Opony Goodride SU318 225/55R18 98V

409,29

Opis

Opony Goodride SU318 225/55R18 98V

Opony letnie Goodride SU318 w rozmiarze 225/55 R18 98V

Opony letnie Goodride SU318 225/55 R18 zosta?y zaprojektowane i wyprodukowane z my?l? o samochodach typu Hyundai ix35 (I), Mitsubishi Outlander (III FL), Mitsubishi ASX (I Facelift), Subaru Forester (SJ) czy Peugeot 5008 (II). Testy wykonane na potrzeby europejskiego systemu etykiet pozwoli?y na przyznanie omawianemu modelowi nast?puj?cych klas: C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, E za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 71 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Goodride SU318 225/55 R18 posiadaj? indeks pr?dko?ci V (maksymalnie na tym modelu mo?na jecha? 240 km/h) oraz indeks no?no?ci 98 (najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 750 kg). Warto wiedzie?, ?e samo oznaczenie rozmiaru 225/55 R18 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 55 przek?ada si? na warto?? 123,75 mm), a trzecia to ?rednica felgi, na jak? nale?y za?o?y? dan? opon? – w tym przypadku wynosi ona 18 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy to typ konstrukcji opony (radialny lub diagonalny).

Opona do auta 4×4 / SUV

SU318 w rozmiarze 225/55 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 cz?sto s? mylone z produktami do samochodów typu SUV. Omawiane tutaj produkty maj? agresywny bie?nik z blokami w postaci klocków, a opony SUV s? zbli?one do osobowych. Opony terenowe najlepiej sprawdzaj? si? podczas jazdy po bezdro?ach – na b?ocie, trawie, kamieniach itp. W?ród opon terenowych wyró?niamy A/T – All Terrain (dobrze radz? sobie na asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren). Opony terenowe znajdziemy w ofertach marek ekonomicznych, ?rednich i premium.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej to idealna propozycja dla kierowców, którzy chc? zaoszcz?dzi? na zakupie opon, pokonuj? ma?e przebiegi roczne, posiadaj? samochód o mniejszej mocy lub preferuj? spokojny styl jazdy. Opony ekonomiczne produkowane s? w oparciu o nieco starsze technologie, ni? modele ze ?redniej lub wy?szej pó?ki i z tego wynika ich ni?sza cena. Oferuj? dobre osi?gi na suchej i mokrej nawierzchni oraz panowanie nad samochodem w warunkach zimowych. Do marek klasy ekonomicznej zaliczaj? si? m.in. Goodride, Firemax, Dayton, Premiorri, Apollo, Barum czy Neolin.

Etykieta unijna opon SU318 225/55 R18 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Wed?ug standardów Unii Europejskiej, na etykiecie do??czonej do opon definiuje si? a? 7 kategorii efektywno?ci paliwowej. A oznacza najwy?sz? (najwi?ksze oszcz?dno?ci paliwa), a G najni?sz?. Warto zwraca? uwag? na ten parametr podczas zakupu opon, poniewa? decyduje on o tym, jak du?o wydamy na codzienn? eksploatacj? samochodu i czy przyczynimy si? do ochrony ?rodowiska naturalnego. Jest te? prostym sposobem na porównanie parametrów wielu modeli opon bez potrzeby wczytywania si? w wyniki testów i znajomo?ci bran?y oponiarskiej. Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna do??czona do opony zawiera m. in. informacj? o drodze hamowania na mokrej nawierzchni. To dla kierowców cz?sto decyduj?cy parametr przy wyborze ogumienia do codziennej jazdy. Parametr ten wyra?any jest w skali od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, przy czym kategorie D i G pozostaj? puste. Warto przyjrze? si? tym danym, poniewa? mi?dzy modelem z pocz?tku i ko?ca skali ró?nica w drodze hamowania na mokrej jezdni wynosi a? 18 metrów (przy pr?dko?ci wynosz?cej 80 km/h). Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 21 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 225/55 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony SU318 (model) oraz 18 cali (?rednica).

Firma Goodride

Goodride to chi?ska marka opon reprezentuj?ca klas? ekonomiczn?. Oznacza to, ?e ogumienie gwarantuje bezpiecze?stwo na drodze i dobre zachowanie podczas codziennej jazdy, a przy tym jest dost?pne w atrakcyjnej cenie. Goodride wchodzi w sk?ad koncernu Zhongce Rubber Group Co. zajmuj?cego miejsce w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych producentów opon na ?wiecie. Ponad pi??dziesi?cioletnie do?wiadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych technologii, sprawia ?e Goodride cieszy si? popularno?ci? w?ród milionów kierowców.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SU318 225/55 R18 98V? Poznaj jej wady i zalety

Model SU318 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 98V

Napisy „98” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 750 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opony letnie

Goodride SU318 225/55 R18 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to modele klas ekonomicznej, ?redniej i premium, które oferuj? najlepszy poziom osi?gów w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni (gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C). Zadaniem opon letnich jest zapewnienie bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, komfortowego prowadzenia samochodu i optymalnego zu?ycia paliwa. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Przed podj?ciem decyzji o zakupie opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników.

Gwarancja na opony SU318

Opony warto reklamowa? w przypadku zauwa?enia wady fabrycznej – wówczas u?ytkownik mo?e uzyska? rekompensat? finansow? lub wymieni? produkt na nowy. Kiedy szanse na pozytywne rozstrzygni?cie sprawy malej?? Producent nie uzna reklamacji we wszystkich sytuacjach, w których uszkodzenie zaistnia?o z winy u?ytkownika – np. w wyniku usterki mechanicznej, jazdy z nieprawid?owym ci?nieniem lub niew?a?ciwego przechowywania ogumienia. W przypadku marki Goodride, gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R18 o oponach Goodride SU318

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony terenowe letnie

stuki na małych nierównościach, gliwice bp, dodge coliber, katalog samochodowy, otomoto bmw 7, zapieczone śruby

yyyyy