Opony Goodride RADIAL SL369 A/T 245/70R17 119/116Q

833,94

Opis

Opony Goodride RADIAL SL369 A/T 245/70R17 119/116Q

Opony letnie Goodride SL369 w rozmiarze 245/70 R17 119/116Q

Opony letnie Goodride SL369 245/70 R17 s? najcz??ciej montowane w nast?puj?cych modelach samochodów: Peugeot 407, Porsche Cayenne, Audi A4, Chevrolet Aveo czy Nissan Juke. Prezentowany produkt ma indeks pr?dko?ci Q, co oznacza ?e mo?na si? na nim porusza? z maksymaln? pr?dko?ci? 160 km/h. Z kolei indeks no?no?ci opon letnich Goodride SL369 245/70 R17 to 119/116 – najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 1360/1250 kg. Opona letnia Goodride SL369 w omawianym rozmiarze otrzyma?a na unijnej etykiecie klas? F w ramach pomiaru oporów toczenia maj?cych wp?yw na poziom spalania paliwa. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni produkt otrzyma? klas? E, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez model Goodride SL369 245/70 R17 da? wynik 72 dB. Jak nale?y interpretowa? zapis rozmiaru opony, który umieszczony jest na ?cianie bocznej ka?dego modelu? Pierwsza liczba to szeroko?? opony podawana w milimetrach – w omawianym przypadku jest to 245 mm. Druga liczba to wysoko?? profilu opony prezentowana jako procent z szeroko?ci – tutaj 70% z 245, czyli 171,50 mm. Litera mówi to typie konstrukcji opony (najcz??ciej jest to „R” – radialna), a ostatnia liczba to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 17 cali, czyli 43,18 cm.

Opona do auta 4×4 / SUV

SL369 w rozmiarze 245/70 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony przeznaczone do aut terenowych, samochodów z nap?dem na 4 ko?a i SUV-ów musz? spe?nia? ró?ne zadania – jednocze?nie powinny gwarantowa? pe?ni? osi?gów na drogach utwardzonych, jak i zapewnia? przyczepno?? w trudniejszym terenie. Z tego powodu maj? wy?szy indeks no?no?ci i pr?dko?ci, a tak?e wzmocnion? konstrukcj?. Bie?niki opon do SUV-ów nie ró?ni? si? znacz?co od tych stworzonych z my?l? o samochodach osobowych, jednak w przypadku aut terenowych klocki bie?nika s? masywniejsze, co gwarantuje doskona?e parametry w terenie.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Dzi?ki oponom klasy ekonomicznej, kierowcy którym zale?y na oszcz?dno?ciach, mog? korzysta? z ogumienia o zoptymalizowanych osi?gach zapewniaj?cego bezpiecze?stwo jazdy, a przy tym nie przep?aca?. Takie opony s? bardzo dobrym rozwi?zaniem dla wszystkich, którzy nie u?ytkuj? cz?sto z samochodu, a odleg?o?ci, które pokonuj? s? niewielkie i w obr?bie aglomeracji miejskiej. Bud?etowe opony chwal? równie? kierowcy preferuj?cy spokojny styl prowadzenia. Do najch?tniej wybieranych marek tej klasy nale?? m.in.: Goodride, D?bica, Matador, Neolin, Premiorri, Riken oraz Imperial.

Etykieta unijna opon SL369 245/70 R17 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena F Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „F” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Goodride (producent), letnie (sezon) oraz 245/70 R17 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena E Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 20 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 17 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Je?eli zale?y ci na komfortowej je?dzie i chcesz, aby twój samochód by? jak najmniej uci??liwy dla ?rodowiska, zwró? uwag? na ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas eksploatacji. Warto porówna? poszczególne modele mi?dzy sob? w zakresie tego parametru. To proste – oznaczenie g?o?no?ci znajdziesz na unijnej etykiecie, gdzie okre?lana jest w decybelach i przedstawiana za pomoc? piktogramu obejmuj?cego trzy fale. Jak go odczyta?? Opony z jedn? fal? s? najcichsze, podczas gdy te z zaznaczonymi trzema falami generuj? najwi?kszy ha?as w czasie jazdy. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 245/70 R17 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Goodride

Opony Goodride charakteryzuj? si? zrównowa?onymi osi?gami w ró?nych warunkach pogodowych oraz korzystn? cen?. Ta chi?ska marka dostarczaj?ca na rynek opony klasy ekonomicznej nale?y do koncernu Zhongce Rubber Group Co., który znajduje si? w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych producentów opon na ?wiecie. Ponad pi??dziesi?cioletnie do?wiadczenie i zastosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych, sprawi?o ?e opony Goodride ciesz? si? popularno?ci? na ca?ym ?wiecie, s? te? jednymi z ch?tniej kupowanych opon w Polsce.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SL369 245/70 R17 119/116 Q? Poznaj jej wady i zalety

Model SL369 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny jest obecnie spotykany w oponach dostawczych i ci??arowych. W modelach przeznaczonych do samochodów osobowych ust?pi? miejsca rze?bom kierunkowym i asymetrycznym, które oferuj? znacznie wy?szy poziom bezpiecze?stwa przy wy?szych pr?dko?ciach i w trudnych warunkach drogowych (deszcz, ?nieg, b?oto po?niegowe). Jak rozpozna? opony symetryczne? Dwie po?owy bie?nika stanowi? swoje lustrzane odbicie, dlatego opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy.

Oznaczenia 119/116Q oraz LT

Napisy „119/116” oraz „Q” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1360/1250 kg) oraz pr?dko?ci (do 160 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie LT – ang. Light Truck, opona mo?e by? stosowana równie? przez lekkie ci??arówki.

Opona letnia

Goodride SL369 245/70 R17 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dedykowane s? warunkom pogodowym, które panuj? w Polsce od lata do jesieni. Oznacza to, ?e powinny by? montowane wiosn?, gdy temperatura przekracza 7°C i zmieniane na zimowe, gdy temperatura jesieni? spadnie poni?ej tego progu. Zapewniaj? najlepsze osi?gi, najkrótsz? drog? hamowania i najwi?kszy komfort jazdy w sytuacjach pogodowych najcz?stszych dla tego sezonu – podczas intensywnych opadów deszczu, na rozgrzanym asfalcie i suchej nawierzchni. Sprawdzaj? si? doskonale zarówno w mie?cie, jak i na d?ugich trasach.

Gwarancja na opony SL369

Na uznanie gwarancji przez producenta mo?na liczy? tylko w przypadku wyst?pienia wady fabrycznej. Warto j? zg?osi? niezw?ocznie po jej wykryciu, poniewa? reklamowanie opon b?d?cych przedmiotami ulegaj?cymi naturalnemu zu?yciu bywa trudne. Problemu nie powinno by? natomiast w momencie zauwa?enia deformacji opony, trudno?ci z wywa?eniem modelu czy widocznego uszkodzenia jeszcze przed monta?em. W przypadku opon klasy bud?etowej Goodride, producent udziela gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 245/70 R17 o oponach Goodride SL369

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony ci??arowe ca?oroczne

maclaren senna, najtańsza benzyna warszawa, renault master 2004, najbardziej ekonomiczne auta, b+e uprawnienia, dauster, peugeot 407 dane, samochody do 3 tys zł, opel meriva 1.7 cdti wady

yyyyy