Nexen Winguard Snow G 205/60R16 92H

326,01

Opis

Nexen Winguard Snow G 205/60R16 92H

Opony zimowe Nexen Winguard SnowG WH2 w rozmiarze 205/60 R16 92H

Opony zimowe Nexen Winguard SnowG WH2 zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 205/60 R16 pasuje do modeli samochodów typu VW Touran (II), Audi A4 (B9), Mazda 3 (III), Renault Grand Scenic (III), Mercedes Klasa C (205) czy Renault Grand Scenic (II). Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 205/60 R16 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 205 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 60 w milimetrach wynosi 123. ?rednica tego modelu ma z kolei 16 cali. Opony Nexen Winguard SnowG WH2 205/60 R16 maj? indeks pr?dko?ci H (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 92 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 630 kg). Etykieta opon Nexen Winguard SnowG WH2 205/60 R16 prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony do samochodów osobowych

Winguard SnowG WH2 w rozmiarze 205/60 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej, jak sama nazwa wskazuje, pod wzgl?dem osi?gów i cen stoj? pomi?dzy modelami premium a bud?etowymi. Do najbardziej popularnych marek w tym segmencie nale??: Nexen, Uniroyal, Cooper, Fulda czy Kumho. Opony klasy ?redniej s? wybierane przez kierowców, którzy preferuj? umiarkowany styl jazdy i nie pokonuj? bardzo du?ej liczby kilometrów w ci?gu roku, a ich samochody maj? przeci?tn? moc (nale?? np. do segmentu kompaktowego). Produkty z tej pó?ki ciesz? si? bardzo du?ym zainteresowaniem ze wzgl?du na ich doskona?y stosunek ceny do jako?ci.

Etykieta unijna opon Winguard SnowG WH2 205/60 R16 czyli ocena hamowania, spalania i…

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 50 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 205/60 R16 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 166 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB.

Firma Nexen

Nexen to po?udniowokorea?ski producent opon klasy ?redniej, charakteryzuj?cych si? zoptymalizowanym osi?gami i optymalnym komfortem jazdy. Firma dostarcza na rynek opony przeznaczone do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. O ich zrównowa?onej jako?ci ?wiadczy fakt, ?e zaufali im kierowcy z 120 krajów na ca?ym ?wiecie – w tylu miejscach s? dost?pne opony tego po?udniowokorea?skiego producenta. Historia firmy si?ga 1942 roku, a pierwsze opony w niej powsta?e opu?ci?y linie produkcyjne w 1956 roku.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Winguard SnowG WH2 (Nexen) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony wyposa?one w bie?nik kierunkowy charakteryzuj? si? rowkami sko?nymi, które biegn? w kierunku centrum opony oraz szerokimi rowkami obwodowymi. Taka rze?ba przypomina kszta?tem liter? „V” lub „U”, a ogumienie w ni? wyposa?one nale?y zamontowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” na ?cianie bocznej). Do najwi?kszych zalet opon kierunkowych nale?y znakomite odprowadzanie wody (a tak?e b?ota po?niegowego i ?niegu w przypadku zimowych). Omawiana rze?ba jest spotykana w?ród modeli wszystkich klas na lato, zim? lub ca?orocznych.

Oznaczenia 92H oraz 3PMSF, M+S

Napisy „92” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 630 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Nexen Winguard SnowG WH2 205/60 R16 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe u?ytkowane s? w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Najcz??ciej montuje si? je, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? spada? poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych najcz??ciej ma kszta?t kierunkowy, rzadziej asymetryczny (w przypadku mocniejszych aut). Mieszanka gumowa opon zimowych zapewnia dobr? przyczepno?? w niskich temperaturach, a lamele na powierzchni bie?nika u?atwiaj? zapanowanie nad autem na ?liskiej drodze. Najlepsze opony zimowe zajmuj? czo?owe miejsca w testach i mog? pochwali? si? doskona?ymi opiniami kierowców.

Gwarancja na opony Winguard SnowG WH2

Na opony Nexen producent udziela gwarancji trwaj?cej 5 lat od daty zakupu, jednak nie d?u?szej ni? 6 lat od daty produkcji. Opony s? produktem, który trudno reklamowa? ze wzgl?du na ich naturalne zu?ycie, dlatego powinno si? zg?asza? reklamacj? niezw?ocznie po zauwa?eniu usterki. W przypadku widocznej deformacji lub niemo?no?ci wywa?enie opony, odzyskanie pieni?dzy lub wymiana towaru na nowy nie powinny stanowi? problemu. Gwarancja nie obejmuje jednak uszkodze? mechanicznych, usterek wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy czy przechowywania opon w niew?a?ciwych warunkach.

Opinie kierowców rozmiaru 205/60 R16 o oponach Nexen Winguard SnowG WH2

Kierowcy je?d??cy na oponach Nexen podkre?laj?, ?e ta marka to najlepsze rozwi?zanie na zim?. Ogumienie zapewnia bardzo dobr? przyczepno?? zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni, a tak?e krótk? drog? hamowania. Popularno?ci? w?ród u?ytkowników ciesz? si? sprawdzone modele, ale te? nowo?? marki na zim? 2019 – Nexen Winguard Snow G3 WH21. Kierowcy w swoich opiniach o oponach Nexen publikowanych w Internecie pisz?: „godne polecenia, komfortowa jazda, odporno?? na aquaplaning, a tak?e szybkie odprowadzanie wody”.

Nexen: Opony zimowe

leclerc gliwice, drzwi golf 5, alfa romeo gt 2005, gumball3000, umowa kupna sprzedaży rankomat, samochod na u, ford kuga 2009 opinie, vw t5, felgi vossen 18 5×112, ciągniki używane lubelskie, auto z niemiec jakie opłaty, rejestracja ch, hyundai coupe 1.6 opinie, skoda octavia forum opinie, audi s1 otomoto, sprawdzanie vin za darmo

lotnisko gdansk wypozyczalnia aut