Opony Pirelli Cinturato P7 All Season 225/45R17 94V XL FR AO 3PMSF

626,00

Opis

Opony Pirelli Cinturato P7 All Season 225/45R17 94V XL FR AO 3PMSF

Opony ca?oroczne Pirelli Cinturato P7 All Season w rozmiarze 225/45 R17 94V XL, AO

Opona ca?oroczna Pirelli Cinturato P7 All Season 225/45 R17 jest zaprojektowana z my?l? o samochodach typu Seat Leon (III), Audi A4 (B6), Mercedes Klasa C (203), Seat Leon (I) czy Skoda Octavia (II) i to w?a?nie w nich jest najcz??ciej montowana. W ramach europejskiego systemu etykiet omawiany model otrzyma? klas? C podczas pomiaru oporów toczenia (wp?ywaj? one na spalanie paliwa i emisj? CO2 do atmosfery), ocen? C za hamowanie na mokrej nawierzchni, a pomiar emitowanego ha?asu zewn?trznego da? wynik na poziomie 72 dB. Warto tak?e wspomnie?, ?e prezentowane opony ca?oroczne Pirelli Cinturato P7 All Season 225/45 R17 maj? indeks no?no?ci 94, co oznacza, ?e przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? dopuszczalne obci??enie dla jednej opony wynosi 670 kg. Sama maksymalna pr?dko?? wynosz?ca tutaj 240 km/h jest oznaczona za pomoc? indeksu pr?dko?ci V. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opon wielosezonowych Pirelli Cinturato P7 All Season? Pierwsza pozycja w rozmiarze opony 225/45 R17 to jej szeroko?? okre?lona w milimetrach – w tym przypadku jest to 225 mm (22,50 cm). Druga z liczb okre?la wysoko?? profilu modelu i jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 45% z 225, czyli 101,25 mm. Litera to typ konstrukcji opony („R” – radialna, „-” – diagonalna, „B” – diagonalna z opasaniem – ang. bias belted). Ostatnia liczba to podana w calach ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? opon? – tutaj 17 cali.

Opona do samochodów osobowych

Cinturato P7 All Season w rozmiarze 225/45 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to segment ogumienia, który jest przeznaczonych do ró?nego rodzaju samochodów – od najmniejszych klasy miejskiej po du?e limuzyny i sportowe auta dysponuj?ce du?? moc?. Zadaniem opon osobowych jest zapewnienie bezpiecznej, komfortowej i oszcz?dnej jazdy niezale?nie od warunków atmosferycznych panuj?cych na drodze. Kierowcy w zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Pirelli pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku. Do ich produkcji stosowane s? najlepsze jako?ciowo sk?adniki (mi?dzy innymi nowatorskie mieszanki gumowe), co przek?ada si? na wysoki poziom osi?gów w obszarze bezpiecze?stwa, komfortu i kosztów u?ytkowania. Opony premium najcz??ciej wygrywaj? testy organizowane przez czo?owe organizacje motoryzacyjne, otrzymuj? wysokie klasy na etykietach i wiele pozytywnych recenzji kierowców. Czo?owe marki premium to: Pirelli, Bridgestone, Nokian, Dunlop, Michelin, Continental, Vredestein czy Goodyear.

Etykieta unijna opon Cinturato P7 All Season 225/45 R17 czyli ocena hamowania, ha?asu i…

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Cinturato P7 All Season (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 225/45 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców.

Firma Pirelli

Pirelli to w?oska marka, która zajmuje obecnie 5 miejsce pod wzgl?dem wielko?ci produkcji opon na ?wiecie. Mimo ?e na co dzie? jest kojarzona ze sportem za spraw? dostarczana ogumienia do najs?ynniejszych ?wiatowych rajdów i wy?cigów (w tym Formu?y 1), to korzystaj? z niej tak?e kierowcy ceni?cy sobie wysokie osi?gi i bezpieczn? jazd? na co dzie?. Co roku Pirelli wydaje kalendarz z artystycznymi aktami modelek, który przez lata swojego istnienia sta? si? ikon? popkultury, a jego premiera co roku budzi emocje w ?wiecie show biznesu.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model Cinturato P7 All Season (Pirelli) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny to rozwi?zanie przeznaczone w szczególno?ci do samochodów o wi?kszej mocy (typu SUV, luksusowych limuzyn czy o sportowym charakterze). Opony asymetryczne dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów. Zadaniem drugiej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno?ci podczas hamowania i przyspieszania oraz odprowadzanie wody spod opony. Do zalet opon asymetrycznych nale?y tak?e wysoka odporno?? na szybkie i nieregularne zu?ycie.

Oznaczenia 94V, XL, AO, FR oraz M+S

Napisy „94” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 670 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). Model Cinturato P7 All Season (Pirelli 225/45 R17) posiada homologacj? AO (Audi, Volkswagen). Opona z oznaczeniem FR posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Pirelli Cinturato P7 All Season 225/45 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne nazywane s? tak?e wielosezonowymi. Stanowi? one kompromis pomi?dzy letnimi i zimowymi, dlatego charakteryzuj? si? nieco twardsz? mieszank? od tych drugich i mniej agresywnym bie?nikiem. Najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach (lato bez upa?u, ?agodna zima). Opony ca?oroczne dostosowane do warunków zimowych maj? na ?cianie bocznej symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Naj?atwiej rozpozna? je po nazwie, która zwykle kojarzy si? z czterema porami roku – „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd.

Gwarancja na opony Cinturato P7 All Season

Opony Pirelli mo?na reklamowa? przez okres 5 lat od daty produkcji. Aby uzyska? pozytywne rozpatrzenie sprawy, nale?y wype?ni? formularz reklamacyjny udost?pniony przez producenta, a tak?e udost?pni? opon? na potrzeby badania wykonywanego przez personel techniczny. Nale?y pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje szeregu problemów, które mog? wyst?pi? w zwi?zku z nieprawid?owym przechowywaniem i transportem opon, u?ytkowaniem ogumienia niezgodnie z zaleceniami producenta czy uszkodzeniem mechanicznym podczas eksploatacji (np. przebiciem przez szk?o lub gwó?d? w czasie jazdy).

Opinie kierowców rozmiaru 225/45 R17 o oponach Pirelli Cinturato P7 All Season

Dzi?ki oponom ca?orocznym, kierowcy chc?cy unikn?? zmiany opon dwa razy w roku, mog? cieszy? si? bezpieczn? jazda i doskona?ymi osi?gami. Wszystko to oferuj? opony ca?oroczne Pirelli, na temat których u?ytkownicy zamieszczaj? pozytywne opinie w sieci. Kierowcy pisz?, ?e „dzi?ki tym oponom wiem, ?e nie wróc? do opon sezonowych – przy moich przebiegach Pirelli to najlepsze rozwi?zanie, zapewniaj?ce bezpiecze?stwo w ka?dej sytuacji”, „opony ciche, gwarantuj? wysoki komfort jazdy bez wzgl?du na pogod?”.

Pirelli: Opony ca?oroczne

rodzaje płynów do chłodnic, renault kangoo 2011, unimog 404, citroen xsara dane techniczne, audi a 6 c8, glc amg coupe, mercedes c63s

yyyyy