Ogniochron Ga?nica biurowa mg?owa GWM-6X AF

499,30

Opis

Ogniochron Ga?nica biurowa mg?owa GWM-6X AF

Ga?nica GWM-6X AF mg?owa 6 l. unikatowa technologia wytwarzania mg?y wodnej pozwala zminimalizowa? szkody powsta?e w wyniku gaszenia po?aru doskonale nadaje si? do gaszenia po?arów olejów i t?uszczy jadalnych, p?on?cej na ludziach odzie?y, wa?nych dokumentów i urz?dze? skutecznie gasi nie pozostawiaj?c ?ladów po u?yciu ?rodka ga?niczego doskonale nadaje si? do zabezpieczania obiektów u?yteczno?ci publicznej, zw?aszcza biur, archiwów, szkó?, przychodni medycznych, kancelarii prawnych jak równie? pomieszcze? gastronomicznych i kuchni domowych posiada rekomendacj? w zakresie ochrony przeciwpo?arowej wydan? przez Izb? Rzeczoznawców Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Po?arnictwa ergonomiczna i ?atwa w obs?udze szybka i skuteczna w gaszeniu w pe?ni ekologiczna ekonomiczna w obs?udze serwisowej zawór odcinaj?cy za wska?nikiem ci?nienia u?atwia kontrol? ga?nicy konstrukcja zaworu umo?liwia czasowe przerwanie gaszenia mo?liwo?? wielokrotnego nape?niania zbiornik ga?nicy na zewn?trz pokryty farb? poliestrow? odporn? na promienie UV, a wewn?trz specjaln? pow?ok? antykorozyjn? produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jako?ci ISO 9001 spe?nia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpiecze?stwa PED 97/23/EC pojemno?? 6 litrów Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jako?ci ISO 9001. Spe?nia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpiecze?stwa PED 97/23/EC.

Ogniochron: Sprz?t ga?niczy

hyundai g90, renault grand scenic 3, auto przerywa na gazie, formularz sd-z2 pdf, zuzycie paliwa

yyyyy