Opony Tristar ALL SEASON POWER 225/55R17 101W XL

349,71

Opis

Opony Tristar ALL SEASON POWER 225/55R17 101W XL

Opony ca?oroczne Tristar All Season Power w rozmiarze 225/55 R17 101W XL

Opony ca?oroczne Tristar All Season Power zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 225/55 R17 pasuje do modeli samochodów typu Opel Insignia (A), Mercedes Vito (W447), Mazda 6 (III), Opel Insignia (A FL), Mini Countryman (II) czy Mazda 6 (III FL). Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 225/55 R17 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 225 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 55 w milimetrach wynosi 123,75. ?rednica tego modelu ma z kolei 17 cali. Opony Tristar All Season Power 225/55 R17 maj? indeks pr?dko?ci W (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 270 km/h) i indeks no?no?ci 101 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 825 kg). Etykieta opon Tristar All Season Power 225/55 R17 prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opona do auta osobowego

All Season Power w rozmiarze 225/55 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe montowane s? na przyk?ad w miejskich kompaktach, rodzinnych sedanach czy kombi, a tak?e popularnych crossoverach. Najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Modele opon osobowych dziel? si? na trzy klasy: premium (najbardziej zaawansowane technologicznie, o najwi?kszych osi?gach), ?redni? (optymalny stosunek cena-jako??) i ekonomiczn? (najta?sze). Opony osobowe mog? posiada? szereg dodatkowych cech: technologi? Run Flat, rant ochronny czy wzmocnion? konstrukcj?.

Klasa – bud?etowa. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Tristar pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej s? wybierane przez kierowców, którzy nie dysponuj? zbyt du?ym bud?etem na zakup ogumienia, posiadaj? auto o mniejszej mocy lub preferuj? spokojny styl jazdy. W przypadku opon klasy ekonomicznej stosowane s? bardziej uniwersalne bie?niki i nieco mniej zaawansowane mieszanki gumowe – cz?sto s? to technologie obecne kilka sezonów wcze?niej w oponach wy?szych klas. Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród opon klasy ekonomicznej ciesz? si?: Tristar, Neolin, PowerTrac, Kormoran, Achilles, Premiorri i Matador.

Etykieta unijna opon All Season Power 225/55 R17 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 118 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 17 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony All Season Power (model) oraz 17 cali (?rednica).

Firma Tristar (grupa Deldo)

Marka Tristar pojawi?a si? w bran?y oponiarskiej w 2013 roku, kiedy to belgijska firma Deldo z siedzib? w Brasschaat (prowincja Antwerpia) zdecydowa?a si? wprowadzi? na rynek europejski now? lini? wysokiej jako?ci opon bud?etowych. Produkcja opon Tristar na zlecenie Deldo odbywa si? w Chinach. Tristar oferuje opony klasy bud?etowej dla aut osobowych, SUV-ów i lekkich aut dostawczych. Produkty Tristar poddawane s? obowi?zkowej certyfikacji. Aktualnie firma mo?e pochwali? si? produkcj? ponad 160 ró?nych typów i rozmiarów opon.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Tristar All Season Power 225/55 R17 101W? Poznaj jej wady i zalety

Model All Season Power (Tristar) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Rze?ba opon kierunkowych przypomina liter? V. Taki bie?nik sprawia, ?e woda i b?oto po?niegowe s? sprawnie i efektywnie odprowadzane spod opony zapewniaj?c stabilne prowadzenie nawet podczas niesprzyjaj?cej pogody. Taki atrakcyjny, dynamiczny wygl?d bie?nika to tak?e inne zalety – pewna jazda na suchej nawierzchni, a ponadto ni?sze opory toczenia, co przek?ada si? na zmniejszenie ilo?ci spalanej benzyny. Nale?y pami?ta?, ?e montuj?c takie opony, ich kierunek toczenia musi by? zgodny z kierunkiem ruchu samochodu, co zaznaczono strza?k? na ogumieniu.

Oznaczenia 101W oraz XL

Napisy „101” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 825 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Tristar All Season Power 225/55 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (okre?lane równie? jako uniwersalne lub wielosezonowe) najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych lub w przypadku kierowców o spokojnym stylu jazdy je?d??cych g?ównie po mie?cie. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku, np. „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a na ich bokach umieszczony jest symbol trzech szczytów z p?atkiem ?niegu potwierdzaj?cy osi?gi w zimowych warunkach. Bie?niki opon ca?orocznych maj? niejako dwie strefy: przystosowan? do jazdy latem i zim? (ta druga ma wi?cej lameli).

Gwarancja na opony All Season Power

Na uznanie gwarancji przez producenta mo?na liczy? tylko w przypadku wyst?pienia wady fabrycznej. Warto j? zg?osi? niezw?ocznie po jej wykryciu, poniewa? reklamowanie opon b?d?cych przedmiotami ulegaj?cymi naturalnemu zu?yciu bywa trudne. Problemu nie powinno by? natomiast w momencie zauwa?enia deformacji opony, trudno?ci z wywa?eniem modelu czy widocznego uszkodzenia jeszcze przed monta?em. W przypadku opon klasy bud?etowej Tristar, producent udziela gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R17 o oponach Tristar All Season Power

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Tristar: Opony ca?oroczne

cena gazu orlen, parkowanie rownolegle, golf 4 długość, volvo museum, powłoka ceramiczna na samochód, renault captur 2021, fiat 500l trekking, fiat 500 kolory, cadillac escalade 2016, syrena 2020

yyyyy