Nokian Tyres Wr Snowproof P 235/45R19 99V

756,88

Opis

Nokian Tyres Wr Snowproof P 235/45R19 99V

Opony zimowe Nokian WR Snowproof P w rozmiarze 235/45 R19 99V XL

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 235/45 R19 omawianych opon zimowych? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 235 mm (23,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 45 to nic innego jak 45% z 235, czyli 105,75 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 19 cali, czyli 48,26 cm. Prezentowane opony Nokian WR Snowproof P 235/45 R19 maj? indeks no?no?ci 99 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 775 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 240 km/h, co daje indeks pr?dko?ci V. Model zimowy Nokian WR Snowproof P 235/45 R19 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, klas? B za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 70 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony zimowe Nokian WR Snowproof P 235/45 R19 s? projektowane z my?l? o samochodach typu Volvo S60 (I), Mercedes GLA (X156), Mazda CX-5, Volvo S60 czy Mercedes Klasa E.

Opona do samochodu osobowego

WR Snowproof P w rozmiarze 235/45 R19 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to segment ogumienia, który jest przeznaczonych do ró?nego rodzaju samochodów – od najmniejszych klasy miejskiej po du?e limuzyny i sportowe auta dysponuj?ce du?? moc?. Zadaniem opon osobowych jest zapewnienie bezpiecznej, komfortowej i oszcz?dnej jazdy niezale?nie od warunków atmosferycznych panuj?cych na drodze. Kierowcy w zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium okre?lane s? mianem najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku. Ka?dy producent posiadaj?cy w swoim portfolio mark? premium, nowe rozwi?zania wprowadza w?a?nie do niej. W efekcie opony kasy premium oferuj? doskona?? przyczepno?? w zmiennych warunkach drogowych, maj? ma?e opory toczenia oraz s? ciche i odporne na zu?ycie. W efekcie mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach, co z kolei przyci?ga zainteresowanie kierowców. Najwa?niejsze marki to: Nokian, Goodyear, Hankook, Dunlop, Pirelli, Michelin, Continental czy Yokohama.

Etykieta unijna opon WR Snowproof P 235/45 R19 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nokian (producent), zimowe (sezon) oraz 235/45 R19 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Skala od A do G umieszczona po prawej stronie unijnej etykiety na opony, okre?la d?ugo?? hamowania na mokrej nawierzchni. To niezwykle wa?ny parametr decyduj?cy o bezpiecze?stwie, dlatego wielu kierowców wybieraj?cych ogumienie do swojego auta, zwraca na niego szczególn? uwag?. Litera A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (klas D i G nie stosuje si? przy oponach do samochodów osobowych). Ró?nica drogi hamowania pomi?dzy poszczególnymi klasami wynosi ok. 3 metrów, co oznacza, ?e opony z oznaczeniem A zatrzymaj? si? przy tej samej pr?dko?ci o 18 metrów szybciej ni? te klasy F. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 171 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykieta unijna do??czona do opon informuje m. in. o ha?asie na zewn?trz auta generowanym podczas jazdy. Jak badany jest ten parametr? Sprawdza si? go przeje?d?aj?c samochodem obok mikrofonów umieszczonych w odleg?o?ci 7,5 metra od linii ?rodkowej toru jazdy i na wysoko?ci 1,2 metra. Wszystkie opony na rynku nie przekraczaj? obowi?zuj?cej normy, jednak te z oznaczeniem jednej fali (w skali obejmuj?cej od jednej do trzech fal) generuj? go najmniej i s? najbardziej przyjazne ?rodowisku naturalnemu. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 235/45 R19 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium, który pochodzi z mro?nej Finlandii. Produkty marki przed dopuszczeniem do sprzeda?y s? testowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, dlatego idealnie sprawdzaj? si? w zmiennej aurze Europy ?rodkowej – dotyczy to zarówno letnich, jak i zimowych opon Nokian. Doskona?e prowadzenie, niski poziom ha?asu i spalania paliwa to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych technologii wykorzystywanych podczas produkcji. Opony Nokian ciesz? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników i zdobywaj? doskona?e miejsca w testach.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR Snowproof P 235/45 R19 99V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR Snowproof P (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy jest rze?b?, w której uk?ad rowków przypomina kszta?tem litery „V” lub „U”. Czasami okre?lany jest te? mianem „jode?ki”. W oponach letnich jest stosowany na równi z asymetrycznym, a w przypadku zimowych pojawia si? zdecydowanie najcz??ciej. Do najwi?kszych zalet bie?nika kierunkowego nale?y 20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do innych rze?b – doskona?e odprowadzanie wody, ?niegu i b?ota po?niegowego. Opony kierunkowe to tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 99V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „99” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 775 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona zimowa

Nokian WR Snowproof P 235/45 R19 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe s? projektowane w celu zapewnienia bezpiecznej i komfortowej jazdy w trudnych warunkach – na ?niegu, lodzie, mokrej nawierzchni i generalnie w niskich temperaturach. W tym celu wi?kszo?? opon zimowych posiada kierunkowy bie?nik (asymetryczny jest stosowany w modelach do mocniejszych aut) pokryty g?st? sieci? lameli, które wgryzaj? si? w ?nieg u?atwiaj?c zachowanie kontroli nad pojazdem. Mieszanka gumowa opon zimowych jest dostosowana do niskich temperatur – zachowuje wówczas elastyczno??, co przek?ada si? na dobr? przyczepno??.

Gwarancja na opony WR Snowproof P

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców rozmiaru 235/45 R19 o oponach Nokian WR Snowproof P

Opinie o zimówkach Nokiana publikowane s? na ró?nego rodzaju forach tematycznych, portalach spo?eczno?ciowych czy stronach sklepów internetowych z oponami. Ich wyd?wi?k jest w wi?kszo?ci przypadków pozytywny. Przyk?adowe komentarze brzmi? nast?puj?co: „dobre, wytrzyma?e opony – samochód je?dzi codziennie z ?adunkiem, a one spokojnie wytrzymuj? ca?y sezon – 60 tysi?cy kilometrów”, „dobre prowadzenie, przy intensywnym u?ytkowaniu nie wida? jakich? uszkodze? czy bardzo szybkiego zu?ycia”.

Nokian Tyres: Opony zimowe

oświadczenie po kolizji drogowej, bmw na prąd, umowa.kupna sprzedazy auta, hyundai tucson 2017, eat8, mercedes g63 amg 6×6 otomoto, fotel audi a6 c5, mercedes r170

yyyyy