Opona Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/35R19 100Y XL

1 115,00

Opis

Opona Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/35R19 100Y XL

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 w rozmiarze 275/35 R19 100Y XL

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 275/35 R19 omawianych opon letnich? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 275 mm (27,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 35 to nic innego jak 35% z 275, czyli 96,25 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 19 cali, czyli 48,26 cm. Prezentowane opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/35 R19 maj? indeks no?no?ci 100 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 800 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 300 km/h, co daje indeks pr?dko?ci Y. Model letni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/35 R19 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, klas? A za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 73 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/35 R19 s? projektowane z my?l? o samochodach typu BMW Seria 7, VW Golf, Skoda Octavia, Volvo S60 czy Ford Focus.

Opona do auta osobowego

Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony klasy premium to modele oferowane mi?dzy innymi przez Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. Charakteryzuj? si? one najwy?szym poziomem osi?gów we wszelkich mo?liwych obszarach, a podczas ich produkcji wykorzystywane s? najbardziej nowoczesne rozwi?zania technologiczne. Potwierdzeniem tego s? doskona?e wyniki opon klasy premium w mi?dzynarodowych testach, najwy?sze klasy na etykietach oraz tysi?ce pozytywnych opinii u?ytkowników.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 5 275/35 R19 czyli ocena spalania, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 275/35 R19 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 16 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 275/35 R19 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Eagle F1 Asymmetric 5 (model) oraz 19 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear to dzie?o ameryka?skiego koncernu obecnego na rynku od ponad 100 lat. Produkty marki zaliczane s? do klasy premium, co oznacza, ?e podczas ich produkcji stosowane s? najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne maj?ce bezpo?rednie prze?o?enie na wysok? przyczepno??, komfort, wytrzyma?o?? i oszcz?dno?? ka?dego oferowanego modelu. Opony Goodyear s? cenione przez kierowców, bardzo cz?sto montowane na oryginalne wyposa?enie wielu samochodów na rynku oraz wygrywaj? mi?dzynarodowe testy opon.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny to rozwi?zanie przeznaczone w szczególno?ci do samochodów o wi?kszej mocy (typu SUV, luksusowych limuzyn czy o sportowym charakterze). Opony asymetryczne dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów. Zadaniem drugiej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno?ci podczas hamowania i przyspieszania oraz odprowadzanie wody spod opony. Do zalet opon asymetrycznych nale?y tak?e wysoka odporno?? na szybkie i nieregularne zu?ycie.

Oznaczenia 100Y, XL oraz FP

Napisy „100” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami.

Opony letnie

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 5

Ka?dy producent gwarantuje, ?e oferowane przez niego opony s? wolne od wad, ale mo?e si? zdarzy?, ?e zacznie si? z nimi dzia? co? niepokoj?cego. Wówczas kierowca mo?e skorzysta? z gwarancji, która w przypadku opon Goodyear obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji. Gwarancja na opony Goodyear standardowo dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. W przypadku uznania reklamacji udzielana jest rekompensata w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 275/35 R19 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Opinie o oponach letnich Goodyear s? doskona?ym ?ród?em informacji o osi?gach poszczególnych modeli. Mo?na je znale?? mi?dzy innymi na forach internetowych, portalach spo?eczno?ciowych czy porównywarkach cenowych. Przyk?adowe recenzje brzmi? nast?puj?co: „gor?co polecam te opony i my?l?, ?e kupi? je ponownie za kilka sezonów”; „u?atwiaj? zapanowanie nad samochodem, maj? bardzo krótk? drog? hamowania”; „nie wida? nadmiernego zu?ycia, pod wzgl?dem prowadzenia s? niemal?e idealne”; „zdecydowanie warte zakupu”.

Goodyear: Opony letnie

skoda fabia benzyna, duster tuning, skrzynia biegów astra j, suv ford, kia sorento dane techniczne, tanie skutery warszawa, seicento 1.1 spalanie, nawigacja z wideorejestratorem

dr marcus ecolo