Nak?adka Checkpoint – wska?nik lu?nej nakr?tki do kó? 27mm – 10 szt – 27 mm checkpoint

19,00

Opis

Nak?adka Checkpoint – wska?nik lu?nej nakr?tki do kó? 27mm – 10 szt – 27 mm checkpoint

Nak?adki Checkpoint – wska?nik lu?nych nakr?tek do kó?.Tani i prosty sposób na wi?ksze bezpiecze?stwo w transporcie drogowym.Jak to dzia?a?Po dokr?ceniu nakr?tek z w?a?ciwym momentem, wystarczy na?o?y? palcami nak?adki checkpoint na ka?d? z nakr?tek mocuj?cych ko?o, w taki sposób aby strza?ki s?siaduj?cych nak?adek by?y zwrócone do siebie. Najdrobniejszy ruch nakr?tki, sygnalizowany zmian? po?o?enia strza?ki, wychwytujemy jednym spojrzeniem na ko?o. Teraz pozostaje jedynie obej?? auto dooko?a przed ruszeniem w tras? i mamy pewno??, ?e ka?da ze szpilek jest w?a?ciwie dokr?cona.Dodatkowe korzy?ci ze stosowania nak?adek Checkpoint:Nak?adki, dzi?ki specjalnej mieszance polimerów, potrafi? sygnalizowa? ró?nego rodzaju nieprawid?owo?ci w pracy hamulców, ?o?ysk czy piast, których efektem jest nadzwyczaj wysoka temperatura koncentruj?ca si? w centralnej cz??ci ko?a. Ciep?o przenosi si? równie? na ?ruby mocuj?ce, a nast?pnie nakr?tki, a to z kolei powoduje zawijanie si? ko?cówek wska?nika, co jest ?atwe do zaobserwowania i pozwala odpowiednio wcze?nie zareagowa? i unikn?? dalszych uszkodze?.Dlaczego akurat Checkpoint?Jako?? u?ytego kompozytu i precyzja wykonania wska?ników gwarantuj? po pierwsze sztywne zamocowanie na nakr?tce, uniemo?liwiaj?ce samoczynny ruch lub wypadni?cia podczas jazdy, a po drugie mo?liwo?? wielokrotnego u?ycia bez bez obawy o wygi?cie, poluzowanie czy p?kni?cie materia?u.Sk?d si? bior? luzy w nakr?tkach / szpilkach?Do najcz?stszych przyczyn wymienianych przez inspektorów transportu drogowego nale??:zbyt s?abe dokr?cenie, czyli przy u?yciu za ma?ego momentu si?yprzekr?cone szpilki, czyli dokr?canie ze zbyt du?? si??, tzw. „na zapas”(Popularna w?ród niektórych kierowców, a nawet serwisantów metoda faktycznie zmniejsza, a nie zwi?ksza si?? docisku, poprzez rozci?gni?cie nakr?tki lub uzwojenia gwintu poza ich nominaln? wytrzyma?o?? – szczególnie, gdy jest to czynno?? powtarzana.)gwa?towna zmiana temperatur, dzia?a to w dwie strony(Na przyk?ad monta? kó? odbywa? si? w ciep?ym warsztacie, a nast?pnie pojazd wyje?d?a na parking w mro?ny dzie?, lub te? w nocy by? przymrozek, a w dzie? panuj? du?o wy?sze temperatury. Pod wp?ywem „skurczu” lub „rozci?gni?ciu” materia?u si?a docisku zostaje utracona.)uszkodzone, zu?yte lub zanieczyszczone gwinty, b?d? zakrzywione otwory monta?owe(Rdza, brud, piasek lub wiórki metalu. Ka?de zanieczyszczenie, które dostanie si? na gwint lub pomi?dzy nakr?tk? a ko?o powoduj? przek?amanie odczytywanego momentu dokr?cania, gdy? cz??? z tej si?y idzie na pokonanie tarcia, a nie faktyczny docisk nakr?tki.)Jak jedna lu?na nakr?tka mo?e doprowadzi? do odpadni?cia ko?a?Jedna lu?na szpilka powoduje efekt domina. Wszystkie si?y pionowe, od?rodkowe i boczne oraz wibracje i wstrz?sy s? w tym momencie rozk?adane nierównomierne na pozosta?e ?ruby, a zw?aszcza te s?siaduj?ce, które teraz poddaj? si? i luzuj? przy du?o ni?szych przeci??eniach. Wystarczy tylko kilka lu?nych nakr?tek, aby doprowadzi? do wygi?cia lub p?kni?cia ?rub i tym samym przesuni?cia ko?a wzgl?dem piasty. Od tego momentu ju? niewiele potrzeba, aby dodatkowe si?y boczne spowodowa?y zm?czenie materia?u trzpieni i nakr?tek, co skutkuje gwa?townym odczepieniem si? ko?a.Mnie to nie dotyczy…Cho? w Polsce jeszcze nie przeprowadzano dok?adnych statystyk wypadków z udzia?em pojazdów ci??arowych spowodowanych odpadni?ciem kó?, to ju? np. w Ameryce takie badania s? powszechne i wskazuj?, ?e tygodniowo dochodzi tam do 40-60 niekontrolowanych od??cze? kó?, z których 20 powoduje powa?ne wypadki, a 50% tych przypadków jest spowodowana w?a?nie lu?nymi nakr?tkami. Dane te nie pozostawiaj? ?adnych w?tpliwo?ci, ?e brak systematycznej kontroli dokr?cenia kó? powoduje realne zagro?enie na drodze.

Redats: Serwis ogumienia

ciśnienie sprężania w silniku o zapłonie iskrowym, phideon, porshe otomoto, opinie osamochodach, kabriolet do 15 tys, bmw policja, samochody do 1500 zł allegro, seat ibiza 2 1.4, mercedes sec 500 amg, golf 8 srodek

yyyyy