ca?oroczne Bridgestone Dueler A/T 001 w rozmiarze 265/70 R15 112S

Opony ca?oroczne Bridgestone Dueler A/T 001 zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 265/70 R15 pasuje do modeli samochodów typu Honda Jazz, Audi A3, VW Caddy, Mazda 3, Peugeot 206 czy Seat Leon. Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 265/70 R15 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 265 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 70 w milimetrach wynosi 185,50. ?rednica tego modelu ma z kolei 15 cali. Opony Bridgestone Dueler A/T 001 265/70 R15 maj? indeks pr?dko?ci S (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 180 km/h) i indeks no?no?ci 112 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1120 kg). Etykieta opon Bridgestone Dueler A/T 001 265/70 R15 prezentuje si? nast?puj?co: E za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej drodze i 73 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony do aut 4×4 / SUV

Dueler A/T 001 w rozmiarze 265/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover s? bardzo cz?sto poszukiwane przez kierowców ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? tego typu samochodów. Bardzo cz?sto maj? rant ochronny felgi lub technologi? Run Flat, je?li budowa samochodu tego wymaga. Auta typu SUV maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do aut SUV maj? wy?sz? no?no?? i bardziej sztywne ?ciany boczne. Bie?niki s? takie same, jak w modelach osobowych (cz?sto nazwa opony ma tylko dopisek SUV w ramach jednego modelu).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony premium s? produkowane mi?dzy innymi przez koncerny Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Hankook, Yokohama, Continental czy Vredestein. Charakteryzuje je doskona?a stabilno?? w zró?nicowanych warunkach, wysoka odporno?? na zu?ycie, niska emisja ha?asu czy oszcz?dno?? paliwa. W efekcie opony premium zajmuj? czo?owe miejsca w testach organizowanych przez najwi?ksze organizacje i czasopisma motoryzacyjne oraz mog? pochwali? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników. Opony premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku.

Etykieta unijna opon Dueler A/T 001 265/70 R15 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 6 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Dueler A/T 001 (model) oraz 15 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony 265/70 R15 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 17 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 15 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Bridgestone

Wytrzyma?e, innowacyjne i zapewniaj?ce maksymalne osi?gi – takie s? opony Bridgestone. Ten japo?ski koncern, którego historia si?ga 1931 roku, jest najwi?kszym producentem opon i artyku?ów gumowych na ?wiecie. Misja firmy to „s?u?y? spo?ecze?stwu najwy?sz? jako?ci?”. Firma, która powsta?a w Kurume w Japonii szybko podbi?a serca milionów kierowców i zaznaczy?a swoj? obecno?? w sportach motorowych, takich jak Formu?a 1, na potrzeby której przez wiele lat koncern dostarcza? ogumienie.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model Dueler A/T 001 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach z bie?nikiem symetrycznym jego dwie po?owy stanowi? swoje lustrzane odbicie, a opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy. Bie?nik symetryczny przek?ada si? na do?? przeci?tne osi?gi przy wy?szych pr?dko?ciach i na mokrej drodze, dlatego w oponach osobowych praktycznie si? go nie stosuje (jedynie w starszych modelach). Opony osobowe z bie?nikiem symetrycznym s? stosunkowo tanie. Tego typu rze?b? mo?na spotka? w modelach zaprojektowanych z my?l? o samochodach dostawczych lub ci??arowych.

Oznaczenia 112S oraz 3PMSF

Napisy „112” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opona ca?oroczna

Bridgestone Dueler A/T 001 265/70 R15 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne/wielosezonowe przystosowane s? do u?ytkowania zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Nazwy popularnych opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku: 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd. Ten typ ogumienia najlepiej sprawdza si? w miejscach o ?agodnym klimacie (zima bez mrozów, lato bez upa?ów), poniewa? jego osi?gi stanowi? pewien kompromis pomi?dzy oponami letnimi a zimowymi. Bie?nik i mieszanka opon ca?orocznych s? niejako wy?rodkowane pomi?dzy tymi stosowanymi w modelach sezonowych – mniej lameli, ?rednia mieszanka itp.

Gwarancja na opony Dueler A/T 001

Gwarancja na opony Bridgestone obowi?zuje przez 5 lat licz?c od daty produkcji. To bardzo wa?na informacja, poniewa? dzi?ki jej uznaniu, konsument mo?e ubiega? si? o rekompensat?. Nale?y jednak zdawa? sobie spraw?, ?e gwarancji podlegaj? wady fabryczne opony wynikaj?ce np. z b??dów produkcyjnych, a nie naturalne zu?ycie opon. Gwarancja nie zostanie tak?e uznana w przypadku nieprawid?owego przechowywania opon, z?ej techniki monta?u i demonta?u, zewn?trznych uszkodze? mechanicznych, a tak?e defektów wynikaj?cych z niepoprawnej techniki jazdy.

Opinie kierowców rozmiaru 265/70 R15 o oponach Bridgestone Dueler A/T 001

Bridgestone to japo?ska marka opon, która od wielu lat cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Na temat opon ca?orocznych tej firmy mo?na przeczyta? w sieci tysi?ce opinii, co jest bardzo pomocne przy rozwa?aniu zakupu odpowiednich opon do auta. U?ytkownicy ogumienia ca?orocznego Bridgestone pisz? o nim tak: „niezrównane zarówno latem, jak i zim?, dzi?ki nim mog?em zapomnie? o sezonowej wymianie opon”, „sprawdzaj? si? na mokrej i suchej nawierzchni, zim? te? daj? rad?, szczególnie, ?e podró?uj? g?ównie po mie?cie”.

Bridgestone: Opony terenowe letnie

opel zafira b 1.8 benzyna opinie, rozliczenie kilometrówki 2018, chłodnica spalin 2.0 tdi, kamery samochodowe ranking

yyyyy