Nexen NBLUE S 205/55 R16 91 V

229,00

SKU: bcf19bb90103 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Nexen NBLUE S 205/55 R16 91 V

Nexen NBLUE S 205/55 R16 91 VOpona asymetryczna – bezpiecze?stwo i dobre osi?giPierwsze opony osobowe asymetryczne pojawi?y si? w latach 90 tych XX wieku. Stosowane by?y wtedy w samochodach o wysokich osi?gach. Dzisiaj wyst?puj? równie? w segmencie opon klasy ?redniej. Do niedawna opony asymetryczne wyst?powa?y wy??cznie jako opony letnie. Intensywne prace nad rozwojem opon sprawi?, ?e obecnie wyst?puj? one równie? w ofercie zimowej. Ro?nica w rodzaju bie?nika to nie tylko efekt wizualny. Ró?ne kszta?ty bloków oraz ich rozmieszczenie pozwalaj? na dopasowanie do konkretnego typu auta. Odpowiednio dobrane opony to zwi?kszenie poziomu bezpiecze?stwa i poprawienie osi?gów.Jak rozpozna? opony asymetryczne?Opona asymetryczna sk?ada si? z dwóch ró?nych cz??ci. Zewn?trzna strona bie?nika zazwyczaj zbudowana jest z wi?kszych klocków bie?nika. Odpowiada ona za osi?gi na suchej nawierzchni i stabilno??. Natomiast wewn?trzna jego cz??? ze wzgl?du na uk?ad i ilo?? rowków odpowiada za przyczepno?? podczas hamowania na mokrej nawierzchni- szybko i skutecznie odprowadza wod?. Opony asymetryczne cz?sto posiadaj? masywny, centralny klocek zapewniaj?cy stabilno?? w czasie jazdy na prostej drodze. Taki model opony nie mo?e by? dowolnie montowany a tylko zgodnie z wytycznymi producenta. Po obu stronach opony umieszczone s? napisy: INSIDE – opona powinna by? skierowana tym oznaczeniem do wewn?trz i OUTSIDE – opona powinna by? skierowana tym oznaczeniem na zewn?trz.Zalety bie?nika asymetrycznegoOgromn? zalet? opon asymetrycznych jest po??czenie osi?gów, których uzyskanie by?oby niemo?liwe w przypadku opon kierunkowych lub symetrycznych. Odpowiednio opracowany uk?ad rze?by bie?nika asymetrycznego wp?ywa na kszta?t odcisku opony na powierzchni kontaktu z pod?o?em. To w?a?nie ten element jest bardzo istotny je?li chodzi o ryzyko powstawania zjawiska aquaplaningu. Dzi?ki temu umo?liwiaj? pewniejsze i szybsze pokonywanie zakr?tów. Opony asymetryczne potrafi? dorównywa? osi?gami oponom kierunkowym na mokrej nawierzchni, przewy?szaj?c je jednocze?nie na suchej drodze.

Nexen: Opony letnie

radio android auto, audi cabriolet, s80, osłona pod silnik toyota avensis t25

yyyyy