Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Suv 235/55R19 101Y

710,94

Opis

Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Suv 235/55R19 101Y

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 235/55 R19 101Y AR

Zadaniem opon Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/55 R19 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony letnie. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 235 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (55 w milimetrach wynosi 129,25), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 19 cali). Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/55 R19 maj? maj? indeks pr?dko?ci Y (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 300 km/h) i indeks no?no?ci 101 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 825 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu BMW X6, BMW Seria 3 czy Skoda Octavia. W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? C w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), A za hamowanie na mokrej drodze i 70 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony klasy premium (wy?szej) s? oferowane przez marki Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. Tego typu produkty oferuj? najwy?sze osi?gi w ka?dym obszarze, co jest efektem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Dowodem s? bardzo pozytywne opinie kierowców, doskona?e wyniki w testach i wysokie parametry na etykietach. Opony klasy premium wybierane s? przez kierowców mocnych aut, o dynamicznym stylu jazdy czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/55 R19 czyli ocena spalania, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena C Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 235/55 R19 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 481 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (model) oraz 19 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear to dzie?o ameryka?skiego koncernu obecnego na rynku od ponad 100 lat. Produkty marki zaliczane s? do klasy premium, co oznacza, ?e podczas ich produkcji stosowane s? najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne maj?ce bezpo?rednie prze?o?enie na wysok? przyczepno??, komfort, wytrzyma?o?? i oszcz?dno?? ka?dego oferowanego modelu. Opony Goodyear s? cenione przez kierowców, bardzo cz?sto montowane na oryginalne wyposa?enie wielu samochodów na rynku oraz wygrywaj? mi?dzynarodowe testy opon.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny jest wraz z kierunkowym najcz??ciej spotykany w oponach osobowych. Kszta?t takiego bie?nika pozwala wyró?ni? jego cz??? zewn?trzn? (o bardziej masywnych blokach) i wewn?trzn? (z wi?ksz? liczb? rowków). Pierwsza z nich odpowiada za stabilno?? podczas dynamicznego manewrowania i pokonywania zakr?tów, a druga za odprowadzenie wody. Opony asymetryczne dobrze t?umi? te? ha?as i s? odporne na z?bkowanie. Cz?sto wybieraj? je kierowcy o agresywnym stylu jazdy i w?a?ciciele aut o wi?kszej mocy.

Oznaczenia 101Y, AR oraz FP

Napisy „101” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 825 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Model Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (Goodyear 235/55 R19) posiada homologacj? AR (Alfa Romeo). Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami.

Opona letnia

Opony letnie to produkty, których monta? jest zalecany w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy temperatury regularnie przekraczaj? 7 st. C. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa na suchej i mokrej drodze, optymalnego spalania paliwa i komfortu jazdy. Opony letnie dost?pne s? w ró?nych cenach i oferuj? zró?nicowany poziom osi?gów w zale?no?ci od potrzeb kierowców (klasy ekonomiczna, ?rednia i wy?sza). Tego typu modele zwykle posiadaj? kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty ich produkcji, któr? mo?na znale?? na ?cianie bocznej ka?dego modelu pod postaci? numeru DOT. Standardowo mo?na zareklamowa? opony, które posiadaj? wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 235/55 R19 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Opinie o oponach letnich Goodyear s? doskona?ym ?ród?em informacji o osi?gach poszczególnych modeli. Mo?na je znale?? mi?dzy innymi na forach internetowych, portalach spo?eczno?ciowych czy porównywarkach cenowych. Przyk?adowe recenzje brzmi? nast?puj?co: „gor?co polecam te opony i my?l?, ?e kupi? je ponownie za kilka sezonów”; „u?atwiaj? zapanowanie nad samochodem, maj? bardzo krótk? drog? hamowania”; „nie wida? nadmiernego zu?ycia, pod wzgl?dem prowadzenia s? niemal?e idealne”; „zdecydowanie warte zakupu”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

opel vectra b 1.6 16v cewka zapłonowa objawy, audi q7 2014, mazda cx 5 cennik pdf, volvo bl71, audi e-tron gt cena, opel zafira 2.0 dti opinie o silniku, mercedes sl dane techniczne, gry wypadki samochodowe, mercedes cls c218, rondo z tramwajem, iveco gdańsk, adria przyczepy, 718 spyder, dieter zetsche

yyyyy