Opony Goodyear VECTOR 4SEASONS 185/55R14 80H M+S 3MPSF

360,29

Opis

Opony Goodyear VECTOR 4SEASONS 185/55R14 80H M+S 3MPSF

Opony ca?oroczne Goodyear Vector 4Seasons w rozmiarze 185/55 R14 80H

Opona ca?oroczna Goodyear Vector 4Seasons 185/55 R14 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 80. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 450 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon wielosezonowych Goodyear Vector 4Seasons 185/55 R14 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 185 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 55% z 185, czyli 101,75 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 185/55 R14 – tutaj 14 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon wielosezonowych Goodyear Vector 4Seasons 185/55 R14 wygl?da nast?puj?co: ocena „E” za poziom oporów toczenia, „E” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony ca?oroczne Goodyear Vector 4Seasons w rozmiarze 185/55 R14 s? montowane w samochodach typu: Fiat Punto (I), VW Polo (III FL), VW Polo (III), Fiat Punto czy Fiat Doblo.

Opony do samochodu osobowego

Vector 4Seasons w rozmiarze 185/55 R14 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Goodyear pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (wy?szej) s? oferowane przez marki Goodyear, Michelin, Vredestein, Nokian, Dunlop, Pirelli, Continental czy Hankook. Tego typu produkty oferuj? najwy?sze osi?gi w ka?dym obszarze, co jest efektem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Dowodem s? bardzo pozytywne opinie kierowców, doskona?e wyniki w testach i wysokie parametry na etykietach. Opony klasy premium wybierane s? przez kierowców mocnych aut, o dynamicznym stylu jazdy czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi.

Etykieta unijna opon Vector 4Seasons 185/55 R14 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Vector 4Seasons (model) oraz 14 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena E Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Goodyear (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 185/55 R14 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 185/55 R14 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon).

Firma Goodyear

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium i przez wielu kierowców uznawane za jedne z najlepszych na rynku. ?wiadcz? o tym doskona?e wyniki w testach i tysi?ce pozytywnych opinii u?ytkowników. Warto wiedzie?, ?e opony Goodyear s? cenione ju? od samego zarania dziejów motoryzacji – pierwsze modele marki by?y stosowane w jednym z pierwszych samochodów, czyli Fordzie T. Ponad 100-letnie do?wiadczenie w produkcji owocuje produktami o najwy?szych osi?gach w ka?dym obszarze.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Goodyear Vector 4Seasons 185/55 R14 80H? Poznaj jej wady i zalety

Model Vector 4Seasons (Goodyear) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe posiadaj? uk?ad rowków i bloków przypominaj?cy kszta?tem litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie opony s?yn? z doskona?ego odprowadzania wody (tak?e ?niegu i b?ota po?niegowego w przypadku zimowych) i wysokiej odporno?ci na zjawisko aquaplaningu. Warto wiedzie?, ?e opony kierunkowe trzeba montowa? zgodnie z ich kierunkiem toczenia, dlatego na ?cianie bocznej jest umieszczona strza?ka i napis „Rotation”. Rze?ba kierunkowa jest stosowana zarówno w przypadku modeli letnich, zimowych, jak i ca?orocznych.

Oznaczenia 80H oraz 3PMSF, M+S

Napisy „80” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 450 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony ca?oroczne

Goodyear Vector 4Seasons 185/55 R14 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (lub wielosezonowe) to technologiczny kompromis pomi?dzy modelami letnimi i zimowymi. Ich mieszanka gumowa jest twardsza od zimowych, ale z drugiej strony bardziej mi?kka od letnich. Bie?nik mo?na z kolei podzieli? na cz??ci letni? i zimow? (ta druga ma wi?cej lameli, które poprawiaj? prowadzenie na ?niegu). Na oponach ca?orocznych powinien znale?? si? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich osi?gi w zimowych warunkach.

Gwarancja na opony Vector 4Seasons

Ka?dy producent gwarantuje, ?e oferowane przez niego opony s? wolne od wad, ale mo?e si? zdarzy?, ?e zacznie si? z nimi dzia? co? niepokoj?cego. Wówczas kierowca mo?e skorzysta? z gwarancji, która w przypadku opon Goodyear obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji. Gwarancja na opony Goodyear standardowo dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. W przypadku uznania reklamacji udzielana jest rekompensata w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 185/55 R14 o oponach Goodyear Vector 4Seasons

Opinie o oponach ca?orocznych Goodyear publikowane przez ich u?ytkowników na internetowych forach dyskusyjnych i portalach spo?eczno?ciowych potwierdzaj? deklaracje producenta na temat ich najwy?szej jako?ci i wysokim poziomie niezawodno?ci. Przyk?adowe komentarze maj? nast?puj?ce brzmienie: „cicha praca nawet w niskich temperaturach i wysoka odporno?? na zu?ycie”; „na lekko za?nie?onych drogach radzi sobie ?wietnie”; „bardzo dobre odprowadzanie wody, bez problemu na ?niegu i b?ocie po?niegowym”.

Goodyear: Opony ca?oroczne

1.5dci opinie, mitsubishi lancer 2017, ile jest dni na odstąpienie od umowy kupna sprzedaży samochodu, romet 4e

yyyyy